Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫שירות‬ ‫מדד‬
‫האוצר‬ ‫משרד‬
‫אגף‬‫ההון‬ ‫שוק‬,‫ביטוח‬‫וחיסכון‬
‫מאי‬2015
2
‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫שירות‬ ‫מדד‬
‫חושב‬ ‫השירות‬ ‫מדד‬‫ל‬-9‫בישראל‬ ‫המרכזיים‬ ‫הביטוח‬ ‫מוצרי‬:
‫השירות‬ ‫מדד‬ ‫מרכיבי‬
3
‫הבאים‬ ‫הרכיבים‬ ‫כממוצע‬ ‫חושב‬ ‫ביטוח‬ ‫מוצר‬ ‫בכל‬ ‫השירות‬ ‫מדד‬:
‫תשלום‬‫תביעות‬-‫ושולמו‬...
‫תשלום‬‫תביעות‬
‫על‬ ‫מתבסס‬668,658‫תביעות‬‫ביטוח‬‫ב‬ ‫הסתיים‬ ‫שטיפולן‬-2014
‫ממוצע‬ ‫הוא‬ ‫התביעות‬ ‫תשלום‬ ‫ציון‬:
‫...
‫בפניות‬ ‫טיפול‬
‫על‬ ‫מתבסס‬10,784‫שאלונים‬‫טלפוניים‬‫ללקוחות‬‫הביטוח‬ ‫לחברת‬ ‫שפנו‬
‫לשאלות‬ ‫תשובות‬ ‫כממוצע‬ ‫מחושב...
‫תלונות‬‫הציבור‬
‫על‬ ‫מתבסס‬5,226‫באגף‬ ‫והתבררו‬ ‫שהתקבלו‬ ‫ציבור‬ ‫תלונות‬,‫בשנת‬2014
‫לכל‬‫משקל‬ ‫ניתן‬ ‫תלונה‬‫התנה...
‫כללי‬ ‫ביטוח‬ ‫תחום‬
7
‫חובה‬ ‫רכב‬ ‫ביטוח‬
‫ביטוח‬‫גוף‬ ‫נזקי‬ ‫המכסה‬‫תאונות‬ ‫לנפגעי‬‫דרכים‬
8
‫שירביט‬78797382
‫שומרה‬78807379
‫ישיר‬ ‫ביטוח‬...
‫רכוש‬ ‫רכב‬ ‫ביטוח‬
‫וצד‬ ‫מקיף‬ ‫רכב‬ ‫ביטוח‬‫ג‬,'‫בלבד‬ ‫רכוש‬ ‫נזקי‬ ‫בגין‬
9
‫חקלאי‬ ‫ביטוח‬82827687
AIG81878375
‫איי...
‫דירה‬ ‫ביטוח‬
‫ביטוח‬‫המכסה‬‫הדירה‬ ‫ולתכולת‬ ‫למבנה‬ ‫רכוש‬ ‫נזקי‬
10
‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫תחום‬
11
‫רפואיות‬ ‫הוצאות‬ ‫ביטוח‬
‫ניתוחים‬ ‫בגין‬ ‫הוצאות‬ ‫המכסה‬ ‫ביטוח‬,‫השתלות‬,‫ומחלות‬ ‫תרופות‬‫קשות‬
12
‫ישיר‬ ‫ביטוח‬778...
‫רפואיים‬ ‫נזקים‬ ‫ביטוח‬
‫של‬ ‫נכות‬ ‫או‬ ‫תאונה‬ ‫בקרות‬ ‫פיצוי‬ ‫המבטיח‬ ‫נכויות‬ ‫או‬ ‫אישיות‬ ‫תאונות‬ ‫בענפי‬ ‫ביטוח...
‫סיעוד‬ ‫ביטוח‬-‫פרט‬
‫ביטוח‬‫המעניק‬‫תמיכה‬‫כלכלית‬‫לאדם‬‫סיעודי‬,‫הזקוק‬‫להשגחה‬‫או‬‫שאינו‬‫יכול‬‫לבצע‬‫פעולות‬
‫יומיות‬...
‫לחו‬ ‫נסיעות‬ ‫ביטוח‬"‫ל‬
‫רפואיות‬ ‫הוצאות‬ ‫המכסה‬ ‫ביטוח‬,‫חירום‬ ‫במצבי‬ ‫לטיפול‬ ‫לרוב‬,‫המבוטח‬ ‫שהיית‬ ‫בעת‬
‫לגבו...
‫חיים‬ ‫ביטוח‬ ‫תחום‬
16
‫סיכון‬ ‫ביטוח‬‫חיים‬
‫ביטוח‬‫בלבד‬ ‫מוות‬ ‫למקרה‬,‫הביטוח‬ ‫מחברת‬ ‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫סכום‬ ‫למוטבים‬ ‫המעניק‬(‫לרבות‬,
‫משכנתא...
‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אבדן‬ ‫ביטוח‬
‫פיצוי‬ ‫המעניק‬ ‫ביטוח‬‫חודשית‬ ‫כקצבה‬‫למבוטח‬‫כושרו‬ ‫את‬ ‫שאיבד‬‫לעבוד‬
18
‫הראל‬7173687...
‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫שירות‬ ‫מדדי‬
‫ר‬.‫חובה‬‫ר‬.‫רכוש‬‫דירות‬
‫הוצאות‬
‫רפואיות‬
‫נזקים‬
‫רפואיים‬
‫נסיעות‬
‫לחו‬"‫ל‬
‫סיעוד...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

1

Share

Download to read offline

מדד שירות חברות הביטוח

Download to read offline

מדד שירות חברות הביטוח

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

מדד שירות חברות הביטוח

 1. 1. ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫שירות‬ ‫מדד‬ ‫האוצר‬ ‫משרד‬ ‫אגף‬‫ההון‬ ‫שוק‬,‫ביטוח‬‫וחיסכון‬ ‫מאי‬2015
 2. 2. 2 ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫שירות‬ ‫מדד‬ ‫חושב‬ ‫השירות‬ ‫מדד‬‫ל‬-9‫בישראל‬ ‫המרכזיים‬ ‫הביטוח‬ ‫מוצרי‬:
 3. 3. ‫השירות‬ ‫מדד‬ ‫מרכיבי‬ 3 ‫הבאים‬ ‫הרכיבים‬ ‫כממוצע‬ ‫חושב‬ ‫ביטוח‬ ‫מוצר‬ ‫בכל‬ ‫השירות‬ ‫מדד‬: ‫תשלום‬‫תביעות‬-‫ושולמו‬ ‫שאושרו‬ ‫התביעות‬ ‫אחוז‬,‫בהן‬ ‫הטיפול‬ ‫ומהירות‬ ‫לקוחות‬ ‫בפניות‬ ‫טיפול‬-‫שפנו‬ ‫לקוחות‬ ‫של‬ ‫והמלצה‬ ‫הרצון‬ ‫שביעות‬ ‫מידת‬ ‫הביטוח‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬ ‫על‬ ‫וטופלו‬ ‫הציבור‬ ‫תלונות‬-‫החברה‬ ‫נגד‬ ‫לאגף‬ ‫שהוגשו‬ ‫התלונות‬ ‫מספר‬ ‫שקלול‬,‫ומספר‬ ‫כנדרש‬ ‫פעלה‬ ‫לא‬ ‫שהחברה‬ ‫נמצא‬ ‫בהם‬ ‫התלונות‬
 4. 4. ‫תשלום‬‫תביעות‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬668,658‫תביעות‬‫ביטוח‬‫ב‬ ‫הסתיים‬ ‫שטיפולן‬-2014 ‫ממוצע‬ ‫הוא‬ ‫התביעות‬ ‫תשלום‬ ‫ציון‬: ‫התביעות‬ ‫שיעור‬‫ושולמו‬ ‫שאושרו‬- ‫היחס‬‫סך‬ ‫בין‬‫התביעות‬‫שאושרו‬‫ושולמו‬,‫לבין‬‫התביעות‬ ‫כלל‬‫שנסגרו‬ ‫בתביעות‬ ‫הטיפול‬ ‫מהירות‬- ‫התביעות‬ ‫בין‬ ‫היחס‬‫שנקבע‬ ‫הזמן‬ ‫בסטנדרט‬ ‫שנסגרו‬‫למוצר‬,‫לבין‬‫התביעות‬ ‫כלל‬‫שנסגרו‬ ‫גבוה‬ ‫ציון‬‫ניתן‬‫לחברה‬‫ומשלמת‬ ‫המאשרת‬‫תביעות‬ ‫יותר‬ ‫גבוהה‬ ‫ובמהירות‬ ‫יותר‬ ‫רבות‬4
 5. 5. ‫בפניות‬ ‫טיפול‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬10,784‫שאלונים‬‫טלפוניים‬‫ללקוחות‬‫הביטוח‬ ‫לחברת‬ ‫שפנו‬ ‫לשאלות‬ ‫תשובות‬ ‫כממוצע‬ ‫מחושב‬: ‫מידת‬ ‫מהי‬‫החברה‬ ‫מטיפול‬ ‫הרצון‬ ‫שביעות‬‫בפנייה‬? ‫המבטחת‬ ‫לחברה‬ ‫הצטרפות‬ ‫על‬ ‫תמליץ‬ ‫מידה‬ ‫באיזו‬? ‫על‬ ‫מבוצעים‬ ‫השאלונים‬‫מדידת‬ ‫חברת‬ ‫ידי‬‫שירות‬,‫דרישת‬ ‫לפי‬ ‫המקבלת‬ ‫האגף‬‫שפנו‬ ‫הלקוחות‬ ‫פרטי‬ ‫את‬‫הביטוח‬ ‫לחברות‬ 5
 6. 6. ‫תלונות‬‫הציבור‬ ‫על‬ ‫מתבסס‬5,226‫באגף‬ ‫והתבררו‬ ‫שהתקבלו‬ ‫ציבור‬ ‫תלונות‬,‫בשנת‬2014 ‫לכל‬‫משקל‬ ‫ניתן‬ ‫תלונה‬‫התנהלה‬ ‫החברה‬ ‫האם‬ ‫בחינה‬ ‫לאחר‬ ‫שונה‬ ‫כנדרש‬,‫הסעד‬ ‫או‬ ‫לפיצוי‬ ‫ובהתאם‬‫שניתן‬‫לפונה‬ ‫השוק‬ ‫לנתח‬ ‫שוקלל‬ ‫הציון‬‫כל‬ ‫של‬‫חברה‬ ‫כנגדה‬ ‫תלונות‬ ‫יותר‬ ‫שקיבלה‬ ‫לחברה‬ ‫ניתן‬ ‫נמוך‬ ‫ציון‬, ‫כנדרש‬ ‫שלא‬ ‫שפעלה‬ ‫כמי‬ ‫שנמצאה‬ ‫וככל‬6
 7. 7. ‫כללי‬ ‫ביטוח‬ ‫תחום‬ 7
 8. 8. ‫חובה‬ ‫רכב‬ ‫ביטוח‬ ‫ביטוח‬‫גוף‬ ‫נזקי‬ ‫המכסה‬‫תאונות‬ ‫לנפגעי‬‫דרכים‬ 8 ‫שירביט‬78797382 ‫שומרה‬78807379 ‫ישיר‬ ‫ביטוח‬77867968 ‫שלמה‬76747777 ‫הראל‬76707780 ‫חקלאי‬ ‫ביטוח‬75697680 ‫איילון‬74777965 ‫הכשרה‬73806277 AIG73808355 ‫הפניקס‬70756670 ‫מנורה‬69765377 ‫מגדל‬68746170 ‫כלל‬67775768 ‫הפול‬67626870 *‫קרנית‬42 ‫ממוצע‬73767073 ‫טיפול‬ ‫בפניות‬ ‫לקוחות‬ ‫בביטוח‬ ‫שירות‬ ‫מדד‬ ‫חובה‬ ‫רכב‬ ‫תשלום‬ ‫תביעות‬ ‫חובה‬ ‫רכב‬ ‫ביטוח‬ ‫תלונות‬ ‫ציבור‬
 9. 9. ‫רכוש‬ ‫רכב‬ ‫ביטוח‬ ‫וצד‬ ‫מקיף‬ ‫רכב‬ ‫ביטוח‬‫ג‬,'‫בלבד‬ ‫רכוש‬ ‫נזקי‬ ‫בגין‬ 9 ‫חקלאי‬ ‫ביטוח‬82827687 AIG81878375 ‫איילון‬79817977 ‫ישיר‬ ‫ביטוח‬79867971 ‫שומרה‬76807374 ‫הראל‬75787770 ‫שלמה‬75817766 ‫כלל‬73795783 ‫הפניקס‬73796673 ‫שירביט‬72797365 ‫הכשרה‬72736282 ‫מגדל‬72806174 ‫מנורה‬69755380 ‫ממוצע‬76807275 ‫שירות‬ ‫מדד‬ ‫רכוש‬ ‫רכב‬ ‫בביטוח‬ ‫רכוש‬ ‫רכב‬ ‫ביטוח‬ ‫תלונות‬ ‫ציבור‬ ‫תשלום‬ ‫תביעות‬ ‫טיפול‬ ‫בפניות‬ ‫לקוחות‬
 10. 10. ‫דירה‬ ‫ביטוח‬ ‫ביטוח‬‫המכסה‬‫הדירה‬ ‫ולתכולת‬ ‫למבנה‬ ‫רכוש‬ ‫נזקי‬ 10
 11. 11. ‫בריאות‬ ‫ביטוח‬ ‫תחום‬ 11
 12. 12. ‫רפואיות‬ ‫הוצאות‬ ‫ביטוח‬ ‫ניתוחים‬ ‫בגין‬ ‫הוצאות‬ ‫המכסה‬ ‫ביטוח‬,‫השתלות‬,‫ומחלות‬ ‫תרופות‬‫קשות‬ 12 ‫ישיר‬ ‫ביטוח‬77837772 ‫הראל‬73816474 ‫מנורה‬72825678 ‫מגדל‬71746275 ‫הפניקס‬69815968 ‫איילון‬68696076 ‫דקלה‬66766160 ‫כלל‬63735561 ‫ממוצע‬70776270 ‫בביטוח‬ ‫שירות‬ ‫מדד‬ ‫רפואיות‬ ‫הוצאות‬ ‫רפואיות‬ ‫הוצאות‬ ‫ביטוח‬ ‫תלונות‬ ‫ציבור‬ ‫תשלום‬ ‫תביעות‬ ‫טיפול‬ ‫בפניות‬ ‫לקוחות‬
 13. 13. ‫רפואיים‬ ‫נזקים‬ ‫ביטוח‬ ‫של‬ ‫נכות‬ ‫או‬ ‫תאונה‬ ‫בקרות‬ ‫פיצוי‬ ‫המבטיח‬ ‫נכויות‬ ‫או‬ ‫אישיות‬ ‫תאונות‬ ‫בענפי‬ ‫ביטוח‬ ‫המבוטח‬ 13 ‫משוקלל‬‫משוקלל‬ ‫ישיר‬ ‫ביטוח‬80847781 AIG80877975 ‫הראל‬73806475 ‫מנורה‬70755678 ‫מגדל‬69716274 ‫דקלה‬67826157 ‫הפניקס‬64765956 ‫איילון‬60626058 ‫כלל‬58535566 ‫ממוצע‬67736267 ‫תשלום‬ ‫תביעות‬ ‫טיפול‬ ‫בפניות‬ ‫לקוחות‬ ‫רפואיים‬ ‫נזקים‬ ‫ביטוח‬ ‫תלונות‬ ‫ציבור‬ ‫בביטוח‬ ‫שירות‬ ‫מדד‬ ‫רפואיים‬ ‫נזקים‬
 14. 14. ‫סיעוד‬ ‫ביטוח‬-‫פרט‬ ‫ביטוח‬‫המעניק‬‫תמיכה‬‫כלכלית‬‫לאדם‬‫סיעודי‬,‫הזקוק‬‫להשגחה‬‫או‬‫שאינו‬‫יכול‬‫לבצע‬‫פעולות‬ ‫יומיות‬‫חיוניות‬. ‫מדד‬‫השירות‬‫בענף‬‫זה‬‫מוצג‬‫עבור‬‫פוליסות‬‫פרט‬(‫הנרכשות‬‫על‬‫ידי‬‫מבוטחים‬‫ישירות‬‫מחברות‬ ‫הביטוח‬‫או‬‫באמצעות‬‫סוכן‬‫ביטוח‬). 14 ‫מנורה‬67745672 ‫הראל‬66676468 ‫מגדל‬65626272 ‫כלל‬61685561 ‫דקלה‬58606153 ‫הפניקס‬57555958 ‫ממוצע‬63646064 ‫תשלום‬ ‫תביעות‬ )‫(פרט‬ ‫סיעוד‬ ‫לביטוח‬ ‫תוכניות‬ ‫תלונות‬ ‫ציבור‬ ‫בביטוח‬ ‫שירות‬ ‫מדד‬ )‫(פרט‬ ‫סיעוד‬ ‫טיפול‬ ‫בפניות‬ ‫לקוחות‬
 15. 15. ‫לחו‬ ‫נסיעות‬ ‫ביטוח‬"‫ל‬ ‫רפואיות‬ ‫הוצאות‬ ‫המכסה‬ ‫ביטוח‬,‫חירום‬ ‫במצבי‬ ‫לטיפול‬ ‫לרוב‬,‫המבוטח‬ ‫שהיית‬ ‫בעת‬ ‫לגבולות‬ ‫מחוץ‬‫ישראל‬ 15 ‫הפניקס‬78915984 ‫ישיר‬ ‫ביטוח‬78797778 AIG77887966 ‫הראל‬76886474 ‫מגדל‬75856278 ‫כלל‬67755570 ‫מנורה‬63735661 ‫ממוצע‬73836573 ‫לחו"ל‬ ‫נסיעות‬ ‫ביטוח‬ ‫תלונות‬ ‫ציבור‬ ‫בביטוח‬ ‫שירות‬ ‫מדד‬ ‫לחו"ל‬ ‫נסיעות‬ ‫תשלום‬ ‫תביעות‬ ‫טיפול‬ ‫בפניות‬ ‫לקוחות‬
 16. 16. ‫חיים‬ ‫ביטוח‬ ‫תחום‬ 16
 17. 17. ‫סיכון‬ ‫ביטוח‬‫חיים‬ ‫ביטוח‬‫בלבד‬ ‫מוות‬ ‫למקרה‬,‫הביטוח‬ ‫מחברת‬ ‫פעמי‬ ‫חד‬ ‫סכום‬ ‫למוטבים‬ ‫המעניק‬(‫לרבות‬, ‫משכנתא‬ ‫אגב‬) 17 ‫מגדל‬72796672 ‫הראל‬72716877 ‫כלל‬67776264 ‫מנורה‬67775865 ‫איילון‬66735768 ‫ישיר‬ ‫ביטוח‬66617758 ‫הפניקס‬65735666 ‫הכשרה‬58495768 ‫ממוצע‬67706367 ‫ביטוח‬ ‫שירות‬ ‫מדד‬ ‫בלבד‬ ‫חיים‬ ‫סיכון‬ ‫תשלום‬ ‫תביעות‬ ‫טיפול‬ ‫בפניות‬ ‫לקוחות‬ ‫בלבד‬ ‫חיים‬ ‫סיכון‬ ‫ביטוח‬ ‫תלונות‬ ‫ציבור‬
 18. 18. ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אבדן‬ ‫ביטוח‬ ‫פיצוי‬ ‫המעניק‬ ‫ביטוח‬‫חודשית‬ ‫כקצבה‬‫למבוטח‬‫כושרו‬ ‫את‬ ‫שאיבד‬‫לעבוד‬ 18 ‫הראל‬71736871 ‫מגדל‬68706666 ‫ישיר‬ ‫ביטוח‬65627756 ‫כלל‬62636260 ‫הפניקס‬60625662 ‫מנורה‬59575861 ‫הכשרה‬58545764 ‫איילון‬58555763 ‫ממוצע‬63626363 ‫בביטוח‬ ‫שירות‬ ‫מדד‬ ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫תשלום‬ ‫תביעות‬ ‫טיפול‬ ‫בפניות‬ ‫לקוחות‬ ‫עבודה‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫ביטוח‬ ‫תלונות‬ ‫ציבור‬
 19. 19. ‫הביטוח‬ ‫חברות‬ ‫שירות‬ ‫מדדי‬ ‫ר‬.‫חובה‬‫ר‬.‫רכוש‬‫דירות‬ ‫הוצאות‬ ‫רפואיות‬ ‫נזקים‬ ‫רפואיים‬ ‫נסיעות‬ ‫לחו‬"‫ל‬ ‫סיעוד‬‫חיים‬ ‫סיכון‬ ‫כושר‬ ‫אובדן‬ ‫עבודה‬ ‫ביטוח‬‫חקלאי‬758280 AIG7381808077 ‫שומרה‬787678 ‫שלמה‬767576 ‫ביטוח‬‫ישיר‬7779767780786665 ‫שירביט‬787270 ‫הראל‬767576737376667271 ‫מגדל‬687274716975657268 ‫איילון‬74797568606658 ‫הפניקס‬707373696478576560 ‫מנורה‬696968727063676759 ‫הפול‬67 ‫הכשרה‬7372695858 ‫כלל‬677372635867616762 ‫דקלה‬666758 ‫ממוצע‬737574706973636763
 • shlomizigart

  May. 3, 2015

מדד שירות חברות הביטוח

Views

Total views

23,355

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

21,435

Actions

Downloads

14

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×