Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

0

Share

Download to read offline

Љубов во моето срце

Download to read offline

Збирка песни на членовите на Литературната секција од СОУ „Никола Карев“ - Струмица

 • Be the first to like this

Љубов во моето срце

 1. 1. 2 Средно општинско училиште „Никола Карев“ – Струмица Љубов во моето срце Збирка песни од членовите на Литературната секција Година 21 Свеска 21 Април 2014 Струмица
 2. 2. 3 Што си ти за мене? Шуп си уи за мене? Пекпл и рај, ппчеупк и крај. Еуе упа си уи! Месуп каде шуп ппчнуваау мпиуе спнишуа, и мпеуп спнце и мпеуп уурп, нежнпсу и грубпсу, разум и лудпсу. Еуе упа си уи! Среќа шуп низ прсуи ми бега, впјна и мир, кпја шуп душауа ми ја суега, разум и лудпсу. Еуе упа си уи! Небп без твезди, Дрвп без лисја, Радпсу и уага, Некпгаш и сега. Љубица Младенова III9
 3. 3. 4 Гордост Гпрдпсу. Ах, уаа гпрдпсу. Какп мпжеше да биде уплку: сурпва,злпбна и бплна. Се сѐ случи ппради неа. Премнпгу се сакаа, а не беа заеднп. Беа сувпрени еден за друг, нп не мпжеа да ги искажау свпиуе чувсува. За сѐ беше винпвна самп уаа една и единсувена - гордост. Ивана Стојанова III9
 4. 4. 5 Далечина Сама вп мрачнипу сууден град, чекпрам, несигурнп пп уемниуе улици. Одам, пдам, нп не знам каде. Мислам на денпвиуе кпга бевме заеднп. А сега, каде без уебе? Кпга ќе се врауиш? Кпга ппвупрнп ќе бидам вп увпиуе преграуки? Мнпгу прашаоа нп без пдгпвпр. Самп да ппчувсувуваш какп ми е мене пвде. Кплку сум изгубена, какп сурадам пп уебе, а сурадаоеуп ме прави самп да уе сакам сѐ ппвеќе. Велиш ќе ппмина. Нп кпга? Зар кпга уешки снегпви ќе ја ппкријау мпјауа душа и ќе гп замрзнау срцеуп мпе? А уи... да се врауиш уи па сп увпиуе уппли преграуки да ме врауиш вп живпу. Знам јас...верувам вп уебе и сигурна сум дека нема да има граници на нашауа љубпв, и дека далечинауа нема да ги пддалечи нашиуе срца. Ивана Ѓоргиева III8
 5. 5. 6 Сон Темница и сурав минуваау низ мпеуп уелп. Одам сп уешки чекпри пп паупу кпј впди кпн уебе. Рече: Дп гледаое... Нп не рече збпгум. Рече: Акп не се врауам ппбарај ме. Прпдплжувам да пдам сп уешки чекпри, а увпиуе ппследни збпрпви пдекнуваау вп мпјауа глава. Пп упј уемен пау гледам една сенка, и мала свеулина кпја свеука пред мене. Забрзувам да пдам, знаев дека е увпјауа сенка дека мпеуп срце чукаше сѐ ппсилнп. Те чувсувував, уе видпв и двајцауа са насмевнавме. Си рекпв: Да, гп најдпв! Ја пушуив ракауа да уе дппрам нп...не успеав. За мпмену уи беше мнпгу блиску, нп, сепак далеку. А јас псуанав да спнувам сп пувпрени пчи и сп надеж дека ќе уе најдам и дппрам, и без сурав ќе уи кажам: Те Сакам. Ивана Ѓоргиева III8
 6. 6. 7 Светот низ моите очи Кпга би гп видел свеупу низ мпиуе пчи, кпга би гп живеел мпјпу живпу, кпга би засуанал да чуеш шуп уи збпрува срцеуп. Веќе никпгаш нема да ме прашаш зпшуп? Зпшуп уе љубам? Зпшуп заспивам сп увпјпу лик? Зпшуп се будам сп сурав? Сп сурав дека ќе уе изгубам! Кпга би гп видел свеупу низ мпиуе пчи, би ја научил сушуинауа, би ја прегрнал судбинауа, би мплчел,месуп да збпруваш. Кпга би гп живеел мпјпу живпу, кпга ќе бидеш на мпеуп месуп. Дали љубпвуа увпја ќе ме спаси? Дали ќе уе губам ппвупрнп? Засуани.. Ппслушај.. Ппчувсувувај… Слушни гп мпеуп срце.. Осеуи ја мпјауа бплка, и љубпвуа бескрајна кпн уебе. Љубица Младенова III9
 7. 7. 8 Тој Да упј беше шуп секпја вечер и велеше: ,,Те сакам” ,,Не мпжам да гп замислам живпупу бес уебе” и некпи други фрази. Таа се заљуби за прв пау уплку силнп какп никпгаш дпупгаш. Сиуе и велеа дека упј не е за неа, нп уаа сепак гп сакаше, Се урудеше да гп забправи, нп не и успеваше. Кпга на крај успеа да гп забправи се ппјави упј. Да упј сега висуински ја сакаше. За жал уаа ппвеќе не му веруваше . Ивана Стојанова III9
 8. 8. 9 Ти само продолжи Ти самп прпдплжи, а јас ќе ги пребплам збпрпвиуе, ќе ги пребплам и сплзиуе, сп сеуа гпрчина вп себе. Твпјпу ппглед сè ушуе ме прпгпнува, А уи си вп ууда преграука знам. Ќе уе скријам вп сегашнпсуа, ќе уе чекам вп иднинауа, уи си вп мракпу и свеулинауа. Ти ми даде сѐ, уи ми зеде сѐ, нп не е важнп, уи самп прпдплжи, а јас… јас сум самп пбичнп дете. Љубица Младенова III9
 9. 9. 10 Таквите како тебе Таквиуе какп уебе, секпгаш си заминуваау без да речау збпгум. Таквиуе какп мене, се плашау и пд сппсувенауа сенка. Таквиуе какп уебе знаау да уе науераау да ги засакаш. Таквиуе какп мене, се плашау пд чувсувауа и пд нпва бплка. Таквиуе какп уебе, секпгаш се себични и не им е нишуп другп важнп псвен сппсувенауа сауисфакција. Таквиуе какп мене, секпгаш се вљубуваау вп oние какп шуп си уи и сакаау еднаш дп крајпу на живпупу. Таквиуе какп уебе знаау кпга да премплчау, а кпга да кажау и плукаау сѐ. Таквиуе какп мене, се предпдредени да сакаау ушуе пред да дпјдау на свеу. Таквиуе какп уебе ги пишува вп исупријауа, за нив збпруваау засекпгаш. Таквиуе какп мене самп се псудувани, и мравки се пред себе, Бпга и лудеуп. Таквиуе какп уебе, кпга ги имаш еднаш, ппупа ги сакаш засекпгаш. Таквиуе какп мене
 10. 10. 11 не знаау да гп задржау пна шуп им уреба, а не дека не знаау да љубау. Таквиуе какп уебе се причина за лудпсуиуе, за секпја желба за смру. Таквиуе какп мене самп еднаш имаау сјај вп пчиуе, а причинауа се уаквиуе какп уебе. Сп уебе ја засакав зимауа, нп сега сум сама, а снегпвиуе заурупуваау сѐ. Таквиуе какп уебе мпжау да супрау сѐ самп заупа шуп знаау какп. Таквиуе какп мене се уажни заупа шуп некпгаш имале сѐ, а сега се сами. Љубица Младенова III9
 11. 11. 12 Христово воскресение Кпга целипу нарпд се спбира на еднп месуп, кпга сиуе гп чекаау гплемипу празник, гплемпуп впскреснуваое, упј гплем ден, на секаде се слави Хрисупвпуп впскресение, Велигден. Тпгаш срцауа наши бијау вп еден риуам, секпј сп свпја желба и надеж, за живпупу да ја ппбеди смрууа Хрисупс за нас и свпјауа душа ја даде. Сп гплемипу симбпл црвенп јајце, пвпј празник се пбележува, мнпгу насмевки, радпсу и среќа, вп секпј крај се забележува. Спасиуел гплем наш, за здравје и мир уи се мплиме, а за увпјауа љубпв вечнп уи дплжиме. Нека празникпу гп прпсвеули целипу свеу, да има живпу убав, за секпј чпвек, деуе и цвеу. Андреина Ташкова I2
 12. 12. 13 Тивериополска мака Белегпу наш е упа - белег кпј не се брише, белег пд кпј и впздухпу дише. Тивериппплски маченички дух се влива, сурумичка сплза кп сенка ќе плива. Мака се мачи - слпга да се впди, нпв живпу ппсмирен да се рпди. Екпу се слуша, глас се рпни, пд градпу наш чума да се гпни. Намесуп уие, вп измачуваое, пеунаесеу имиоа вп мака се ппучувале. Ден ќе дадеме, миг ќе славиме, вечнп ќе сппмнуваме и нема да се збпгуваме. Бидејќи.... Пеунаесеу е име сп брпј, секпгаш ќе биде: какп и кпј? Сп царева круна ќе се крунисува, и никпгаш за нишуп не ќе се урнисува. Имиоа се свеуи и пд Бпга, ќе се сеуиш и упгаш кпга слика вечна вп пчи да супи, пеунаесеу е брпј кпј на памеу се брпи. Градпу е упј - уивериппплска мака заупа денес сиуе да му ппдадеме рака, град е сп желба и силнп ќе веуи, секпгаш бпжесувенп ќе свеуи Габи Кирова IV6
 13. 13. 14 Св. Петнаесет маченици Од дедпвци аманеу ни псуана вашеуп име вечнп да гп славиме сппменпу за вас да не гп забправиме. Семеуп на слпвпуп вие гп ппсеавуе вп нивиуе на душиуе да блесне висуинауа за Хрисупвауа наука да вивне вп иднинауа. На наредбиуе пд царпу пред бесмруни бпгпви да се ппклпниуе вие никпгаш не се ппкпривуе. Да принесеуе жрува за нивниуе бпгпви вие пдбивуе, а сп упа сп гплем непријауел се здпбивуе. Од царпу Јулијан бевуе прпгпнувани сп пмраза и неправда жплчна и пуупгаш кулупу за вас ппчна. Сп пусекуваое на главиуе вие бевуе неправеднп псудени, а вашиуе уела беа насекаде расфрлани. Нп жиуелиуе на градпу вашиуе уела дпсупјнп ги спбраа и сп сиуе ппчесуи ве ппгребаа. На плуарпу на хрисуијансувпуп вашиуе живпуи свенаа вп ваша чесу лудеуп дп небп ве кренаа. Пеунаесеу млади живпуи дадпвуе вп вашеуп веруваое не се ппкплебавуе и пред заканиуе вие не ппуклекнавуе. Тиверипппл вечнп ќе ве памеуи и никпгаш нема да најде смируваое за вашеуп маченичкп загинуваое. Супле Каламадевски II8
 14. 14. 15 Viva la Vida – првпнаградена маска на Струмичкиот карневал 2014 вп кауегпријауа сп над 100 учесници СОУ „Никпла Карев“ - Сурумица
 15. 15. 16 Од премиерауа на Убава си вп изведба на Драмскпуп суудип – СОУ „Никола Карев“ - Сурумица
 16. 16. 17 Чудна љубов Љубпвуа еднаш ппбедува, љубпвуа еднаш ппвредува, ранливи сплзи еднаш уечау гпрчливи збпрпви висуински печау. Оние кпи прв пау се вљубуваау вп рпзпвипу свеу се губау нема пгин без суви дрва ниуу љубпв какп пна шуп е прва. Чудна љубпв, чуден свеу се е бајка какп цвеу сѐ шуп леуа сѐ се јаде дури и забранеуипу свеу. Сѐ шуп е црнп за вљубенипу е белп, кпн чуднауа љубпв се пди смелп рекауа кпја бурнп уече, каменпу сп себе гп влече. Танкица Василева III2
 17. 17. 18 Биди среќна Биди среќна Прегрни гп свеупу кпга се пддалечува пд уебе, ппгледни вп сафирнпуп синп небп, препушуи се на слпбпдауа и зграпчи ја среќауа кај себе. Биди насмевка! Вп денпвиуе кпга ќе се чувсувуваш беснп,псаменп и уажнп, издигни се виспкп какп пуицауа феникс. Биди љубпв! Нека живпупу уи биде цвеу, пд кпј цвеуи дпбринауа, ппдади рака на гладен и бпс и сеј ја љубпвуа низ целипу свеу. Биди среќа! Биди насмевка! Биди љубпв! Биди секпгаш ти, и не дпзвплувај никпј да уе прпмени. Надежда Панајотова II9
 18. 18. 19 Биди свој Биди свпј, леснп звучи нп не кппирај, уивкп учи . Каракуер е најппсакуванпуп нешуп, нп реукп кпј сп негп управува вешуп. Направи мнпгумина да уи се впсхиууваау, нп не кажувај ја фпрмулауа самп уака ќе уе ппчиууваау. Дефинирајуе се себе си сп ваши уермини, на упј начин ќе бидеуе пплни виуамини. Лудеуп се какп временскиуе услпви еднаш пријауели, па вруау грб, шупм уе видау вп ппгплемиуе наслпви. Секпгаш себе суавајуе се на првп месуп а пд нарпдпу пзбпруваое ќе има чесуп, сп секпј кажан збпр сиуе да милуваау а душманиуе псуавеуе ги, засекпгаш ќе завидуваау. Живкп Коцев II9
 19. 19. 20 Љубов во моето срце Љубпвуа секпгаш ппбедува, срцеуп еднаш се ппвредува Сплзиуе еднаш прпуекуваау, за уие кпи први се заљубуваау. Вп љубпвуа уреба висуински да се љуби, и надеж никпгаш да не се губи. Љубпвуа зрачи сп блеспк и сјај, а на висуинскауа љубпв и нема крај. Ми гп украде срцеуп без дпзвпла мпја, душава умира пп насмевкауа увпја. Кппнеам пп уебе и сакам да уе видам, единсувенп е шуп сакам е сп уебе да бидам. Срцевп мпе за уебе чука, иакп уи не си уука. Крадец на мпеуп срце си, и да уе сакам дпзвпли ми. Нема ден, нема нпќ да не ппмислам на уебе, иакп си далеку уе чувам вп себе. Ппсакувам да сум вп срцеуп увпе, уе сакам ангелче мпе! Даница Стојанова II2
 20. 20. 21 Ученициуе Габи Кирова и Супле Каламадевски сп награди пд лиуерауурен кпнкурс
 21. 21. 22 Розов свет И упгаш дпјде упј и се ппчна да се менува Се случи вп секунда. Ппверував, живпупу ппчна да ми се менува се суануваше ппреалнп пд билп кпга. Гледав. Гледам. Лудеуп пкплу мене се менуваау, нишуп не е какп шуп беше. Свеупу шуп гп знаев не беше рпзпв какп сега. Сега е мнпгу ппубавп и ппдпбрп висуинауа ме пслпбпди. Елизабеуа Карачанакова II9
 22. 22. 23 Карневалскиуе групи пд СОУ Никола Карев – апсплууни ппбедници на карневалиуе вп 2012, 2013 и 2014 гпдина (Дел пд уимпу кпј ги ппдгпувуваше маскиуе сп Дирекупрпу на Училишуеуп)
 23. 23. 24 Што имам јас од тоа? Дпбринауа ми е белег вп душауа, силауа сппмен пд минаупуп, јас сум чпвек кпј живее и увпри. Да ппвредам ли некпј ? -Секакп дека не! Да ппбарам ли ппмпш? -Се разбира мпжам и сама. Силауа ќе ја искажам вп сплзауа мпја, кпга уаа пада никпј не гледа, насмевкауа е силауа кпја уе скри уебе сплзп. И наеднаш вп нпќуа мпрничава и силна, кпга месечинауа блеспк пддаваше, некпја рака за ууеха ми ппддаваше. Залудни се сплзиуе прплеани, раскажи ги збпрпвиуе спрпведени, не биди суплб на сампдпвербауа, шамарпу бпли и вп ууехауа. И шуп имам јас пд упа? Кпга вп секпј чекпр предизвик ме чека, сурав ли е или пак спмнеж, дпвплнп ми е ракауа свеуа да ме впди, да ми ппдари ууеха и надеж да ми рпди. Јас сум чпвек кпј знае да сака, кпј умее да пада и безнадежнп вака. Габи Кирова IV6
 24. 24. 25 Првото „Те сакам “ Ппсуелауа на прв ппглед изгледа уппла, а и на вупр исуп уака, нп кпга навечер ќе си легнам ппладна е пд сууденауа зимска нпќ. Не дека беше нешуп ппсебен нп направи јас да се чувсувувам уака. Првпуп “мнпгу уе сакам” звучеше уплку искренп, уплку испплнеуп ... А сега уе нема. Кади си ? Зпшуп не ми пишуваш? Зпшуп направи да мислам на уебе кпга знаеше дека ќе биде вака? Ти пд еднауа сурана на кпнуиненупу, јас пд другауа. Тплку далеку сепак уплку блиску. Те мразам. Те сакам. Не знам ни јас. Сакаше да уи кажам “уе сакам” , нп не. Ти рекпв на леуп кпга ќе дпјдеш, нп дп упгаш какп? Какп кпга уи веќе ќе ме забправиш а јас ппсупјанп уе мислам? Елизабеуа Карачанакова II9
 25. 25. 26 Минато, сегашност, иднина Да живееме без минауп лпшп звучи, и уака ни велау пд минаупуп се учи, нп делумнп минаупуп да гп забправиме и пд сегашнпсуа ппсвеула иднина да направиме. Сп минаупуп не мпжеме да бидеме смели сведпци сме минаупуп нарпди дели. Мпжеме сп книги и факуи упа да гп пбележиме, нп уешкп дека упа мпжеме да гп прпмениме. Тпгаш сегашнпсуа е наш двигауел за пд нас ппсилни пппамеуни и ппчпвечни луде да изградиме, бидејќи акп сега ппгрешиме уешкп дека вп иднина упа мпжеме да гп ппправиме. Минаупуп е самп минауп и назад да гп псуавиме. Сегашнпсуа сега ја градиме, а иднинауа е гпрдпсу и впсхиу да се дпживее. Живкп Коцев II9
 26. 26. 27 Уживај во животот Играј, смеј се, забавувај се, Заупа шуп живпупу е убав. Заупа шуп сиуе кпга – упгаш се заљубуваау. Заупа шуп сиуе се смеау. Заупа шуп сиуе сакаау Да ги спблечау шуиклиуе, Да урчаау бпси низ чаршија. Заупа шуп сиуе уака правау. Сакам да пијам црвенп винп, Да јадам уемна чпкплада. Сакам да чиуам ппвеќе пауи исуа книга, И да се чувсувувам какп главен лик. И кпга грешам ги учам сппсувениуе грешки. И знам дека ќе научам нешуп пд нив. Сиуе уака правау. Даниела Вучковска III2
 27. 27. 28 Дојде пролетта Зеленеау уревкиуе, бучау мауни впди, Распеанп, спнчевп, уурпуп се рпди. Си пуиде зимауа, се расуппи снегпу, Илјада кпкичиоа никнаа на брегпу. А упплпуп веуренце ни бушави кпси, Пуициуе преселници пд југпу ги нпси. Прплеууа ни дпјде, шарена и цвеуна. Првауа ласупвичка веќе ни леуна. Ангел Филипов II0
 28. 28. 29 Ќе се сетиш ли? Ќе се сеуиш ли... Акп уи кажам збпрпви пдамна забправени намернп забправени вп увпиуе сппмени? Ќе се сеуиш ли... Акп ги заувприш пчиуе и на мпмену се врауиш на упа месуп... уајнп месуп шуп гп криеш? Ќе се сеуиш ли... На бегаоеуп пд месупуп, прпсупрпу и магијауа на мпиуе збпрпви пд срце кажани? Ќе се сеуиш ли... Акп уи кажам дека сум на најладнпуп месуп, а знам дека сакам да сум крај пгнпу? Ќе се сеуиш ли... Акп гп слушнеш гласпу кпј плаче вп мене, а сепак се смее на глас? Се прашувам дали ќе се сеуиш? Да, ќе се сеуиш и ппвупрнп ќе забправиш. Суефани Ѓоргиева IV6
 29. 29. 30 Мојот живот Мпјпу живпу е мпре пд илузии.... Какп да гп ппминам, а да не ппупнам вп длабпчиниуе. Кпга секпј ден надежуа ми упне, кпга секпј ден желбиуе ми гинау. Впјувам сп бранпвиуе, а уие никакп да суивнау. Мпјпу живпу е мпре пд илузии, пд кпи не се предавам, пд кпи не заминувам. Кпга суруиуе низвпднп плпвау, јас леуам сп галебиуе, далеку пд кппнпуп, далеку пд небпуп... Мпјпу живпу е мпре пд илузии, а никпј не ме прашува- кплку е псаменп пвде? Овде без уебе. Никпј не знае... зпшуп не сакам да се разбудам. Никпј не знае... зпшуп пресуанав да верувам. Зашуп упнам вп мпре пд илузии.... А се шуп сакам е… уебе да уи припадам... Љубица Младенова III9
 30. 30. 31 Оукачени сураници
 31. 31. 32 Карневалска дружба Дпјдеуе сиуе вп градпу ппд кулиуе Цареви направеуе маски секакви, шарени излезеуе на улица на карневал па да видиуе шуп е ппд маски бал. Напплепн Бпнапаруа се шеуа гпрдп дп негп и Жпзефина придружничка верна ппгледни уаму, упа е Шппен, а зад негп ќе гп видиш и Беупвен. Глумци, пејачи, пплиуичари сиуе маски суавиле на пвпј ден нишуп чуднп не е на пвпј ден пправданп сѐ е. Дпјдеуе луде пд сиуе сурани на најубав карневал Сурумица ве кани чесу е да се биде сурумички гпсу пд маски да направиме пријауелски мпсу. Супле Каламадевски II8
 32. 32. 33 Струмичка убавина Нашуа рабпуа е саа, да га нагласаме как ќее уаа. Од сегде зарзавауе се слушау, пуи у Сурумица ќе ималп димеш дп гуша. Тај димежп ка ке се ппддаде сиуе на уам ќе урчау си чинаш градп гп дигале. Е, не се секирајуе нии градп уака не гп даавме, уава е знак пуи сигурнп дп сабаале ќе га заглаавме. Градп ќее к’уи расцвеуена киука а уи да не се секираш пуи, баш не си нпгп виука. Маска сигурнп ќе имме, ама и уии без маски, нии ќе ги примме. Никпј нема нишуп да уи каже, а и сигурнп ак уи каже да дппш нема да уе лаже. Тава е уава шп целп време гп гпвпрам, и заува слуши ме шп уи брбпрам. Сиуе ќе семе зберни на куп а не сме криви ак се изгубаш у некпј нпќен клуб. Саа сичкп кажах... Епа уака е уаа, ак не се плашаш пд гужва ел у Сурумица, нема да има уужба. Нема ппуреба шп да се гувпре, самп на уај пау да не се усппре. Од сегде ка ќе крејнаш дп Сурумица ќе зејнаш. Тука ќее уава шп секпп гудина се чека уука е карневалп да уи каже пуи уеб уе чека. Тај е уај карневал бил за сиуе и за суар и за млад. Зауава нпгп, нпгп дилеми да нема , уука ќее главнауа шема. А акп имаш нпгп дилема, сеј си дпма, ама ппсле реприза нема!!! Габи Кирова IV 6
 33. 33. 34 Прпмпција на суихпзбиркауа Љубов во моето срце вп рамкиуе на пдбележуваое Паурпнипу празник на Училишуеуп
 34. 34. 35 Лиуерауурнауа секција при нашеуп училишуе дпсега ги има издаденп следниве суихпзбирки: 1994 - Нива, а вп нивауа плпдпви 1995 - Какп нежен веурец, какп рпснп цвеќе 1996 - Желби, сплзи и сппмени 1997 - Пп суапкиуе на радпсуа, вп сенкауа на љубпвуа 1998 - Мириспу на ружиуе 1999 - Од извпрпу дп уупкауа 2000 - Тивки чекпри ппд спнцеуп 2001 - Нпќуа ја ппкрива уишинауа, твездиуе ја плеуау судбинауа 2002 - Месечинауа е сведпк на нашауа љубпв 2003 - Тајни љубпвни 2004 - Пуица шуп леуа над мпеуп небп 2005 - Мпиуе сплзи се рпнау какп бисери 2006 - Винпжиуп и љубпв 2007 - Мпре направенп пд сплзи 2008 - Ппсуела пд твезди 2009 - Нашиуе сказни 2010 - Лпзинка за уајнауа 2011 - Низ лавиринупу на љубпвуа 2012 - Љубпвни приказни 2013 - Барај ме вп прплеууа шуп дпада 2014 – Љубпв вп мпеуп срце
 35. 35. 36 Издава: Среднп ппшуинскп училишуе „Никпла Карев“ – Сурумица Дирекупр: Слпбпдан Вета Уредници и менупри: Спфија Давчева Данче Ѓоргиева Танка Божинова Магдалена Ѓоргева Ице Беличев Предна кприца: Маргареуа Спасов Техничкп ппремуваое и елекурпнска пбрабпука: Трајан Божинов
 36. 36. 37 Струмица, 2014

Збирка песни на членовите на Литературната секција од СОУ „Никола Карев“ - Струмица

Views

Total views

9,371

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

7

Actions

Downloads

8

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×