Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM
TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM

BÁO CÁO

TÀI NGUYÊN INTERNET
VI T NAM N M 2013
(CÔNG B : THÁNG 12...
TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM

BÁO CÁO

TÀI NGUYÊN INTERNET
VI T NAM N M 2013
(CÔNG B : THÁNG 12/2013)

B n quy n thu c Trun...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

M CL C
L I NÓI

U

4

CÁC S KI N N I...
L I NÓI

U

L I NÓI

U

N m 2012, Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) l n u tiên xu t b n báo cáo tài nguyên Internet
nh m...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

NGÀY IPv6 VI T NAM KHAI TR

Ngày 16/...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

CÁC S KI N N I B T

VI T NAM GIA NH P CCNSO, CHÍNH TH C LÀ THÀNH VIÊN C A ICANN...
3000
2500

Trong 16 n m phát tri n c a Internet Vi t Nam, tài nguyên Internet (tên mi n .vn, a ch IP, s hi u
m ng), tham s...
TÊN MI N QU C GIA
VI T NAM .VN

12

13
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

300000

300%

Quá trình t ng tr ng và phát tri n c a tên mi n .vn g n v i các m...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

Các Nhà ng ký Công ty M t Bão, Công ty TNHH MTV Vi n thông qu c t FPT, Công ty ...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

C C U THEO KHU V C

C U TRÚC VÀ C C ...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

Phân tách theo l nh v c ho t ng c a ...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN

THÁN...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

NG KÝ

TH PH N NHÀ
FPT
23.10%

TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN

Mắt Bão
20.09%

...
TÊN MI N TI NG VI T

26

27
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

900

I
N m 2001
Nghiên c u v
TMTV

N m 2003
Công trình
TMTV t gi i
ba VIFOTEC

...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

Hi n có 04 d ng d ch v
c cung c p mi...
TÊN MI N QU C T
S D NG T I VI T NAM

32

33
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

I

Tên mi n qu c t là tên mi n d i tên mi n chung c p cao nh t gTLD và tên mi n...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM

DÀI TRUNG BÌNH C A TÊN MI N TRUY V N

I

1...
H TH NG MÁY CH
TÊN MI N QU C GIA .VN

38

39
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

M C

H th ng DNS qu c gia .vn
c qu n...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

T L TRUY V N TÊN MI N THEO LO I B N ...
A CH INTERNET VÀ
S HI U M NG

44

45
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

A CH INTERNET VÀ S HI U M NG

180000...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

A CH IPv4 C A VI T NAM TRONG KHU V C

A CH INTERNET VÀ S HI U M NG

I

1
2
3
4
...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

T n m 2008 n nay, s l ng thành viên a ch IP (t ch c xin c p IP c l p t VNNIC) c...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

A CH INTERNET VÀ S HI U M NG

M NG IPv6 QU C GIA
M ng IPv6 qu c gia
c hình thàn...
T NG TR
NG
INTERNET VI T NAM

54

55
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

T NG TR

NG INTERNET VI T NAM

c chính th c m c a vào n m 1997, t c ng i s d ng...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

D ch v Internet Vi t Nam ngày càng a...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

TH PH N DOANH NGHI P

TH PH N THUÊ B...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

T NG TR

NG INTERNET VI T NAM

TH PH N THUÊ BAO FTTH

VNPT
36.35%

VIETTEL
45.4...
TR M TRUNG CHUY N
INTERNET QU C GIA - VNIX

64

65
TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX
u nh ng n m 2000, Internet Vi t Nam trong giai o n u c a quá trình h i nh p và ...
T NG TR

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

NG THÀNH VIÊN K T N I

Hi n t i có 17 doanh nghi p ang k t n i VNIX. V...
BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013

II

Tháng 01/2008: VNNIC chuy n v tr...
BÁO CÁO

TÀI NGUYÊN INTERNET
VI T NAM N M 2013
Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) - B Thông tin và Truy n thông
Khu Công ...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×
Upcoming SlideShare
IPv6 & The Internet Today
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

3

Share

Download to read offline

Bao cao tai nguyen internet 2013 - VNNIC

Download to read offline

VNNIC công bố Báo cáo tài nguyên Internet năm 2013.

Năm 2013 là một dấu mốc quan trọng về sự hội nhập Internet quốc tế của Việt Nam qua việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 143 của Tổ chức hỗ trợ tên miền cấp cao mã quốc gia (ccNSO) thuộc Tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế (ICANN).

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Bao cao tai nguyen internet 2013 - VNNIC

 1. 1. TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM N M 2013 (CÔNG B : THÁNG 12/2013) BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) - B Thông tin và Truy n thông http://www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam http://www.vnnic.vn
 2. 2. TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM N M 2013 (CÔNG B : THÁNG 12/2013) B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam http://www.vnnic.vn 1
 3. 3. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 M CL C L I NÓI U 4 CÁC S KI N N I B T 5 PH N 1: TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 9 42 T l truy v n tên mi n theo lo i b n ghi truy v n 43 T l truy v n b n ghi AAAA (IPv6) trên DNS Qu c gia qua các n m 43 16 A CH INTERNET VÀ S HI U M NG 45 18 T ng tr 46 19 X p h ng tài nguyên 20 C c u C u trúc và c c u tên mi n .vn 18 C c u theo uôi tên mi n ng ký a lý ng a ch Internet và các m c th i gian áng nh a ch IPv4 c a Vi t Nam trong khu v c ng ký s d ng a ch Ipv4 20 Ch s s d ng tên mi n C c u thành viên ng thành viên 49 a ch IP 50 22 Thúc M ng IPv6 qu c gia 52 24 ng ký S hi u m ng ASN 52 Th ph n Nhà ng ký t i mi n B c 24 Th ph n Nhà ng ký t i mi n Trung 25 Th ph n Nhà ng ký t i mi n Nam 25 y phát tri n 49 a ch IP 23 c truy v n nhi u nh t trên h th ng máy ch DNS qu c gia ng ký tên mi n .vn T ng th ph n Nhà ng s l 48 49 ng ký s d ng Ipv6 T ng tr 22 dài tên mi n C c u 21 C c u ch th theo l nh v c Nhà 41 14 ng ký m i trong hai n m 2012, 2013 Các website tên mi n .vn 41 T l gi a truy v n tên mi n .vn và tên mi n qu c t 13 ng tên mi n .vn và các m c th i gian áng nh C c u theo khu v c 41 c phân gi i trên h th ng DNS Qu c gia 42 TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN C c u theo ch th và c c u truy v n tên mi n S truy v n tên mi n T l truy v n tên mi n .vn theo uôi tên mi n 10 T ng tr M c 39 T l truy v n tên mi n qu c t theo uôi tên mi n T NG QUAN Tên mi n H TH NG MÁY CH TÊN MI N QU C GIA .VN a ch Ipv6 51 PH N 2: INTERNET VI T NAM 53 T NG TR 55 NG INTERNET VI T NAM Các m c áng nh trong phát tri n Internet Vi t Nam T ng tr C c u TMTV theo ch th ng ký và theo khu v c a lý Phát tri n thuê bao Internet 58 28 B ng thông k t n i 58 29 ng tên mi n ti ng Vi t (TMTV) và các m c th i gian áng nh 56 27 TÊN MI N TI NG VI T Th ph n doanh nghi p 60 30 Các website TMTV TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM T ng tr ng tên mi n qu c t s d ng t i Vi t Nam và t ng quan v i tên mi n .vn . 60 31 Th ph n s Data card s d ng 3G 60 61 33 c truy v n trên h th ng máy ch DNS qu c gia nhi u nh t Th ph n thuê bao xDSL Th ph n thuê bao Leased line C c u v d ch v s d ng Th ph n thuê bao CATV 61 Th ph n thuê bao FTTH 62 34 Ch s v c c u tên mi n 35 T l tên mi n d 35 i uôi qu c t dùng chung và ccTLD khác .vn C c u theo uôi tên mi n dài trung bình c a tên mi n truy v n Ch s s d ng tên mi n qu c t 35 36 36 T l tên mi n qu c t có website và t l hosting web t i Vi t Nam 36 T l tên mi n có DNS hosting t i Vi t Nam 36 Tên mi n qu c t c truy v n trên h th ng máy ch DNS qu c gia nhi u nh t TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX Các m c phát tri n T ng tr ng b ng thông k t n i và l u l 67 ng thành viên k t n i T ng tr 65 68 ng trao Thành viên k t n i VNIX TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM (VNNIC) i qua VNIX 69 69 70 37 2 3 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 4. 4. L I NÓI U L I NÓI U N m 2012, Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) l n u tiên xu t b n báo cáo tài nguyên Internet nh m cung c p t i c ng ng Internet Vi t Nam m t ngu n thông tin tham kh o v s t ng tr ng và phát tri n, các c tính ng ký s d ng tài nguyên Internet Vi t Nam, qua ó có th th y c m t ph n s phát tri n c a Internet Vi t Nam. N m 2013, báo cáo ti p t c c xu t b n, cung c p chi ti t h n các thông tin, d li u trong qu n lý, t ng tr ng phát tri n tài nguyên Internet. Bên c nh ó, báo cáo tài nguyên Internet 2013 t p h p công b thêm m t s thông tin, d li u v Internet Vi t Nam nh m truy n t i t i c ng ng nh ng thông tin v s phát tri n m nh m v t b c c a Internet Vi t Nam, c ng nh m t s thông s liên quan n vi c phát tri n, s d ng Internet, trong m i liên quan ch t ch gi a s d ng tài nguyên Internet ho t ng Internet. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 CÁC S KI N N I B T CHÍNH PH BAN HÀNH NGH NH S 72/2013/N -CP V QU N LÝ, CUNG C P, S D NG D CH V INTERNET VÀ THÔNG TIN TRÊN M NG. Ngày 15 tháng 7 n m 2013, Th t ng Chính ph ã ký ban hành Ngh nh s 72/2013/N -CP v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin trên m ng, t o hành lang pháp lý thúc y phát tri n Internet Vi t Nam. Ngh nh có hi u l c thi hành k t ngày 01 tháng 9 n m 2013, thay th cho ngh nh s 97/2008/N -CP ngày 28/8/2008. Ngh nh quy nh chi ti t v d ch v Internet, tài nguyên Internet, nguyên t c qu n lý, cung c p, s d ng thông tin trên m ng, qu n lý vi c thi t l p trang thông tin i n t t ng h p, m ng xã h i, vi c cung c p d ch v n i dung thông tin trên m ng vi n thông, qu n lý vi c cung c p d ch v trò ch i i n t trên m ng, b o m an toàn thông tin và an ninh thông tin trên m ng CÁC S KI N N I B T BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 B THÔNG TIN VÀ TRUY N THÔNG CÔNG B SÁCH TR NG V CNTT-TT VI T NAM 2013 Ngày 16/9/2013, B Thông tin và Truy n thông ã phát hành sách tr ng v Công ngh thông tin và Truy n thông Vi t Nam n m 2013. ây là n m th 5, Ban Ch o qu c gia v Công ngh thông tin và B Thông tin và Truy n thông ph i h p cùng các c quan xây d ng và xu t b n cu n sách. Sách tr ng v Công ngh thông tin và Truy n thông Vi t Nam n m 2013 cung c p thông tin, s li u thu c các l nh v c c a ngành công ngh thông tin và truy n thông bao g m: C s h t ng công ngh thông tin và truy n thông; công nghi p công ngh thông tin, b u chính, vi n thông, phát thanh truy n hình; ng d ng công ngh thông tin; ngu n nhân l c; an toàn thông tin, các v n b n pháp lu t, các chi n l c, quy ho ch, ch ng trình, d án qu c gia v công ngh thông tin và truy n thông; các ho t ng h p tác qu c t ; các s ki n công ngh thông tin và truy n thông n i b t và các s li u chuyên ngành. 4 5 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 5. 5. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 NGÀY IPv6 VI T NAM KHAI TR Ngày 16/4/2013, Ban công tác thúc y phát tri n IPv6 qu c gia ã t ch c h i ngh t ng k t giai o n 1, tri n khai giai o n 2 k ho ch hành ng qu c gia v IPv6. Th tr ng B Thông tin và Truy n thông Lê Nam Th ng Tr ng Ban công tác ch trì h i ngh . Tham d h i ngh ngoài các thành viên Ban công tác, Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) - n v th ng tr c, các n v ch c n ng thu c B Thông tin và Truy n thông và m t s doanh nghi p vi n thông l n t i Vi t Nam còn có s tham d c a Ban ch o Công ngh Thông tin c a ng, các B , Ngành liên quan, các Ngân hàng: Agribank, Vietinbank, T ng công ty Hàng không Ngày 4/5/2013, s ki n IPv6 n m 2013 v i ch Ngày IPv6 Vi t Nam c t ch c t i thành ph H Chí Minh. S ki n kéo dài trong ba ngày, t 4/5/2013 n 6/5/2013. Theo nh n nh, ánh giá c a Ban công tác, k t qu 2 n m th c hi n giai o n 1 (2011 - 2012) k ho ch hành ng qu c gia v IPv6 c b n ã áp ng các m c tiêu t ra. K t qu quan tr ng nh t t c là vi c ph c p ki n th c c b n v IPv6. T t c các doanh nghi p internet, các t ch c, doanh nghi p l n có h t ng công ngh thông tin ã th c hi n các ch ng trình ào t o v IPv6 và có nh ng chuy n bi n m nh m v nh n th c trong vi c tri n khai IPv6. V h t ng, m ng l i c a các ISP có s t ng thích, h tr t t IPv6, các m ng c s h t ng thi t y u nh m ng máy ch qu c gia DNS, tr m trung chuy n Internet qu c gia VNIX ho t ng n nh v i IPv6. Vi t Nam s n sàng cho vi c chuy n sang giai o n 2, giai o n kh i ng (2013 2015) v i các m c tiêu: Chuy n i m ng l i t IPv4 sang h tr ng th i IPv4 và IPv6; Xây d ng và hình thành m ng c s h t ng IPv6 qu c gia; Cung c p d ch v IPv6 th nghi m t i ng i s d ng. NG IPv6 VI T NAM. H i th o ã thu hút s tham gia c a g n 500 chuyên gia c p cao n t nhi u hãng cung c p thi t b , h t ng m ng Vi n thông và Internet n i ti ng trên th gi i, các doanh nghi p Vi n thông và Internet trong n c cùng t ch c, c quan, doanh nghi p ho t ng trong l nh v c công ngh thông tin v i tâm i m là L khai tr ng d ch v IPv6 m t s ki n h t s c ý ngh a do B Thông tin và Truy n thông, Ban công tác thúc y phát tri n IPv6 qu c gia, VNNIC ch trì ph i h p cùng các doanh nghi p Internet hàng CÁC S KI N N I B T CÁC S KI N N I B T VI T NAM K T THÚC GIAI O N 1, TRI N KHAI GIAI O N 2 K HO CH HÀNH NG QU C GIA V IPv6. u trong n c. Nhân ngày IPv6 Vi t Nam (6/5/2013), m ng IPv6 qu c gia chính th c c công b . Các doanh nghi p Internet, các ch website, nhà s n xu t thi t b tham gia ch ng trình s n sàng k t n i, cung c p các d ch v IPv6 cho khách hàng. Ch ng trình khai tr ng IPv6 Vi t Nam (http://VietnamIPv6Launch.vn) có s tham d c a Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC), 06 ISP (VNPT, Viettel, FPT Telecom, Netnam, VTC, SPT), 20 ch website (35 website), 05 nhà s n xu t thi t b (Viettel R&D, FPT Telecom, D-Link, Zyxel, Ruckus Wireless). c bi t, B Thông tin và Truy n thông là n v u tiên tri n khai IPv6 trên trang thông tin i n t chính th c c a B (http://www.mic.gov.vn). IPv6 c ng ã c tri n khai trên m ng xã h i http://go.vn c a T ng công ty Truy n thông a ph ng ti n (VTC). Tính n tháng 11/2013 ã có 34 c quan, t ch c, doanh nghi p Vi t Nam c phân b IPv6 (trong ó có 02 B ); 09 doanh nghi p cung c p d ch v Internet (ISP) ã k t n i IPv4/IPv6 n tr m trung chuy n Internet qu c gia: VNPT, Viettel, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC, SCTV, DTS, CMC Telecom. Tài nguyên và h t ng thi t y u c a IPv6 Vi t Nam ã s n sàng cho vi c tri n khai chuy n i h t ng thông tin t IPv4 sang h tr ng th i IPv4 và IPv6 theo úng k ho ch hành ng qu c gia v IPv6. 6 7 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 6. 6. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 CÁC S KI N N I B T VI T NAM GIA NH P CCNSO, CHÍNH TH C LÀ THÀNH VIÊN C A ICANN Ngày 20/11/2013, Vi t Nam chính th c tr thành thành viên th 143 c a t ch c h tr tên mi n c p cao mã qu c gia (ccNSO) thu c t ch c qu n lý tên mi n và a ch Internet qu c t (ICANN). Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) - c quan qu n lý tên mi n mã qu c gia .vn c B Thông tin và Truy n thông y quy n thay m t Vi t Nam tham gia v i t cách thành viên c a ccNSO. Vi c chính th c tham gia vào ccNSO, m t trong 7 t ch c tr c thu c ICANN c thành l p n m 2003 v i ch c n ng h tr cho ICANN xây d ng chính sách toàn c u liên quan tr c ti p n các v n tên mi n mã qu c gia, s giúp Vi t Nam tham gia sâu r ng h n vào quá trình nghiên c u và xây d ng chính sách qu c t có liên quan n tài nguyên Internet, góp ph n vào ho t ng i u hành chung m ng Internet toàn c u, t ng c ng h p tác qu c t và nâng cao v th Vi t Nam, t o c h i và kh n ng b o v l i ích qu c gia. K NI M 10 N M THÀNH L P VÀ PHÁT TRI N TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX Ngày 08/11/2013, t i tr s B Thông tin và Truy n thông 18 Nguy n Du, Hà N i, Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) t ch c H i ngh Giao ban thành viên VNIX và k ni m 10 n m hình thành và phát tri n . Vào ngày này 10 n m tr c, ngày 08/11/2003, B B u chính, Vi n thông (nay là B Thông tin và Truy n thông) thành l p VNIX, ánh d u m t s ki n quan tr ng s phát tri n m ng Internet Vi t Nam. Tr i qua 10 n m xây d ng và phát tri n, VNIX ã góp ph n quan tr ng trong phát tri n Internet Vi t Nam, k t n i các doanh nghi p cung c p d ch v Internet t i nhi u i m, m b o an toàn m ng Internet, d phòng ng c u khi các m ng l i c a doanh nghi p có s c , t ng c ng ch t l ng d ch v , gi m chi phí k t n i, gi m giá thành d ch v , thúc y tri n khai IPv6 tr c tình hình IPv4 ã c n ki t, chính th c hình thành m ng IPv6 qu c gia. 8 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn PH N 1: TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM
 7. 7. 3000 2500 Trong 16 n m phát tri n c a Internet Vi t Nam, tài nguyên Internet (tên mi n .vn, a ch IP, s hi u m ng), tham s nh danh ph c v cho ho t ng Internet ã t ng tr ng m nh m , t o i u ki n thu n l i cho s phát tri n c a Internet Vi t Nam. 2000 1500 Tên miền “.vn” 1000 Tính n tháng 10/2013, s l ng tên mi n .vn duy trì th c t trên m ng là 261.256 tên. Tên mi n .vn gi c t c t ng tr ng t t ngay c trong nh ng giai o n ch u s tác ng c a tình hình khó kh n c a n n kinh t trong n c và th gi i. T c t ng tr ng bình quân 172% /n m. K t n m 2011 n nay, tên mi n .vn liên t c là tên mi n qu c gia có s l ng ng ký s d ng cao nh t khu v c ông Nam Á ASEAN. Tên miền quốc tế 500 0 -500 -1000 -1500 1,349,059 1,400,000 -2000 Hình 2: T ng tr 1,200,000 ng th c trong n m 2013 c a tên mi n .vn và tên mi n qu c t t i Vi t Nam. T NG QUAN TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM T NG QUAN 1,061,850 V a ch Internet, tính n tháng 10/2013, t ng l ng IPv4 qu c gia là 15.576.832 a ch . Vi t Nam ti p t c là qu c gia có s l ng a ch IPv4 m c cao, ng th 2 trong khu v c ông Nam Á, th 8 Châu Á và th 25 trên th gi i. Vi c thúc y s d ng th h a ch m i IPv6 có k t qu t t qua vi c chính th c khai tr ng m ng l i và d ch v IPv6 Vi t Nam ngày 6/5/2013. 1,000,000 800,000 600,000 400,000 Trong l nh v c ng ký s d ng tài nguyên Internet, nh ng n m g n ây, gia t ng áng k các t ch c có m ng l i k t n i a h ng, ng ký s d ng s hi u m ng ASN và vùng a ch c l p. i u này th hi n s a d ng, phát tri n trong m ng l i h t ng thông tin v i s tr ng thành trong m ng l i ng i s d ng, không hoàn toàn l thu c vào m ng c a các nhà cung c p. 261,256 200,000 1,445 2,189 64,171 108,979 153,135 161,411 175,247 ‐ .mm .kh .th .id .sg .hk .my .vn I .kr .jp Hình 1: Tên mi n .vn t ng quan v i m t s uôi tên mi n c p cao mã qu c gia khác. (Ngu n d li u: www.vnnic.vn; www.nic.mm; www.all.in.th; www.pandi.or.id; www.sgnic.sg; www.hkdnr.hk; www.mynic.net; www.nic.ad.jp; http://isis.kisa.or.kr; http://jprs.co.jp/en/stat/) V i l i th v tin c y, m b o quy n l i chính áng c a ch th ng ký s d ng b i h th ng chính sách b o v tài nguyên qu c gia; kh n ng liên l c d dàng gi a ng i tiêu dùng n v cung c p, t i Vi t Nam, tên mi n .vn gi v trí chi m l nh so v i tên mi n qu c t . Trong n m 2013, khi tên mi n qu c t có nh ng giai o n t ng tr ng âm do l ng ng ký m i nh h n l ng tên mi n tr l i, tên mi n .vn luôn gi c m c t ng tr ng d ng. 6,000 300 Tên miền .VN 5,029 Thuê bao Internet băng rộng cố định 5,000 4,775 4,352 3,839 4,000 3,119 250 261.256 232.749 200 180.332 3,000 150 2,135 127.364 2,000 100 99.185 1,299 75.715 1,000 520 212 0 5.478 10 Hình 3: T 9.037 54 Số tên miền .VN, Đơn vị: nghìn I BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 Số thuê bao băng rộng cố đinh, Đơn vị: nghìn T NG QUAN TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 50 55.872 34.924 0 14.345 ng quan thuê bao b ng r ng c nh/ S l ng tên mi n .vn 10 11 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 8. 8. TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN 12 13
 9. 9. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 300000 300% Quá trình t ng tr ng và phát tri n c a tên mi n .vn g n v i các m c th i gian áng nh v i các i u ch nh v chính sách t o ng l c cho s t ng tr ng c a tên mi n .vn . Số tên miền duy trì 252% 250000 243% 232749 261256 Tên mi n .vn u tiên c c p phát 200000 182% 2003 M c th i gian ánh d u b c i u tiên trong vi c xây d ng mô hình C quan qu n lý Nhà ng ký cho tên mi n .vn . Công ty Hitek tr thành Nhà ng ký tên mi n .vn u tiên. S l ng tên mi n 338% so v i n m tr 15/08/2006 ng ký m i trong n m 2003 c ó. t 3.302 tên mi n, t ng tr ng 150000 136% 131% 142% 129% 128% 150% 119% 127364 99185 100000 0 I 160% 159% 100% 75715 55872 34924 50000 VNNIC tri n khai cho ng ký t do tên mi n c p 2. ây là cú hích cho s phát tri n c a tên mi n .vn . S l ng tên mi n c c p phát m i trong n m 2006 t ng m nh, b ng hai l n t ng s tên mi n c p m i các n m tr c ó. 250% 200% 180332 165% S tên mi n 50% 5478 903714345 0 543 1198 2176 0% I 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hình 4: S l 120000 Phí c p ng ký s d ng m i và phí duy trì tên mi n ".vn" gi m trung bình 30%, c p phát tên mi n 1, 2 ký t d i tên mi n c p 2 dùng chung .vn t o cú hích m nh cho s phát tri n c a tên mi n qu c gia .vn . S l ng ng ký m i tên mi n ".vn" n m 2011 là 80.246, g n g p ôi so v i n m 2010. Vi t Nam là n c có s l ng tên mi n qu c gia cao nh t trong khu v c ASEAN. Số dự báo 2013 Tên miền đăng ký mới 100000 450% Tỷ lệ tăng trưởng 105523 388% S tên mi n 10/01/2011 ng. 97315 338% 80246 80000 350% 82691 Tên mi n qu c gia ".vn" ASEAN. t con s 200.000, ti p t c ng u trong khu v c 198% 149% 40000 149% 200% 11/2013 0 47302 40576 125% 126% 125% 117% 108% 121% 108% 150% 100% 32388 25680 20579 20000 S l ng tên mi n .vn duy trì trên h th ng là 261.256 tên. VNNIC chính th c tham gia t ch c tên mi n c p cao mã qu c gia ccNSO c a ICANN. 300% 250% 60000 170% 09/05/2012 400% ng 13/01/2010 ng tên mi n .vn qua các n m và t l t ng tr Tên mi n qu c gia .vn t con s n t ng 100.000 tên mi n. Vi t Nam gi v trí th hai v s l ng ng ký tên mi n mã qu c gia trong khu v c ASEAN T l t ng tr TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN 221% 01/12/1997 278000 Tỷ lệ tăng trưởng TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN Số dự báo 2013 ng NG TÊN MI N .VN VÀ CÁC M C TH I GIAN ÁNG NH T l t ng tr T NG TR BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 50% 330 655 978 3302 3559 5308 0% 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hình 5: S l ng tên mi n ng ký m i qua các n m và t l t ng tr ng 14 15 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 10. 10. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 Các Nhà ng ký Công ty M t Bão, Công ty TNHH MTV Vi n thông qu c t FPT, Công ty TNHH P.A Vi t Nam ng u v s l ng tên mi n ng ký m i trong các n m 2012, 2013. Trong n m 2013, ba Nhà ng ký m i c công nh n trong h th ng: công ty c ph n INET, công ty c ph n GMO RunSystem và công ty TNHH ph n m m Nhân Hòa có s t ng tr ng t t trong s l ng tên mi n ng ký. NG KÝ M I TRONG HAI N M 2012, 2013 12000 Năm 2013 9732 9362 TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN 10000 I 8666 7458 8000 7835 8546 8798 Năm 2012 9217 9245 8898 8320 9022 8902 8399 8680 8145 8243 7698 8142 7978 com.vn 33.64% .vn 50.20% 6000 4466 .vn 52.95% com.vn 33.72% 4254 4000 2000 name.vn 7.19% edu.vn 4.28% 0 T 01 T 02 T 03 Hình 6: S tên mi n T 04 T 05 T 06 T 07 T 08 T 09 T 10 T 11 T 12 org.vn 0.75% info.vn pro.vn 0.27% 0.24% gov.vn 0.46% Tỉnh thành 0.31% net.vn 2.43% int.vn 0.01% health.vn 0.03% biz.vn 0.14% ac.vn 0.05% name.vn 2.18% edu.vn 5.66% net.vn 2.71% org.vn 0.85% gov.vn 0.23% Tỉnh thành 1.11% info.vn 0.17% biz.vn 0.16% pro.vn 0.23% int.vn 0.00% health.vn ac.vn 0.02% 0.03% ng ký m i theo t ng tháng trong hai n m 2012, 2013 N m 2012 u n m 2013, ch u nh h ng chung t tình hình khó kh n c a n n kinh t trong n c và th gi i, m c t ng c a tên mi n .vn ng ký m i th p h n so v i t ng tr ng c a n m 2012. Bên c nh ó, s l ng tên mi n ch th không còn nhu c u s d ng t ng cao. Trong i u ki n ó, VNNIC và các Nhà ng ký ã tri n khai các bi n pháp h tr t ng th nh m thúc y phát tri n tên mi n .vn nh t ch c chu i s ki n h i th o v tên mi n v i ch "B o v th ng hi u Vi t v i tên mi n .VN", t ng c ng liên h , ch m sóc khách hàng, nâng cao ch t l ng d ch v cung c p. Nh ng c g ng c a VNNIC và h th ng Nhà ng ký ã có k t qu tích c c, tên mi n trong 2 tháng u c a quý II/2013 t ng m nh. S l ng tên mi n phát tri n trung bình tháng trong quý II/2013 t ng 18% so v i s l ng tên mi n phát tri n trung bình tháng trong quý I/2013, thành công trong vi c gi c t c t ng tr ng t t c a tên mi n .vn ngay c trong giai o n s t gi m v kinh t chung. N m 2013 Hình 8: Tên mi n ng ký m i n m 2012, 2013 theo uôi tên mi n TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN T N MI N BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 I Tên mi n .com.vn và .vn ti p t c chi m ph n l n dung l ng tên mi n ng ký v i 86,67% t ng s l ng tên mi n .vn ng ký m i. So v i n m 2012, có s d ch chuy n t ng c a th ph n ng ký m i tên mi n c p 2 .vn (52,95% n m 2013 so v i 50,20% c a n m 2012). Nước ngoài 5.08% ngoài 9.88% 30000 Năm 2012 Năm 2013 Miền Nam 46.35% 25000 Miền Bắc 40.22% Miền Bắc 43.28% Miền Nam 44.26% 20000 MiềnTrung 5.64% Miền Trung 5.29% 15000 N m 2012 10000 Hình 9: Tên mi n 5000 N m 2013 ng ký m i hai n m 2012, 2013 theo vùng a lý 0 Hình 7: Tên mi n ng ký m i hai n m 2012, 2013 theo Nhà ng ký 16 17 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 11. 11. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 C C U THEO KHU V C C U TRÚC VÀ C C U TÊN MI N .VN A LÝ .com.vn 38.57% TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN C C U THEO UÔI TÊN MI N .vn 49.84% .edu.vn 4.77% .net.vn 2.10% .name.vn 1.84% I .org.vn 1.09% .int.vn .gov.vn .health.vn 0.01% 0.61% .pro.vn 0.02% Đuôi tỉnh thành 0.18% .biz.vn 0.50% .info.vn .ac.vn 0.17% 0.25% 0.05% Hình 10: C c u theo uôi tên mi n. C C U THEO CH TH NG KÝ V c c u theo ch th ng ký, tên mi n c ng ký b i t ch c v n chi m a s (60,3% so v i 39,7% tên mi n có ch th cá nhân). So v i n m 2012, có s d ch chuy n gi m c a th ph n tên mi n c a t ch c (60,3% n m 2013 so v i 63,15% c a n m 2012), s d ch chuy n t ng c a th ph n tên mi n cá nhân (39,7% n m 2013 so v i 36,85% c a n m 2012). Cá nhân 36.85% Tổ chức 63.15% Tổ chức 60.30% Cá nhân 39.70% N m 2012 I Hình 12: C c u tên mi n theo khu v c a lý Tên mi n .vn mi n .vn t i n c c p phát cho ch th n c ngoài t n m 1999. Qua 14 n m phát tri n, th tr c ngoài còn th p, chi m 7.65% t ng s tên mi n .vn . ng tên Miền Trung 6% Miền Bắc 47% Miền Nam 47% N m 2013 Hình 11: C c u theo ch th ng ký Hình 13: Phân b tên mi n .vn trong n c 18 19 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 12. 12. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 Phân tách theo l nh v c ho t ng c a ch th , l ng tên mi n ng ký b i các công ty, t ng công ty, t p oàn, các t ch c kinh doanh th ng m i chi m th ph n l n nh t (59,05% t ng s tên mi n .vn ). Kh i tài chính, ngân hàng, ch ng khoán, chi m 0,65%. Các tr ng và trung tâm giáo d c, ào t o chi m 3,58%. Kh i c quan qu n lý Nhà n c chi m 0,85% t ng s tên mi n .vn . Khác 35.87% Quản lý nhà nước Tài chính 0.85% 0.65% Thương mại 59.05% STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 TÊN MI N indianajonesandthekingdomofthecrystalskullmovie.com.vn creche-ecoles-college-francaise-europeenne.com.vn indianajonesandthekingdomofthecrystalskull.com.vn thcsnguyenbinhkhiem-trieuphong-quangtri.edu.vn nganhangthuongmaicophanvietnamthuongtin.com.vn crowneplazawesthanoihotelandresidences.com.vn temasekinternationaladvisorssingapore.com.vn crowneplazawesthanoihotelandapartment.com.vn standardcharteredbank-vietnam-limited.com.vn thcs-tonthatthuyet-vinhlinh-quangtri.edu.vn Các tên mi n .vn có Giáo dục 3.58% Hình 14: C c u tên mi n theo l nh v c I Trong toàn b không gian tên mi n .vn , có 566 tên mi n toàn s . 10 tên mi n có chi u dài ký t l n nh t là t 38 n 47 ký t trong m t tên mi n, m c dù v y, ý ngh a tên mi n v n rõ ràng. DÀI TÊN MI N dài trung bình c a tên mi n .vn không d u là 8,06 ký t , ng n h n chi u dài trung bình c a tên mi n qu c t (.com là 13.3), và nhi u tên mi n ccTLD khác nh .uk (13.84), .fr (12.7). S l ng tên mi n có chi u dài t 4-10 ký t chi m a ph n trong không gian tên mi n .vn . 30000 TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN C C U CH TH THEO L NH V C dài l n nh t CH S S D NG TÊN MI N Kh o sát v h s s d ng tên mi n .vn cho th y, 65,71% tên mi n .vn có website ho t ng. V máy ch DNS, 90,43 % tên mi n s d ng máy ch chuy n giao (DNS hosting) có a ch IP trong n c; 9,57% s d ng máy ch chuy n giao có a ch IP n c ngoài. Trong toàn b tên mi n .vn , 46,18% tên mi n c hosting t i các máy ch tên mi n c a Nhà ng ký tên mi n .vn ; 1% tên mi n có máy ch DNS hosting t d ng. Trong s các tên mi n có máy ch DNS hosting t d ng, 90,23% tên mi n s d ng máy ch DNS hosting t d ng có a ch IP trong n c và 9,77% tên mi n s d ng máy ch DNS t d ng có a ch IP n c ngoài. I 25000 Số tên miền không có web 34.29% 20000 15000 Số tên miền có web 65.71% 10000 5000 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Hình 15: Hình 17: T l s d ng tên mi n dài tên mi n .vn 1‐3 ký tự 5.05% DNS Hosting tại nước ngoài 9.57% >10 ký tự 38.56% DNS Hosting tại Việt Nam 90.43% 4‐10 ký tự 56.39% Hình 16: T l tên mi n theo DNS tự dựng ở nước ngoài 9.77% dài DNS tự dựng tại Việt Nam 90.23% Hình 18: Thông tin máy ch chuy n giao c a tên mi n 20 21 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 13. 13. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN THÁNG 09/2013: I STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A CH WEBSITE yahoo.com.vn www.chotot.vn www.vccorp.vn www.google.com.vn me.zing.vn id.zing.vn vtcgame.vn admicro.vn appstore.zing.vn www.tvsi.com.vn vipteen.com.vn www.24h.com.vn bongngo.vn tvguide.htvc.vn hdonline.vn NHÀ NG KÝ TÊN MI N .VN Tính n tháng 10/2013, h th ng qu n lý tên mi n .vn có 17 Nhà ng ký (trong ó có 06 Nhà ng ký n c ngoài). 02 Nhà ng ký m i nh t là công ty TNHH ph n m m Nhân Hòa (trong n c) và công ty IP Mirror (n c ngoài), c VNNIC công nh n Nhà ng ký trong n m 2013. TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN CÁC WEBSITE TÊN MI N .VN C TRUY V N NHI U NH T TRÊN H TH NG MÁY CH DNS QU C GIA. S TRUY V N 26,030,967 17,447,817 12,048,815 11,898,101 7,973,178 3,637,000 2,294,706 2,264,371 2,249,042 2,148,031 1,234,294 1,114,620 1,104,185 616,454 615,660 I THÁNG 10/2013: STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 A CH WEBSITE yahoo.com.vn www.chotot.vn www.google.com.vn www.vccorp.vn me.zing.vn iwin.net.vn admicro.vn www.tvsi.com.vn vipteen.com.vn appstore.zing.vn 24h.com.vn ads.link.vn whitehat.vn hotdeal.vn news.go.vn S TRUY V N 20,318,676 16,391,940 10,606,401 10,531,852 7,227,395 7,105,286 2,645,047 2,473,841 2,089,184 2,048,052 2,010,512 1,539,196 1,331,612 1,051,086 1,014,076 22 23 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 14. 14. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 NG KÝ TH PH N NHÀ FPT 23.10% TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN Mắt Bão 20.09% I NG KÝ T I MI N TRUNG FPT 19.12% VDC 7.99% Mắt Bão 17.11% TÊN MI N QU C GIA VI T NAM .VN T NG TH PH N NHÀ BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 PA Việt Nam 22.29% PA Việt Nam 25.92% Hi‐Tek 4.50% ESC 4.01% GLTEC 2.91% INET 2.19% RUNSYSTEM 2.17% NetNam 2.08% Nhân Hòa 1.70% IP Mirror 0.08% IPT 1.11% QINETICS 0.79% EuroDNS 0.70% Hình 19: Th ph n gi a các Nhà INSTRA 0.52% InterNetX 0.13% ng ký (tháng 10/2013) Công ty TNHH P.A Vi t Nam, công ty TNHH MTV Vi n thông qu c t FPT, công ty M t Bão, công ty i n toán và truy n s li u VDC và công ty Hi-tek Multimedia là top 5 Nhà ng ký có th ph n l n nh t. 03 Nhà ng ký d n u (PA Vi t Nam, FPT, M t Bão) chi m 69,11% t ng th ph n tên mi n .vn . Trong n c, FPT là Nhà ng ký có th ph n l n nh t t i mi n B c, VDC có th ph n l n nh t t i mi n Trung và PA Vi t Nam là Nhà ng ký có th ph n l n nh t t i mi n Nam. TH PH N NHÀ ESC 4.38% RUNSYSTEM INET 3.50% 2.46% GLTEC IPT 1.41% 1.18% Hi-Tek NetNam 0.74% 0.85% Nhân Hòa EuroDNS 0.84% INSTRA IP 0.00% InterNetX 0.04% Mirror QINETICS 0.04% 0.00% 0.00% VDC 26.05% I Hình 21: Th ph n c a các Nhà TH PH N NHÀ NG KÝ T I MI N NAM Mắt Bão 27.15% NG KÝ T I MI N B C Mắt Bão 16.80% ng ký t i mi n Trung PA Việt Nam 22.24% FPT 20.04% VDC 8.80% PA Việt Nam 33.34% VDC 6.06% FPT 28.52% GLTEC 5.75% ESC 4.89% ESC 3.65% INET 3.17% RUNSYSTEM 2.88% Nhân Hòa 2.87% NetNam 2.53% Hi‐Tek 1.61% NetNam INET 1.99% 1.53% IPT EuroDNS IP 1.15% 0.00% InterNetX INSTRA Mirror 0.00% 0.01% 0.00%QINETICS 0.01% Hình 20: Th ph n c a các Nhà ng ký t i mi n B c RUNSYSTEM 1.49% IPT 1.19% INSTRA 0.02% Nhân Hòa GLTEC Hi-Tek 0.92% 0.75% 0.63% Hình 22: Th ph n c a các Nhà EuroDNS 0.00% QINETICS 0.01% InterNetX 0.00% IP Mirror 0.00% ng ký t i Mi n Nam 24 25 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 15. 15. TÊN MI N TI NG VI T 26 27
 16. 16. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 900 I N m 2001 Nghiên c u v TMTV N m 2003 Công trình TMTV t gi i ba VIFOTEC Hình 23: Các m c phát tri n tên mi n ti ng Vi t S l ng ng ký TMTV bùng n k t th i i m tri n khai c p phát tên mi n ti ng Vi t (TMTV) mi n phí theo thông t s 189/2010/TT-BTC c a B Tài chính (ngày 28/4/2011). Ch trong vòng 04 tháng t 28/04/2011 n 29/08/2011, ã có 360.357 TMTV c ng ký, g p h n 2 l n t ng s t t c các lo i tên mi n mà VNNIC phát tri n c trong su t 11 n m. Tính n tháng 10/2013, ã có t ng s 936.729 tên mi n ti ng Vi t trên h th ng, c ng ký s d ng trên toàn b 63 t nh thành trong c n c. Trong s ó có 128.888 tên mi n ã kích ho t s d ng d ch v , th c s hi n di n trong ho t ng Internet. Tỷ lệ tăng 242% 791 800 836 873 883 913 928 940 300% 250% 675 200% 600 554 500 149% 355 400 300 814 897 738 700 150% 436 123% 127% 122% 100% 238 109% 107% 103% 103% 104% 101% 102% 102% 102% 101% 200 100 28/04/2011 C p t do, T3/2007mi n phí TMTV T12/2010 N m 2004 C p TMTV kèm 2006 theo tên mi n C p th ".vn". nghi m TMTV Tên miền tiếng Việt duy trì 100% 50% 98 0 0% TÊN MI N TI NG VI T TÊN MI N TI NG VI T Quá trình phát tri n TMTV g n v i d án nghiên c u khoa h c c a VNNIC a ti ng Vi t vào ng d ng trong h th ng tên mi n góp ph n thúc y thông tin thu n Vi t trên m ng Internet. Th i gian ban u TMTV ch a thu hút c ng i s d ng. T th i i m b t u c p phát chính th c vào tháng 3/2007 n h t tháng 12/2010, ch có 3.532 tên mi n ng ký. 1000 Số lượng tên miền tiếng Việt, Đơn vị: nghìn T NG TR NG TÊN MI N TI NG VI T (TMTV) VÀ CÁC M C TH I GIAN ÁNG NH BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 I Hình 24: T ng tr ng tên mi n ti ng Vi t C C U TÊN MI N TI NG VI T THEO CH TH KHU V C A LÝ Tổ chức 23% NG KÝ VÀ THEO Miền Trung 31% Miền Bắc 39% Cá nhân 77% Miền Nam 29% Nước Ngoài 1% Hình 25: C c u TMTV theo lo i ch th Hình 26: C c u TMTV theo khu v c 28 29 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 17. 17. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 Hi n có 04 d ng d ch v c cung c p mi n phí cho TMTV: Web Redirect (tr TMTV t i m t Website có s n), WebTemplate (t o Web theo m u mi n phí), DNS Hosting (s d ng DNS mi n phí c a VNNIC) và DNS Delegate (chuy n giao TMTV v máy ch c a ng i s d ng). CÁC WEBSITE TÊN MI N TI NG VI T C TRUY V N TRÊN H TH NG MÁY CH DNS QU C GIA NHI U NH T THÁNG 9/2013 STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TÊN MI N TI NG VI T Web Templete 30.45% Web Redirect 57.03% DNS Hosting 12.48% DNS chuyển giao 0.04% I Hình 27: Phân b d ch v s d ng c a TMTV A CH WEBSITE thíchháthò.vn ch ngth ngtích.vn di n ànv tinh.vn máytínhktc.vn xet idongfenggiár .vn c phi ul tsóng.vn th s akhóa.vn kinhdoanhsp-hóa.vn th yh is nh iph ng.vn tr èn.vn kênh14.vn hùngloavi tnam.vn l p10d1.vn chúlùnth 8.vn chínhhãng.vn S TRUY V N 2,723,500 1,472,055 1,356,916 1,089,970 424,447 418,133 413,320 327,509 284,005 237,128 163,694 158,411 106,541 106,042 95,253 TÊN MI N TI NG VI T C C U V D CH V S D NG I THÁNG 10/2013 STT S l ng tên mi n 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Mi n B c Hình 28: L Mi n Trung Mi n Nam N A CH WEBSITE hùngloavi tnam.vn thíchháthò.vn th yh is nh iph ng.vn ch ngth ngtích.vn b tl a c.vn máytínhktc.vn di n ànv tinh.vn th s akhóa.vn b tl acaoc p.vn chínhhãng.vn kinhdoanhsp-hóa.vn tr èn.vn h c-hay.vn h cláixeh i.vn kênh14.vn S TRUY V N 4,553,731 2,006,032 1,449,383 1,245,632 779,674 621,774 605,668 312,167 298,052 259,565 238,954 191,081 143,379 119,660 105,872 c Ngoài ng s d ng d ch v TMTV phân theo khu v c a lý 30 31 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 18. 18. TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM 32 33
 19. 19. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 I Tên mi n qu c t là tên mi n d i tên mi n chung c p cao nh t gTLD và tên mi n qu c gia c p cao nh t ccTLD ngoài tên mi n qu c gia Vi t Nam. Tên mi n thu h i 2013 ng ký m i 2013 6000 5000 4000 4000 Tên miền “.vn” Tên miền quốc tế 2000 Ph n n i dung này c a báo cáo phân tích các ch s liên quan n vi c ng ký s d ng tên mi n qu c t c a ng i s d ng t i Vi t Nam. Trong ó, các s li u v t ng tr ng tên mi n qu c t t i Vi t Nam c tham chi u t ngu n d li u th ng kê t i website www.webhosting.info, m t trong nh ng website có tin c y cao v s li u th ng kê tên mi n qu c t . Các s li u phân tích ch s v c c u và ch s s d ng tên mi n qu c t c n c trên vi c th ng kê s l ng truy v n tên mi n qu c t qua h th ng máy ch tên mi n qu c gia. Theo th ng kê tai website www.webhosting.info, tính n tháng 10/2013, có 213.652 tên mi n qu c t c các ch th Vi t Nam ng ký s d ng. T i Vi t Nam, trong nh ng n m u c a ho t ng Internet, tên mi n qu c t có kho ng th i gian t ng tr ng nhanh, s l ng ch th Vi t Nam ng ký s d ng tên mi n qu c t cao h n so v i l ng ng ký s d ng tên mi n .vn . K t n m 2009, tên mi n .vn u i k p t c t ng tr ng c a tên mi n qu c t và b t u v t lên t 2010 v i s cách bi t ngày càng rõ r t. 2000 1000 0 T ng tr 0 ng th c 2013 3000 300000 2500 250000 2000 1500 200000 1000 Tên miền “.vn” Tên miền quốc tế 500 T NG TR NG TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM VÀ T NG QUAN V I TÊN MI N .VN . Tên miền “.vn” Tên miền quốc tế 3000 0 ‐500 150000 100000 ‐1000 ‐1500 50000 ‐2000 0 Tên miền .VN Hình 30: T Tên miền Quốc tế TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 ng quan các ch s c a tên mi n .vn và tên mi n qu c t CH S V C C U TÊN MI N I Phân tích t ng các tên mi n qu c t c truy v n vào h th ng máy ch tên mi n qu c gia (trong ba tháng t tháng 9 n tháng 11/2013), các ch s t l nh sau. T L TÊN MI N D I UÔI QU C T DÙNG CHUNG VÀ CCTLD KHÁC .VN ccTLD (Khác .VN) 29% gTLD 71% Hình 31: T l tên mi n gTLD và ccTLD khác .vn . C C U THEO UÔI TÊN MI N Hình 29: T ng quan s d ng tên mi n .vn và tên mi n qu c t Phân tích theo l ng tên mi n ng ký m i, trong n m 2013 có nhi u th i i m s l ng ng ký tên mi n qu c t l n h n tên mi n .vn . Tuy nhiên do l ng b , thu h i tên mi n l n d n n t ng t ng tr ng th c c a tên mi n qu c t th p h n, có nhi u th i i m t ng tr ng âm. Hình 32: C c u tên mi n qu c t truy v n vào h th ng theo uôi tên mi n 34 35 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 20. 20. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM DÀI TRUNG BÌNH C A TÊN MI N TRUY V N I 14 12.52 12 10.16 10.77 9.00 10 8 TÊN MI N QU C T C TRUY V N TRÊN H TH NG MÁY CH DNS QU C GIA NHI U NH T 9.61 8.82 9.63 8.29 7.23 7.93 8.28 7.86 7.81 10.13 9.56 8.33 10.42 8.64 8.43 STT 6.71 5.64 6 5.65 4 2 0 Hình 33: Bi u dài trung bình tên mi n qu c t truy v n trên h th ng CH S S D NG TÊN MI N QU C T T L TÊN MI N QU C T CÓ WEBSITE VÀ T L HOSTING WEB T I VI T NAM Trong toàn b tên mi n qu c t c truy v n vào h th ng máy ch tên mi n qu c gia trong ba tháng t tháng 9 n tháng 11/2013, có 63.07 % tên mi n có website ho t ng. Trong s các tên mi n có Website ho t ng, 3.09% tên mi n có Web Hosting t i Vi t Nam và 96.91% có Web Hosting t i n c ngoài. Web Hosting tại VN 3.09% Số tên miền có web 63.07% Số tên miền không có web 36.93% Hình 34: T l tên mi n có web. Web Hosting tại nước ngoài 96.91% Trong toàn b tên mi n qu c t c truy v n vào h th ng máy ch tên mi n qu c gia trong 03 tháng t 9/2013 n 11/2013, có 2.63% tên mi n s d ng máy ch DNS hosting t i Vi t Nam và 97.37% tên mi n s d ng máy ch DNS hosting n c ngoài. Trong s các tên mi n s d ng máy ch DNS hosting t i Vi t Nam, có 27% tên mi n s d ng DNS hosting c a các Nhà ng ký tên mi n .vn trong n c. DNSHosting tại VN 2.63% 36 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TÊN MI N google.com yahoo.com facebook.com kaspersky.com amazonaws.com vlingo.com aol.com vnexpress.net twitter.com tplink.com youtube.com hotmail.com doubleclick.net microsoft.com apple.com S TRUY V N 55,196,139 25,968,897 22,942,220 15,943,044 13,811,618 11,196,908 10,850,550 10,728,160 8,430,842 8,105,380 7,414,487 7,027,563 6,801,930 6,768,829 6,709,011 I THÁNG 10/2013 T L TÊN MI N CÓ DNS HOSTING T I VI T NAM DNS Hosting tại nước ngoài 97.37% THÁNG 09/2013 TÊN MI N QU C T S D NG T I VI T NAM BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 DNSHosting tại các NĐK VN 27% Ko sử dụng DNS Hosting của các NĐK tên miền .VN 73% STT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 TÊN MI N yahoo.com google.com amazonaws.com facebook.com kaspersky.com vlingo.com yourdomain.com youtube.com aol.com irlwinning.com vnexpress.net admob.com microsoft.com apple.com twitter.com S TRUY V N 39.418.096 36.854.360 19.886.208 16.755.111 15.624.261 14.523.841 13.211.102 11.624.998 10.374.451 10.230.551 9.983.033 8.306.126 8.291.932 7.614.095 7.023.169 Hình 35: T l s d ng máy ch hosting c a tên mi n. B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn 37 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 21. 21. H TH NG MÁY CH TÊN MI N QU C GIA .VN 38 39
 22. 22. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 M C H th ng DNS qu c gia .vn c qu n lý, m b o b i 07 c m máy ch DNS (05 c m trong n c và 02 c m t i n c ngoài) t t i h n 70 i m khác nhau trên toàn th gi i, s d ng các công ngh m i nh t nh công ngh a ch Anycast, công ngh cân b ng t i, công ngh IPv6. S TRUY V N TÊN MI N VÀ C C U TRUY V N TÊN MI N C PHÂN GI I TRÊN H TH NG DNS QU C GIA Tính n ngày 31/10/2013, t ng truy v n tên mi n trên toàn h th ng DNS qu c gia là 65.086.151.694 truy v n. Truy v n tên mi n .vn t phía ng i dùng trên kh p th gi i s th c hi n r t nhanh qua máy ch DNS g n nh t c tìm th y trong s các máy ch DNS qu c gia .vn . Trong n m 2013, VNNIC ã tri n khai c m máy ch DNS qu c gia .vn trong n c u tiên h tr IPv6, cùng v i 02 c m máy ch DNS qu c gia .vn t i n c ngoài ã có k t n i m ng IPv6, ng i dùng Internet có th truy v n tên mi n .vn m t cách an toàn, n nh và nhanh chóng trên c hai m ng IPv4 c ng nh IPv6. Ngoài ra, VNNIC còn tri n khai 02 h th ng DNS Caching t ng t c tr l i truy v n tên mi n, h tr phân gi i các truy v n tên mi n t các máy ch DNS c a các ISP trong n c chuy n t i, nh m nâng cao ch t l ng truy v n tên mi n .vn và t c truy c p các d ch v Internet. I H TH NG MÁY CH TÊN MI N QU C GIA .VN H TH NG MÁY CH TÊN MI N QU C GIA .VN H TH NG MÁY CH TÊN MI N QU C GIA .VN I Qu n o Hoàng Sa ( à N ng - Vi t Nam) Hình 37: S l ng truy v n h th ng máy ch tên mi n qu c gia .vn T L GI A TRUY V N TÊN MI N .VN VÀ TÊN MI N QU C T Qu n o Tr ng Sa (Khánh Hòa - Vi t Nam) Tên miền .VN 52.44% Tên miền quốc tế 47.56% Hình 36: Phân b h th ng máy ch tên mi n qu c gia .vn Hình 38: T l truy v n tên mi n .vn và tên mi n qu c t (tháng 10/2013). 40 41 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 23. 23. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 T L TRUY V N TÊN MI N THEO LO I B N GHI TRUY V N: .vn 62.08% H TH NG MÁY CH TÊN MI N QU C GIA .VN H TH NG MÁY CH TÊN MI N QU C GIA .VN T L TRUY V N TÊN MI N .VN THEO UÔI TÊN MI N: A 68.42% .com.vn 27.36% AAAA 17.60% .biz.vn 0.06% .edu.vn 4.19% .gov.vn 2.04% .net.vn 1.59% I MX 7.19% .health.vn 0.01% .org.vn 0.86% .Tên tỉnh thành .name.vn 0.47% 0.20% .ac 0.06% .info.vn 0.10% .pro.vn 0.07% OTHER 3.24% .int.vn 0.01% SOA 1.64% PTR NS 0.44% 1.47% I Hình 41: T l truy v n tên mi n theo lo i b n ghi truy v n. Hình 39: T l truy v n tên mi n .vn theo uôi tên mi n T L TRUY V N B N GHI AAAA (IPv6) TRÊN DNS QU C GIA QUA CÁC N M: T L TRUY V N TÊN MI N QU C T THEO UÔI TÊN MI N: 20% Truy vấn bản ghi AAAA (IPv6) 18% 17.60% 16% .com 25.90% other 47.40% 14% 13.40% 12% 11.20% .net 18.40% 10% .org 6.10% 8% 6% .info .biz 1.40% 0.50% .edu 0.20% Hình 40: T l truy v n tên mi n qu c t theo uôi tên mi n 5.30% 4% 3.60% 2% 1.25% 0% 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Hình 42: T l truy v n b n ghi AAAA (IPv6) qua các n m 42 43 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 24. 24. A CH INTERNET VÀ S HI U M NG 44 45
 25. 25. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 A CH INTERNET VÀ S HI U M NG 18000000 15554304 16000000 NG A CH INTERNET VÀ CÁC M C TH I GIAN ÁNG NH Sau khi VNNIC c t ch c qu n lý a ch khu v c Châu Á Thái Bình D ng (APNIC) công nh n là t ch c qu n lý IP/ASN c p Qu c gia NIR (ngày 31/07/2003), tài nguyên a ch IPv4 c a Vi t Nam ã t ng tr ng v t b c, c bi t trong kho ng th i gian t n m 2006-2011, ph n ánh m c t ng tr ng chung v Internet.  L ng IPv4 qu c gia  N m 2010  12605440 12000000 10000000 6774272 8000000 6624000 t 1 tri u a ch vào n m 2007; Tháng 10/2013, t ng s IPv4 Vi t Nam s h u là 15.576.832 a ch . 6000000 3839232 t 10 tri u a ch . 4000000 824320 2000000 0 28/04/2000 31/07/2003 VNNIC B tr ng B Thông tin và Truy n thông ban hành Ch th s 03/2008/CT-BTTTT v vi c thúc y s d ng a ch Internet th h m i IPv6. 06/01/2009 03/02/2011 456704 16896 Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) c thành l p, th c hi n ch c n ng qu n lý, phân b , giám sát và thúc y vi c s d ng ngu n tài nguyên tên mi n, a ch , s hi u m ng Internet Vi t Nam. 06/05/2008 I 14000000 A CH INTERNET VÀ S HI U M NG A CH INTERNET VÀ S HI U M NG T NG TR 15576832 15516416 c APNIC công nh n là t ch c qu n lý IP/ASN c p qu c gia - NIR. B tr ng B Thông tin và Truy n thông ban hành Quy t nh s 05/Q -BTTTT thành l p Ban Công tác thúc y phát tri n IPv6 qu c gia (IPv6 Task Force) T ch c qu n lý s c p cao nh t IANA tuyên b chính th c c n ki t ngu n IPv4 d tr toàn c u. Vi c c p phát m i IPv4 ch còn tùy thu c vào kho d tr c a t ng khu v c. 775680 Hình 43: T ng tr ng a ch IPv4 qua các n m chu n b cho quá trình chuy n i sang IPv6, tr c th i i m 15/04/2011 Vi t Nam ã gia t ng t i a l ng IPv4 c c p phát t qu c t . Do v y tính n th i i m hi n nay, Vi t Nam v n là qu c gia s h u a ch IPv4 m c cao, ng th 25 th gi i, th 8 khu v c Châu Á và ng th 2 trong khu v c ông Nam Á m b o cho phát tri n m ng l i trong quá trình chuy n i sang IPv6 c thông su t. thúc y tri n khai IPv6, B Thông tin và Truy n thông ã ban hành Ch th s 03/2008/CT-BTTTT v vi c thúc y s d ng a ch Internet th h m i IPv6; thành l p Ban Công tác thúc y phát tri n IPv6 Qu c gia (IPv6 Task Force) và ban hành k ho ch hành ng qu c gia v IPv6 nh m nh h ng, xác nh các m c tiêu, l trình c th chuy n i sang IPv6 c a Vi t Nam. Trong th i gian v a qua, các ho t ng thúc y tri n khai IPv6 t i Vi t Nam c th c hi n tích c c, em l i các k t qu kh quan. Ngày 06/05 hàng n m c l a ch n là ngày IPv6 Vi t Nam. Tính /32. n tháng 10/2013, t ng s l ng a ch IPv6 c c p phát c a Vi t Nam là: 23 kh i /48 và 18 kh i 25 23 Khối /32 29/03/2011 15/04/2011 B tr ng B Thông tin Truy n thông ban hành K ho ch hành ng qu c gia v IPv6, nh h ng, xác nh các m c tiêu, l trình c th chuy n i sang IPv6 c a Vi t Nam. Khu v c Châu Á nguyên IPv4. Thái Bình D ng tr thành khu v c 21 Khối /48 20 17 17 18 19 17 18 15 15 12 u tiên c n ki t tài Ngày 15/04/2011, khu v c Châu Á Thái Bình D ng tr thành khu v c u tiên c n ki t tài nguyên IPv4, chính th c tri n khai chính sách c p phát h n ch IPv4: m i thành viên ch c quy n xin c p 01 l n, duy nh t l ng a ch IPv4 t i a /22 (1024 a ch ). T i Vi t Nam, s l ng IPv4 c p m i t ng tr ng n nh, bình quân m i n m có thêm kho ng 29 vùng a ch /22 c c p m i. Tính n tháng 10/2013, có 24 kh i /22 c c p m i trong n m 2013, t ng s a ch IPv4 c a Vi t Nam là 15.576.832 a ch . I 10 10 10 5 4 2 1 2 1 2 1 1 0 Hình 44: T ng tr ng a ch IPv6 c phân b cho Vi t Nam 46 47 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 26. 26. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 A CH IPv4 C A VI T NAM TRONG KHU V C A CH INTERNET VÀ S HI U M NG I 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 TÊN QU C GIA Trung Qu c Nh t B n Hàn Qu c n ài Loan Indonesia Th Nh K Vi t Nam H ng Kông Iran Thái Lan Israel Malaysia r p xê út Singapore Philippines Pakistan Các ti u v ng qu c Kazakhstan Kuwait r p th ng nh t S L NG NG KÝ S D NG A CH 330.274.304 201.676.800 112.269.056 35.586.816 35.403.264 17.496.320 16.224.768 15.576.832 11.716.096 9.669.632 8.574.464 7.549.184 6.365.440 6.338.048 6.265.600 5.380.352 5.190.400 3.190.400 2.719.744 1.937.920 Doanh nghiệp viễn thông, Internet 98.14% Ngân hàng, tài chính, chứng khoán 0.17% Lĩnh vực khác Giáo dục, đào 1.55% tạo Cơ quan quản 0.04% lý nhà nước, chính phủ 0.11% Hình 45 : T l s d ng IPv4 gi a các l nh v c C C U NG KÝ S D NG 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 TÊN QU C GIA Indonesia Vi t Nam Thái Lan Malaysia Singapore Philippines Campuchia Brunei Lào Myanmar ông Timo S L NG I T NG TR NG S L Cơ quan quản lý nhà nước, chính phủ 9% Giáo dục, đào tạo 3% Lĩnh vực khác 2% Hình 46 : T l 17.496.320 15.576.832 8.574.464 6.365.440 6.265.600 5.380.352 225.280 197.120 57.856 29.696 4.096 c c p phát a ch IPv6 nhi u nh t, chi m 77% t ng Doanh nghiệp viễn thông, Internet 77% Ngân hàng, tài chính, chứng khoán 9% A CH A CH IPv6 Kh i doanh nghi p vi n thông, Internet là kh i s IPv6 ã c c p phát cho Vi t Nam. B ng t ng s p a ch IPv4 c a các Qu c gia khu v c ông Nam Á (Ngu n: http://resources.potaroo.net) STT A CH IPv4 M c dù chi m 43% s l ng thành viên a ch nh ng t ng s IPv4 kh i doanh nghi p vi n thông, Internet s d ng chi m 98,14%, chi m tr ng s tuy t i so v i các l nh v c khác. B ng t ng s p a ch IPv4 c a các qu c gia khu v c Châu Á (ngu n http://resources.potaroo.net) t i th i i m tháng 10/2013. STT C C U A CH INTERNET VÀ S HI U M NG X P H NG TÀI NGUYÊN BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 a ch IPv6 c c p phát gi a các l nh v c NG THÀNH VIÊN A CH IP 160 145 140 127 120 102 100 73 80 54 60 40 20 6 10 13 18 25 31 0 Hình 47 : S l ng thành viên a ch IP 48 49 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 27. 27. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 T n m 2008 n nay, s l ng thành viên a ch IP (t ch c xin c p IP c l p t VNNIC) c a Trung tâm Internet Vi t Nam t ng nhanh, bình quân m i n m t ng thêm 24 thành viên. Trong 10 tháng u n m 2013, s l ng thành viên a ch t ng thêm 18 thành viên. Tính n tháng 10/2013, t ng s thành viên a ch là 145 thành viên. Trong khu v c Châu Á Thái Bình D ng, VNNIC là NIR thành l p sau nh ng có v th và t c phát tri n b n v ng. THÚC Y PHÁT TRI N A CH IPv6 S thành viên c a NIR Giai o n 1 (2011- 2012): Giai o n chu n b    ánh giá th c tr ng và tính s n sàng c a m ng l i Internet cho vi c chuy n i sang Ipv6 Hình thành m ng th nghi m IPv6 qu c gia ph c v cho vi c th nghi m công ngh IPv6 t i Vi t Nam T ch c tuyên truy n và trang b ki n th c, trao i kinh nghi m và ào t o ngu n nhân l c ph c v cho vi c chuy n i sang Ipv6 Giai o n 2 (2013- 2015): Giai o n kh i ng    Giai o n 3 (2016- 2019): Giai o n chuy n i Chuy n i m ng l i t IPv4 sang h tr ng th i IPv4 và Ipv6 Xây d ng và hình thành m ng c s h t ng IPv6 qu c gia Cung c p d ch v IPv6 th nghi m t i ng i s d ng   Hoàn thi n m ng l i và d ch v IPv6, m b o ho t ng n nh v i a ch Ipv6 Các t ch c, doanh nghi p chính th c s d ng và cung c p d ch v trên n n t ng công ngh Ipv6 I A CH INTERNET VÀ S HI U M NG A CH INTERNET VÀ S HI U M NG BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 I Hình 48: T ng tr ng thành viên a ch trong khu v c Châu Á Thái Bình D (Ngu n: www.apnic.net) C C U THÀNH VIÊN Giáo dục, đào tạo 2% ng Hình 50: K ho ch hành A CH IP Lĩnh vực khác 17% Ngân hàng, tài chính, chứng khoán 28% Cơ quan quản lý nhà nước, chính phủ 10% Doanh nghiệp viễn thông, Internet 43% ng Qu c gia v IPv6 N m 2013 là n m quan tr ng trong l trình tri n khai IPv6 t i Vi t Nam. ây là n m m u Giai o n 2 Giai o n kh i ng (2013 2015) trong K ho ch hành ng qu c gia v Ipv6. IPv6 ghi d u n trong n m 2013 v i m t s s ki n quan tr ng: Ngày 6/5/2013 Ngày IPv6 Vi t Nam; Khai tr ng IPv6 Vi t Nam. Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) ph i h p v i 05 ISP (VNPT, Viettel, FPT Telecom, Netnam, VTC, SPT) chính th c khai tr ng m ng l i và các d ch v c b n IPv6 trên m ng l i. B TTTT là n v u tiên tri n khai IPv6 trên trang thông tin i n t chính th c c a B (http://www.mic.gov.vn), IPv6 c ng ã c tri n khai trên m ng xã h i http://go.vn c a T ng công ty truy n thông a ph ng ti n (VTC). Vi t Nam ch trì d án IPv6 ASEAN N m 2013, Vi t Nam ch trì d án Thúc y tri n khai IPv6 cho các doanh nghi p v a và nh (SME) trong khuôn kh các ch ng trình h p tác và k t n i c a qu ICT ASEAN. D án do Trung tâm Internet Vi t Nam - B Thông tin và Truy n thông tri n khai v i m c tiêu mang n cho các SME trong khu v c nh ng thông tin khuy n ngh b ích trong chi n l c chuy n i sang IPv6. Hình 49: C c u thành viên a ch IP 50 51 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 28. 28. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 A CH INTERNET VÀ S HI U M NG M NG IPv6 QU C GIA M ng IPv6 qu c gia c hình thành trên c s k t n i m ng DNS qu c gia, VNIX v i m ng c a các ISP, c khai tr ng vào ngày 06/05/2013 theo úng l trình chuy n i IPv6 qu c gia. Các d ch v trên n n IPv6 c chính th c cung c p cho ng i s d ng. PH N 2: INTERNET VI T NAM I Mô hình m ng IPv6 Qu c gia S HI U M NG ASN Tính n tháng h t tháng 9/2013, VNNIC ã c p phát 165 s hi u m ng (ASN) trong ó có 56 s hi u m ng 4 byte. T i Vi t Nam, nhu c u s d ng ASN t ng d n qua các n m v i t c t ng nhanh h n t n m 2009 n nay, ph n ánh m c tr ng thành c a m ng ng i s d ng. Trong 10 tháng u n m 2013 có 17 ASN c c p phát m i. T ng s ASN s d ng t i Vi t Nam là 165 s hi u m ng. 52 53 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 29. 29. T NG TR NG INTERNET VI T NAM 54 55
 30. 30. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 T NG TR NG INTERNET VI T NAM c chính th c m c a vào n m 1997, t c ng i s d ng Internet t i Vi t Nam t ng tr ng nhanh góp ph n không nh vào s phát tri n kinh t xã h i c a t n c. n th i i m hi n t i, Internet c ng d ng và phát tri n trên m i m t c a i s ng xã h i. II CÁC M C ÁNG NH TRONG PHÁT TRI N INTERNET VI T NAM l p s d ng m ng Internet Vi t Nam nh m th ng nh t qu n lý, ki m soát m ng Internet và các d ch v Internet. T t c các c quan, t ch c có m ng máy tính t i Vi t Nam n u không c c p phép, vi c k t n i v i Internet d i b t k hình th c nào u là b t h p pháp. Tháng 11/1997: Ban i u ph i Qu c gia m ng Internet khai tr ng d ch v Internet Vi t Nam, trao gi y phép cho các nhà cung c p d ch v k t n i, truy nh p Internet và nhà cung c p d ch v . VNPT, NetNam và 3 công ty khác tr thành nh ng nhà cung c p d ch v Internet (ISP) u tiên t i Vi t Nam. Tháng 12/1997: D ch v Internet L ch s Internet Vi t Nam ghi nh n ngày 19/11/1997 là ngày Vi t Nam chính th c k t n i v i xa l thông tin c a th gi i. Tr i qua ch ng ng 16 n m phát tri n và tr ng thành, Internet ã n v i kh p m i mi n T qu c trong m i l nh v c c a i s ng xã h i và t c nh ng thành t u to l n. có ck t qu nh ngày hôm nay, Internet Vi t Nam ã tr i qua nh ng m c phát tri n áng nh nh sau: N m 1991: Rob Hurle, giáo s t i i h c Qu c gia Australia (ANU), c xem là ng i u tiên t n n móng cho s phát tri n Internet t i Vi t Nam trình bày ý t ng c a mình v i các sinh viên Vi t Nam ã t ng du h c t i Úc và mang m t chi c modem sang Vi t Nam th nghi m. N m 1992: Rob Hurle cùng v i ông Tr n Bá Thái, Vi n Công ngh thông tin t i Hà N i (IOIT) ti n hành thí nghi m k t n i các máy tính Úc và Vi t Nam thông qua ng dây i n tho i. Thí nghi m thành công và n m 1992, IOIT Hà N i có h p th i n t riêng v i uôi Úc (.au) trao i e-mail v i ông Rob và có th nói ó là l n u tiên ng i Vi t Nam g i e-mail ra n c ngoài. c cung c p cho ông o ng i s d ng. Tháng 2/1999: T ng c c tr ng T ng c c B u i n ch th v vi c phát tri n và qu n lý d ch v i n tho i trên Internet và các d ch v vi n thông c b n khác trên Internet: Cho phép các nhà cung c p d ch v Internet th nghi m công ngh và d ch v i n tho i và các d ch v c b n khác trên Internet. Tháng 4/2000: Thành l p Trung tâm thông tin m ng Internet Vi t Nam (VNNIC). Tháng 10/2000: B Chính tr ra Ch th s 58-CT/TW v " y m nh ng d ng và phát tri n công ngh thông tin ph c v s nghi p công nghi p hoá, hi n i hoá", trong ó ra m c tiêu: "Giá c c t n m 2001 m b o th p h n ho c t ng ng v i các n c trong khu v c, m b o cung c p d ch v vi n thông, Internet v i ch t l ng cao". Tháng 2/2001: Th t ng Chính ph ra quy t nh chuy n giao ch c n ng i u ph i các ho t Internet Vi t Nam t B Khoa h c, Công ngh và Môi tr ng v T ng c c B u i n. Tháng 7/2002: Th t ng phê duy t k ho ch t ng th v ng d ng CNTT n m 2005 s ng i dân s d ng Internet t ng ít nh t 10 l n so v i n m 2000. N m 1995: Ông Rob và các ng nghi p Vi n Công ngh thông tin IOIT b t công ty B u chính Vi n thông Vi t Nam (VNPT) phát tri n d ch v . Tháng 11/2002: L ra m t B B u chính Vi n thông, c quan qu n lý Nhà n thông và công ngh thông tin. u h p tác v i T ng N m 1994-1996: Th nghi m Internet Vi t Nam t i b n a i m nh sau: N m 1994: Vi n Công ngh thông tin thu c Trung tâm Khoa h c t nhiên và Công ngh Qu c gia h p tác v i i h c Qu c gia Australia phát tri n th nghi m m ng Varenet. N m 1994: Trung tâm thông tin Khoa h c công ngh Qu c gia thu c B Khoa h c công ngh và Môi tr ng liên k t v i m ng Toolnet thu c Amsterdam (Hà Lan). N m 1995: Trung tâm Khoa h c và công ngh thu c S Khoa h c công ngh và Môi tr HCM liên k t v i nút m ng Singapore v i tên g i là m ng HCMCNET. ng TP N m 1996: Công ty i n toán và Truy n s li u (VDC) thu c T ng công ty B u chính Vi n thông (VNPT) k t n i Internet v i Sprintlink (M ) t i hai a i m Hà N i và Thành ph H Chí Minh thông qua hai c ng qu c t 64 Kb/giây. N m 1997: Vi t Nam chính th c gia nh p Internet toàn c u. Tháng 2/1997: Báo i n t u tiên c a Vi t Nam lên m ng toàn c u. D i s tr giúp k thu t c a VDC, 6 bài báo c a T p chí Quê H ng c phát hành trên m ng Internet. Tháng 3/1997: Th t ng Chính ph ký quy t nh thành l p Ban i u ph i Qu c gia m ng Internet i u hành, ph i h p v i vi c qu n lý, phát tri n m ng và d ch v Internet Vi t Nam. Tháng 4/1997: Chính ph ban hành Ngh ng Tháng 8/2001: Ban hành Ngh nh s 55/2001/N -CP v qu n lý cung c p và s d ng d ch v Internet, thay th Ngh nh 21, c xem là "c i trói", t duy "qu n c n âu m ra n ó", chuy n sang "qu n lý ph i theo k p phát tri n" N m 1994: v i ti n tài tr c a Chính ph Úc, ông Rob và các ng nghi p t i ANU mua t ng khoa L ch s tr ng i h c T ng h p Hà N i m t chi c máy tính u tiên t i Vi t Nam có modem và th c hi n vi c k t n i Internet qua c ng .au. Ông Rob c ng là m t trong nh ng ng i u tiên ngh t i vi c ng ký tên mi n .vn cho Vi t Nam thay cho s d ng tên mi n .au (Australia). Tháng 4/2003: Gi m c c Internet, i n tho i m nh ch a t ng có, t 10 giá là "cú hích" i v i m c tiêu ph c p Internet. NG INTERNET VI T NAM NG INTERNET VI T NAM T NG TR T NG TR BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 II n n m 2005, trong ó c v b u chính vi n n 40%, c báo chí ánh N m 2003: Mega VNN xu t hi n gây ch n ng. ây là d ch v truy nh p Internet thông qua công ngh b ng r ng ADSL, cho phép khách hàng truy nh p Internet t c cao v a có th dùng các d ch v khác nh i n tho i, fax ng th i. T n m 2001-2007: Ch ng ki n vi c giá c c các d ch v vi n thông, Internet gi m liên t c. S ng i dùng Internet t ng m nh, bên c nh m t tích c c, c ng gia t ng các i m tiêu c c liên quan n Internet. Tháng 8/2008: Ban hành Ngh nh 97/2008/N -CP v qu n lý cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet thay th Ngh nh s 55/2001/N -CP v qu n lý cung c p và s d ng d ch v Internet. N m 2009: Các doanh nghi p cung c p d ch v Internet cáp quang FTTH v i t c lên n 10 Gigabit/giây, nhanh g p 200 l n so v i ADSL 2+. t i d li u có th Tháng 10/2009: VinaPhone ra m t d ch v truy c p Internet qua m ng 3G, ánh d u s phát tri n c a d ch v b ng r ng vô tuy n. Tháng 10/2010: Thành l p Hi p h i Internet Vi t Nam (VIA). nh s 21/CP kèm Quy ch t m th i v qu n lý, thi t 56 57 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 31. 31. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 D ch v Internet Vi t Nam ngày càng a d ng, phong phú. Các lo i hình d ch v k t n i t c cao có m c t ng tr ng nhanh chóng. Nh ng n m g n ây, d ch v truy c p Internet qua h t ng di ng 3G th hi n s t ng tr ng v t b c do s ti n l i trong s d ng. L ul c ng qua VNIX 25 Thuê bao CATV 257.229 Thuê bao FTTH 250 19.60 n v : tri u Thuê bao Leased line quy đổi 256Kbps 195.059 Thuê bao 3G 200 200.704 168.912 15 12.77 150 150.011 112.745 104.483 92.1 100 74.133 108.515 Hình 53: T ng tr ng b ng thông k t n i trong n c, qu c t c a Internet Vi t Nam và l u l trao i trong n c qua tr m trung chuy n l u l ng Qu c gia VNIX ng 10 9.44 87.791 66.991 51.048 4.08 51.864 2.97 3.64 50 II 20 Thuê bao xDSL Thuê bao d ch v 3G. 300 B ng thông trong N T NG TR PHÁT TRI N THUÊ BAO INTERNET B ng thông Qu c t NG INTERNET VI T NAM c cung B ng thông k t n i (Mbps) c công b . Các d ch v trên n n IPv6 Tháng 7/2013: Chính ph Ban hành Ngh nh s 72/2013/N -CP v Qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin trên m ng, thay th ngh nh 97/2008/N -CP v qu n lý cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin i n t trên Internet. Thuê bao d ch v khác. II Tháng 5/2013: M ng IPv6 qu c gia chính th c c p chính th c cho ng i s d ng. n v : nghìn T NG TR NG INTERNET VI T NAM Tháng 3/2011: m b o phát tri n b n v ng c a Internet Vi t Nam tr c tình hình c n ki t a ch IPv4, B tr ng B Thông tin Truy n thông ban hành k ho ch hành ng qu c gia v IPv6 nh m nh h ng, xác nh các m c tiêu, l trình c th chuy n i sang IPv6 c a Vi t Nam. 4.32 4.40 5 2.05 1.29 0 0.01 0.607 0.05 0.88 0.21 0.52 1.895 2.949 29.457 18.13 0.08 4.852 8.091 0.01 4.144 0 Hình 52: S thuê bao Internet theo các lo i hình B NG THÔNG K T N I Bên c nh s l ng ng i s d ng, k t n i, h t ng c a Internet Vi t Nam c ng t ng tr ng n t ng. T c , k t n i Internet trong n c và qu c t ngày càng nhanh, ph c v c l c cho vi c phát tri n v ng i s d ng và d ch v . 58 59 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 32. 32. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 TH PH N DOANH NGHI P TH PH N THUÊ BAO LEASED LINE (QUY I RA 256 KBPS) HTC 8.25% FPT Telecom 29.95% VNPT 42.29% VIETTEL 7.61% FPT Telecom 7.59% GDS 7.22% VIETTEL 8.03% ADTEC DTS 0.02% 0.02% QTSC 0.00% II NETNAM 2.92% VTC NETNAM 0.04% 0.27% CCVN 0.91% QTSC 0.51% INCOM 0.29% SPT 0.31% NG INTERNET VI T NAM VNPT 60.71% T NG TR CMC Telecom 22.06% T NG TR NG INTERNET VI T NAM Th PH N THUÊ BAO xDSL SPT 1.01% Hình 56: Th ph n thuê bao Leased line (tháng 10/2013) (ngu n: www.vnta.gov.vn) II Hình 54: Th ph n thuê bao xDSL (tháng 10/2013) (ngu n: www.vnta.gov.vn) TH PH N S DATA CARD S D NG 3G TH PH N THUÊ BAO CATV VIETTEL 47.17% CMC Telecom 33.83% VNPT 52.79% SCTV 66.17% HTC 0.04% Hình 55: Th ph n s data card s d ng 3G (tháng 10/2013) (ngu n: www.vnta.gov.vn) Hình 57: Th ph n thuê bao CATV (tháng 10/2013) (ngu n: www.vnta.gov.vn) 60 61 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 33. 33. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 T NG TR NG INTERNET VI T NAM TH PH N THUÊ BAO FTTH VNPT 36.35% VIETTEL 45.43% FPT Telecom 12.69% CMC Telecom 3.42% SPT 1.11% NETNAM 0.75% VTC 0.13% CCVN 0.02% ADTEC 0.02% ThanhnienNet 0.08% II Hình 58: Th ph n thuê bao FTTH (tháng 10/2013) (ngu n: www.vnta.gov.vn) 62 63 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 34. 34. TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX 64 65
 35. 35. TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX u nh ng n m 2000, Internet Vi t Nam trong giai o n u c a quá trình h i nh p và phát tri n v i r t nhi u khó kh n, c c phí truy nh p còn cao và t c truy c p h n ch . M t ph n vì b ng thông Internet qu c t c a Vi t Nam còn th p, k t n i tr c ti p gi a các doanh nghi p cung c p d ch v Internet ch a th c hi n c. Vì v y n m 2003, B B u chính, Vi n thông (nay là B Thông tin & Truy n thông) ã thành l p tr m trung chuy n Internet Qu c gia (VNIX), k t n i các doanh nghi p Internet, ho t ng trên nguyên t c phi l i nhu n, c qu n lý và v n hành b i Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC). Tr i qua 10 n m xây d ng và phát tri n, VNIX ã góp ph n quan tr ng trong vi c phát tri n Internet Vi t Nam, k t n i các doanh nghi p cung c p d ch v Internet t i nhi u i m, m b o an toàn m ng Internet, t ng c ng ch t l ng d ch v , gi m chi phí k t n i, giá thành d ch v . VNIX c ng c ánh giá là m t trong các tr m trung chuy n Internet Qu c gia ho t ng hi u qu trong khu v c. Ngày 15/07/2013, Chính ph ban hành ngh nh 72/2013/N -CP v qu n lý, cung c p, s d ng d ch v Internet và thông tin trên m ng, t o hành lang pháp lý thúc y phát tri n VNIX, theo ó VNIX ti p t c c xác nh là h t ng quan tr ng thi t y u c a Internet Vi t Nam, là công c qu n lý, i u ti t c a Nhà n c, thúc y tri n khai IPv6, hình thành m ng IPv6 Qu c gia. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 CÁC M C PHÁT TRI N 2003 2004 VNIX chính th c thành l p i m k t n i u tiên t i Hà N i v i hai thành viên k t n i là VNPT(VDC) và Viettel. Dung l ng k t n i ban u 2Mbps Khai tr ng i m k t n i VNIX th 2 t i TP HCM FPT là thành viên th 3 tham gia k t n i v i c ng 1Gbps 2005 ng b kênh k t n i 1 Gbps Các thành viên ng b nâng c p k t n i t i thi u 1Gbps theo chu n k thu t chung, góp ph n nâng cao ch t l ng m ng Internet trong n c. 2007 T t c các ISP h t ng (IXP) k t n i VNIX T t c 07/07 ISP có h t ng ã k t n i VNIX, h t ng Internet Vi t Nam c ng II 2008 c t ng H tr kênh k t n i t c cao 10Gbps VNPT(VDC) là doanh nghi p u tiên nâng c p k t n i lên 10Gbps. Ti p ó VTC, Viettel và VTN c ng l n l t ng d ng công ngh này áp ng yêu c u trao i l u l ng Internet trong n c qua VNIX ngày càng t ng cao. 2009 Chính th c tri n khai Ipv6 VNIX ã s n sàng v i IPv6, h tr các ISP k t n i hình thành m ng th nghi m IPv6 Qu c gia. 2012 Thi t l p thêm 2 i m k t n i VNIX. t ng c ng k t n i, thúc y phát tri n Internet khu v c mi n Trung và d phòng ng c u, các i m k t n i VNIX l n l t c tri n khai t i à N ng và Khu công ngh cao Hòa L c-Hà N i 2013 II 11 ISP k t n i VNIX Ngh nh 97/2008/N -CP m r ng i t ng ISP c phép k t n i VNIX nh m t ng c ng k t n i m b o an toàn Internet Vi t Nam 2010 TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 K t n i, khai tr ng m ng IPv6 qu c gia. M ng IPv6 qu c gia c khai tr ng trên c s k t n i VNIX, DNS Qu c gia v i các ISP theo úng l trình chuy n i IPv6 qu c gia. Các d ch v c b n trên n n công ngh IPv6 chính th c c cung c p cho ng i s d ng. 66 67 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 36. 36. T NG TR BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 NG THÀNH VIÊN K T N I Hi n t i có 17 doanh nghi p ang k t n i VNIX. VNIX t t i: 03 i m chính Hà N i, TP.HCM, à N ng và 01 i m d phòng t i Hoà L c, t ng b ng thông: 149 Gbps. T c t ng tr ng k t n i VNIX trung bình giai o n là 1.37 l n. Trong 6 tháng u n m 2013, t c t ng tr ng t 1.55 l n. M t s doanh nghi p k t n i v i b ng thông l n nh : VNPT: 42G; Viettel: 32G; VTC: 20G; CMC Telecom 12G; VNG: 10G. VNIX hoàn toàn h tr song song IPv4//IPv6, là m ng u tiên chính th c tri n khai IPv6 Vi t Nam. Hi n có 10/17 ISP k t n i IPv4/IPv6: VDC-VNPT, VTN-VNPT, Viettel, Netnam, FPT Telecom, SPT, VTC, SCTV, CMC Telecom, VTN. T NG TR NG B NG THÔNG K T N I VÀ L U L QUA VNIX NG TRAO I N m 2013, b ng thông k t n i VNIX t 130Gbps, t ng g p 3 l n so v i n m 2012 và b ng 1/3 t ng l u l ng trao i trong n c. L u l ng trao i qua VNIX không ng ng t ng theo các n m. 17 doanh nghi p ISP l n ã k t n i, trao i 172.890 Tbytes l u l ng qua VNIX 200000000 180000000 160000000 140000000 120000000 100000000 TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX TR M TRUNG CHUY N INTERNET QU C GIA - VNIX BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 80000000 II II 60000000 40000000 20000000 2003 2004 2004 2005 2005 2006 2006 2007 2007 2008 2008 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 0 Hình 60: T ng l u l ng l y k trao i qua VNIX THÀNH VIÊN K T N I VNIX 4 i m k tn i 17 Thành viên 30 C ng 1Gbps 10 Thành viên IPv6 Hình 59: S 10 C ng 10Gbps 172.890 Tbytes L u l ng k t n i VNIX 68 69 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 37. 37. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM 2013 II Tháng 01/2008: VNNIC chuy n v tr s chính Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) là n v tr c thu c B Thông tin và Truy n thông, c thành l p t ngày 28/04/2000, th c hi n ch c n ng qu n lý, phân b , giám sát và thúc y vi c s d ng ngu n tài nguyên tên mi n, a ch , s hi u m ng Internet Vi t Nam; thông tin h ng d n, th ng kê v m ng Internet; tham gia các ho t ng qu c t v Internet. Tháng 03/2008: Thành l p và tri n khai Chi nhánh VNNIC t i TP. H Chí Minh. T khi i vào ho t ng, VNNIC ã góp ph n quan tr ng t ng b c a Internet Vi t Nam h i nh p th gi i, là u m i thông tin, h ng d n ng i s d ng Internet t i Vi t Nam, thúc y Internet trong n c phát tri n. Các m c quan tr ng ánh d u s hình thành và phát tri n c a VNNIC: Ngày 28/04/2000: Trung tâm Thông tin m ng Internet Vi t Nam (VNNIC) c thành l p tr c thu c T ng C c B u i n, nay là Trung tâm Internet Vi t Nam thu c B Thông tin và Truy n thông. Tháng 10/2000: Chính th c ti p qu n ch c n ng qu n lý, c p phát tên mi n, Internet t V Chính sách B u i n - T ng c c B u i n. a ch , s hi u m ng Tháng 05/2001: Tr thành thành viên T ch c qu n lý tên mi n c p cao mã qu c gia khu v c Châu Á Thái Bình D ng (APTLD). Tháng 07/2001: Chính th c ti p qu n và nh n chuy n giao ch c n ng qu n lý, v n hành h th ng máy ch tên mi n DNS qu c gia t VNPT. Hoàn thi n m ng l i và qu n lý c l p h th ng máy ch tên mi n DNS Qu c gia. Tháng 11/2002: Chính th c i tên thành Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC). Tháng 03/2003: Chính th c c Trung tâm Thông tin m ng Châu Á Thái Bình D ng (APNIC) công nh n là T ch c qu n lý tài nguyên a ch Internet c p Qu c gia (NIR), qu n lý th ng nh t và i di n cho Vi t Nam c p phát a ch IP t APNIC. Tháng 05/2003: Chính th c cung c p s li u th ng kê Internet c a Vi t Nam. Tháng 05/2003: Trình B tr ng B B u chính, Vi n thông ban hành Quy t nh s 92/2003/Q BBCVT quy nh v qu n lý và s d ng tài nguyên Internet - V n b n quy ph m pháp lu t hoàn ch nh u tiên v qu n lý tài nguyên Internet thay th cho quy nh t m th i do T ng c c B u i n ban hành tháng 11/1998, cho phép cá nhân ng ký tên mi n, t o à cho Internet Vi t Nam phát tri n. Tháng 11/2003: Thi t l p H th ng trung chuy n Internet Qu c gia (VNIX) nh m trao Internet trong n c, góp ph n c i thi n áng k ch t l ng d ch v Internet Vi t Nam. il ul ng Tháng 04/2004: Chính th c cho th nghi m tên mi n ti ng Vi t (Gi i pháp ã c nh n gi i th ng VIFOTECH n m 2003) t ng b c hoàn thi n và cung c p chính th c ra c ng ng vào tháng 3/2007. Tháng 07/2005: Tri n khai ho t ng c s 3 c a VNNIC t i TP. à N ng. Tháng 08/2005: Trình B tr ng B B u chính, Vi n thông ban hành Quy t nh s 27/2005/Q BBCVT quy nh v qu n lý và s d ng tài nguyên Internet thay th Quy t nh s 92/2003/Q BBCVT, thay i chính sách qu n lý phù h p v i tình hình phát tri n tài nguyên Internet cùng giai o n, cho phép ng ký tên mi n c p 2 d i ".vn". Tháng 08/2006: Chính th c cho phép ng ký t do tên mi n c p 2 ".vn" ra c ng "bùng n " v ng ký s d ng tên mi n Qu c gia Vi t Nam ".vn". 70 ng, t o ra s Tháng 05/2007: Áp d ng và chuy n i mô hình qu n lý, ng ký tên mi n t c p phát tr c ti p t i c quan qu n lý sang mô hình m i theo chu n qu c t C quan qu n lý - Nhà ng ký tên mi n (Registry-Registrar). Chuy n vi c ng ký tên mi n sang th c hi n t i các Nhà ng ký tên mi n ".vn" theo nguyên t c ng ký tr c c quy n s d ng tr c. VNNIC th c hi n úng ch c n ng qu n lý c s d li u tên mi n qu c gia ".vn" và v n hành h th ng m ng máy ch tên mi n DNS Qu c gia. B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn u tiên t i Yên Hòa - C u Gi y - Hà N i. Tháng 05/2008: Xây d ng thành công và tri n khai h th ng th nghi m IPv6 cho các thành viên a ch làm n n t ng cho m ng th nghi m IPv6 Qu c gia. Tháng 12/2008: Thông t s 09/2008/TT-BTTTT h ng d n v qu n lý và s d ng tài nguyên Internet c a Vi t Nam và Thông t s 10/2008/TT-BTTTT quy nh v gi i quy t tranh ch p tên mi n Qu c gia Vi t Nam ".vn" c ban hành, hoàn thi n y khung hành lang pháp lý trong l nh v c qu n lý tài nguyên Internet t i Vi t Nam. Tháng 12/2008: VNNIC tri n khai c m máy ch DNS s d ng công ngh nh tuy n a ch Anycast có k t n i m ng IPv6 cho h th ng máy ch tên mi n Qu c gia Vi t Nam ".vn". N ng l c c a h th ng DNS ã c t ng c ng không ch trong ph m vi Vi t Nam mà còn m r ng trên nhi u Qu c gia. Ng i dùng Internet trên toàn th gi i có th truy v n tên mi n ".vn" qua c hai m ng IPv4 c ng nh IPv6 v i t c nhanh. V i t nâng c p, hoàn thi n h th ng này, tên mi n Qu c gia Vi t Nam ".vn" ã c qu n lý, m b o b i 07 c m máy ch DNS t t i các i m khác nhau trên toàn th gi i (21 i m t i n c ngoài, 5 i m trong n c). Tháng 01/2009: Ban Công tác thúc y phát tri n IPv6 Qu c gia (IPv6 Task Force) c thành l p v i nhi m v nghiên c u, ho ch nh chi n l c phát tri n và ng d ng IPv6, xây d ng k ho ch và l trình tri n khai vi c chuy n i IPv4 sang IPv6 t i Vi t Nam. Ban Công tác do Th tr ng th ng tr c Lê Nam Th ng làm Tr ng ban, VNNIC gi vai trò th ng tr c, i u ph i các ho t ng c a Ban. Tháng 10/2009: Tri n khai ng lo t các D án xây d ng nhà tr m m i t i Hà N i (Khu Công ngh cao Hòa L c), à N ng và TP. H Chí Minh. TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM (VNNIC) TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM (VNNIC) TRUNG TÂM INTERNET VI T NAM (VNNIC) II Tháng 01/2010: Tên mi n Qu c gia ".vn" t con s 100.000 chính th c duy trì trên m ng, a Vi t Nam tr thành n c có s l ng ng ký, s d ng tên mi n Qu c gia ng th 2 trong khu v c ASEAN. Tháng 04/2011: Tri n khai c p t do tên mi n ti ng Vi t, t s l ng TMTV phát tri n v ch t th c s hi n di n và ho t ng trên Internet. Tháng 05/2012: Tên mi n Qu c gia ".vn" chính th c v n lên tr thành n c ng mã Qu c gia. ng ký bùng n v TMTV. a t con s 200.000 chính th c duy trì trên m ng. Vi t Nam u khu v c ASEAN v s l ng ng ký, s d ng tên mi n Tháng 05/2013: VNNIC ph i h p v i các ISP khai tr ng m ng IPv6 qu c gia nhân ngày IPv6 Vi t Nam 2013. M ng IPv6 qu c gia c hình thành trên c s k t n i m ng DNS qu c gia, VNIX v i m ng c a các ISP, c khai tr ng vào ngày 06/05/2013 theo úng l trình chuy n i IPv6 qu c gia. Các d ch v trên n n IPv6 c cung c p chính th c cho ng i s d ng. Tháng 11/2013: VNNIC chính th c tham gia t ch c tên mi n c p cao mã qu c gia ccNSO c a ICANN. Su t 13 n m xây d ng và tr ng thành, Trung tâm Internet Vi t Nam ã th c hi n t t nhi m v qu n lý tài nguyên Internet Vi t Nam. 13 n m phát tri n ã kh ng nh vai trò c a VNNIC trong qu n lý Nhà n c v tài nguyên Internet, óng góp cho thành qu chung c a Internet Vi t Nam. Thành tích ó ã c ghi nh n qua các danh hi u và ph n th ng cao quý c a Th t ng và Chính Ph trong su t giai o n v a qua. Nh ng gì ã t c s là n n t ng v ng ch c Trung tâm ti p t c không ng ng i m i, tìm ra nh ng h ng i phù h p v i nh h ng c a ng và Nhà n c ng th i phù h p v i xu th phát tri n chung c a khu v c và th gi i, v ng vàng cùng các n v tr c thu c B Thông tin và Truy n thông a v th ngành Thông tin và Truy n thông Vi t Nam lên ngang t m v i các c ng qu c phát tri n khác. 71 B n quy n thu c Trung tâm Internet Vi t Nam | www.vnnic.vn
 38. 38. BÁO CÁO TÀI NGUYÊN INTERNET VI T NAM N M 2013 Trung tâm Internet Vi t Nam (VNNIC) - B Thông tin và Truy n thông Khu Công Ngh Cao Hòa L c, huy n Th ch Th t, Hà N i http://www.vnnic.vn info@vnnic.vn a ch nh n th - công v n - gi y t Trung tâm Internet Vi t Nam - B Thông Tin và Truy n Thông - 18 Nguy n Du - Hà N i a ch liên h : T i Hà N i: Tòa nhà VNNIC - Khu Công ngh cao Hòa L c i n tho i: 04 3556 4944 Fax: 04 3782 1462 Chi nhánh t i Tp. H Chí Minh: 27 Nguy n B nh Khiêm, Q.1. i n tho i: 08 3910 4280 Fax: 08 3910 4281 Chi nhánh t i Tp. à N ng: Lô 21 i n tho i: 0511 384 3043 Fax: 0511 384 3044 72 ng s 7, KCN An n.
 • vantrung1131

  Dec. 13, 2013
 • ceonguyenduc

  Dec. 13, 2013
 • trongtho2010

  Dec. 13, 2013

VNNIC công bố Báo cáo tài nguyên Internet năm 2013. Năm 2013 là một dấu mốc quan trọng về sự hội nhập Internet quốc tế của Việt Nam qua việc Việt Nam chính thức trở thành thành viên thứ 143 của Tổ chức hỗ trợ tên miền cấp cao mã quốc gia (ccNSO) thuộc Tổ chức quản lý tên miền và địa chỉ Internet quốc tế (ICANN).

Views

Total views

933

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

1

Actions

Downloads

21

Shares

0

Comments

0

Likes

3

×