Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
KADIN DOĞUM‟DA BAZI ÖNEMLİ
BİLGİLER
• 1. En sık periferik formda psödopuberte prekoks etkeni
• nedir?
• - Over kisti veya tümörleri
• 2. En sık görülen malign...
• 7. Jinekolojik kanserler ve özgün cisimcik
 ya da bulguları…ve tümörlerin ürettikleri
 maddeler:
• Overin bazı tümörle...
• 8. Trizomi 21 düĢündüren bulgular: Duodenal
 atrezi, Double
• Bouble, Femur kısalığı, nukal ödem
• 9. Oral kontraseptif...
• 10. Preterm eylem tehtidinde yani
 37.haftadan önce doğum ağrısı baĢlayan
 olguda eylemin belirlenmesinde servikal
 m...
• 15. Plesantanın en sık yapısal anomalisi
 ekstrakoryal plesantadır.
• • Hemokoryonik
• • Diskoit
• • En sık lezyon infa...
•  19. HRT endikasyonları:
•  • Vazomotor semptomlar: ilk tercih HRT
•  • Vajinal atrofi : ilk tercih topikal östrojen
...
• 20. Parturüsyonun fazları:
• Faz 0: Gebelik süresince sessiz ve refraktör
 myometriyum
• Faz 1: Aktivasyon (mekanik ve ...
• 23. Epididim, vas deferens, seminal vezikül geliĢimi
 (Wolfian elemanlar), maskulinizasyon,
  spermatogenez testoster...
•  27.Preeklampsi: Gestasyonel proteinürik hipertansiyon olarak
•  tariflenmektedir. Endotelde trombosit aktivasyonu ve
...
• 34. EĢinde varikosel sonrası
 ligoastenospermi ve kruger %1 olan
 bayanda PCOS ile iliĢkili ovulasyon sorunları
 var ...
• 38. Kör vajen ve uterus yokluğu
 hangi hastalıklarda görülür?
• - Mülleryan agenezi
• - Testiküler feminizasyon
• - 5 a...
• 40. Hipofi zde null adenomların en sık kaynağı olan hücre ve
 salgısı nedir?
• - Null adenomlar prolaktinoma (%50) dan ...
• 42. Ġntrauterin simetrik geliĢme
 geriliklerinde hangi patolojiler öncelikle
 akla gelmelidir?
• - perinatal enfeksiyo...
• 43. Pelvisde en sık görülen senkron tümörler
 hangileridir?
• - Over endometrioid Ca- endometriyum adenoCa
• - Over mus...
• 46. Primordiyal germ hücrelerine mitoz ve mayoz sonrası oluĢan
 hücreler hangi isimlerle tarifl enir?
• Erkekte: Primor...
• Kadında: Kadın gonadında, gonadal
 çıkıntıya ulaĢarak ovaryen
 diferansiasyonu başlatan primordiyal germ
 hücrelerind...
• Mayoz I oositte 40 yıl veya daha uzun sürebilir. Primer oositin
 profazı fötal hayatta baĢlar ve I. Mayoz profazının di...
•  47. Malformasyon ve deformasyon ne demektir?
•  Malformasyon; fetusun veya bir yapının genetik olarak
•  anormal olm...
•  Progestojenler iki gruptur;
•  a- 21 C steroidler (17α OH Progesteron ile iliĢkili)
•  b- 19 C nortestosteron türevl...
• 49.Steroidogenezde hız belirleyici en
 önemli faktörler nelerdir?
• Steroidogenezisde en önemli hız belirleyici
 faktö...
• 50.Trizomi 21 biyoĢimik tarama testleri nelerdir? Hangi
• parametreler kullanılmaktadır?
• a) Erken Üçlü Test: 11-14. ge...
•  53. Biyolojik davranıĢı en kötü olan jinekolojik kanser
•  histopatolojik tipleri nelerdir?
•  a) Serviks: Küçük hüc...
• 60. Östrojenler HDL yi arttırır, LDL „yi azaltır.
• 61. Kombine oral kontraseptifler kolorektal kanser riskini azaltır.
...
•  68.Ektopik gebelik riskini en çok arttıran faktör geçirilmiĢ tubal
•  cerrahidir.
•  69.Kadınlarda en sık genital ül...
•  74. 34 haftanın altında, Preterm eylem olgularına, fetal akciğer
•  matürasyon indüksiyonu için betametazon veya deks...
• 79. Vajinada;
• • Üreme çağında en sık neoplastik kitle unilateral müsinöz
 kist
• • Çocukluk çağında en sık kist ektop...
• 84.Pulmoner hipertansiyon, komplike aort koarktasyonu ve
• aortik tutulumlu Marfan sendromu olgularında çok yüksek
• mat...
•  88.Erken postpartum kanamanın en sık nedeni uterin atonidir.
•  Geç postpartum kanamanın en sık nedeni plasenta retan...
• 92.Kombine oral kontraseptif - serviks kanseri iliĢkisi henüz tam
 olarak aydınlatılmış değildir. KOK’lerin daha çok CI...
• 95. IGF-1 à1. FSH nın aromatizasyon kabiliyetini
 arttırmak
• 2. LH reseptörlerinin etkisini stimüle etmek
• 3. Granulo...
•  99. DEPO MPA UYGULANMASI; ENDOMETRIUM CA,
•  ENDOMETRIOZİS, EKTOPIK GEBELİK, ANEMI VE PID’yi
•  azaltır.
•  100. Ca...
• 103.Hem overin, hem tubanın, hem de
 uterusun en sık görülen sarkom çeşidi malign
 müllerian mixt tümörlerdir.
• 104.G...
•  106. E3‟ÜN AZALDIĞI DURUMLAR:
•  • Fetal Ölüm
•  • Fetal Anensefali
•  • Fetal Adrenal Hipoplazi
•  • Fetal-Plasen...
• 110. Uterus septus: En sık görülen (%80-90), abort hızı en
 yüksek olan (%65) ve onarım işleminden en fazla yarar gören...
•  114.Vulva Ca‟da, primer tutulan lenf nodu grubu yüzeyel inguinal
•  lenf nodlarıdır.
•  115. HPV skuamöz hücrelerde ...
• 116. Konizasyon Endikasyonları:
• 118. Ġntrauterin hayatta 18. haftadan önce
 anneleri DES alan kız
• çocuklarında ...
• 119. ENDODERMAL SINUS TÜMÖRÜ, Primitif yolk
 saktan
• kaynaklanır.
• 120. Endometrium Kanserinde Prognostik Faktörler
•...
olguların büyük bir
bölümünde ovulasyon indüksiyonu için ilk tedavi
seçeneğidir.

     Ġdiopatik (konstitüsyonel) tir...
• Vulva Yüzeyel inguinal lenf nodları
         Ġnternal ve eksternal iliak lenf
 nodları
         Normal...
• Serviks Karaciğer
• Endometriyum Akciğer
• Koryokarsinom Akciğer
• Epitelyal over tümörü Periton, diğer over,
 karaciğe...
128. GENİTAL KANSERLERDE RASTLANAN EN SIK
SEMPTOMLAR

 • Over Abdominal distansiyon, ağrı (en önemli bulgu ise
  pelvik...
• Vulva Serviks ve endometrium
 adenokarsinomu
• Vajen Serviks ve endometrium
 adenokarsinomu
• Serviks Endometrium aden...
• GENĠTAL KANSERLERDE EN ÖNEMLĠ
 PROGNOSTĠK FAKTÖRLER
• Vulvar melanom
• Vulvar skuamöz karsinomu


• Vajen kanseri
• Ser...
• 131. Kadın iç ve dıĢ genital organlarının
 geliĢimi
• •

• •         Klitoris
• • Genital tümsek
       ...
•  • Wolf kanalı Duktus deferens, epididim,
•  vesikula seminalis, ejakulatuar kanallar
•  • Sinus ürogenitalis Prostat...
• 133. Jinekolojik cerrahide 4 önemli
 ligament;
             Ġnguinal herni operasyonlarında
 kullanılır
 ...
• 134.
• • Kadın sağlığı açısından en önemli tarama testi
• konvansiyonel pap smear dir.
• • Hormonal smear vajen lateral ...
•  135. KADIN GENĠTAL SĠSTEMĠNDE GÖRÜLEN TÜM
•  KĠSTLER
•  Paraovarian kistler genelde Wolf kanal artığı kistlerdir ve
...
•  Gartner kisti: Mezonefrik duktal yapıların gerilemeyip kistik
•  değişim göstermesi ile oluşur.
•  Morgagni kisti tu...
. Yağ bezlerinin tıkanması sonucu gelişir.
                  . Ürogenital sinüsten
kaynaklanır.

    ...
• 136. MYOMLAR
• GENEL BĠLGĠLER
• •


•  •         düz kas, kollajen ve fi bröz dokudan
•  oluşurlar.
•  • Estr...
En sık görülenidir, kalsifi kasyon olabilir.
      Likefaksiyon nekrozu sonucu oluĢan kistik
yapılar.
        ...
•  137. GEBELĠK ÖNCESĠ VE GEBELĠKTE AġILAMA
•  A. Gebelikte uygulanabilecek aĢılar:
•  • Toksoid aĢılar
•  – Tetanoz
•...
• 142. POSTPARTUM KANAMA
••

••

••

••
• 143. Androjenisite dereceleri:
•  • Dihidrotestosteron : 15 (en potent)
•  • Testosteron : 5
•  • Androstenedion : 2
...
• 144. SHBG‟i artıran durumlar:
• • Gebelik • Östrojen
• • SERMler (tamoksifen, klomifen) • Hipertiroidi (tiroksin)
• • Ko...
•  145. RIA kontrendikasyonları
                    • B. Göreceli kontrendikasyonlar
•  A. Kesin kont...
• 146. KOK kesin kontrendikasyonları
• • Trombofl ebit, tromboembolik hastalıklar (yakın aile
 öyküsü
• dahil), serebrova...
• 148. Ovulasyon Ġndüksiyonunun komplikasyonları:
•  1- Ovaryen Hiperstimülasyon Sendromu (OHSS)
•  • Hospitalize et
• ...
• 150. HRT endikasyonları
•  1. Orta ve Ģiddetli vazomotor semptomlar: En etkili
•  tedavi östrojen içeren hormon tedavi...
•  Göreceli HRT Kontrendikasyonları
•  • Epilepsi (kesintisiz tedavi önerilir)
•  • Ailesel hiperlipidemi
•  • Migren
...
Bethesda 2001 Sınıfl aması

 •  ASC Atipik skuamöz hücreler
 •  ASC-US Önemi belirsiz atipik skuamöz hücreler
 •  AS...
SERVİKS KANSERİ-ÖNEMLİ BİLGİLER: ÖZET

 • • Serviks kanseri PARAMETRIAL yayılır.
 • • Serviks kanseri ilk olarak PARASER...
• Servikse en sık metastaz yapan tümör: endometrium kanseri
• • Serviks kanseri etyolojisinde en önemli faktör human papil...
•  POSTMENOPOZAL KANAMA NEDENLERĠ
•  • Atrofi k endometrium ve endometrit (%40-60)
•  • Eksojen östrojen (%15-20)
•  •...
• 155. Endometrium kanseri için önemli
 bilgiler: ÖZET
• • En sık görülen tipi: Endometrioid adenokarsinom
•  • En iyi p...
•  Endometrium kanseri için en riskli hiperplazi tipi:
•  Kompleks atipik adenomatöz hiperplazi
•  • Endometrium kanser...
• 158. DĠSGERMĠNOM ĠÇĠN ÖNEMLĠ
 NOKTALAR
• • Malign germ hücreli tümörler içersinde en sık
•  görülenidir.%30
•  • Gebe...
• GTN Prognostik Skorlama
•  1. Klinik sınıfl ama:
•  A. ĠYĠ PROGNOZLU METASTATĠK HASTALIK
•  1. Son gebelik oluĢalı 4 ...
• 161. GEBELĠKTE KANSER
•  • Gebelikte en sık görülen neoplastik over tümörü:
•  Dermoid kist
•  • Gebelikte en sık gör...
Oral Kontraseptifl erin Bazı Durumlarda Kullanımı
   •  - Diabetes mellitus: Ġster tip I, ister tip II, isterse
  ...
MENAPOZ TEDAVİSİNDE KULLANILAN BAZI İLAÇLAR VE
ETKİLERİ
   • Veraliprid; Santral etkili bir dopamin antogonistidir,...
• Tibolon ise 19-nortestesteron türevi bir
 steroiddir. Metabolizması sonucu 3 ayrı etkiye
 sahip 3 ayrı metaboliti oluş...
• UTERUS SARKOMLARI
•  Genel Bilgiler:
•  • Uterus sarkomları için en önemli risk faktörü pelvik
•  radyasyondur.
•  ...
• BAZI HATIRLATMALAR
• - Seröz tümörler: psammoma cisimcikleri
• - Müsinöz tümörler: büyük, psödomiksoma peritonei,
 CEA ...
•  Koryokarsinom: hCG (yüksek)
•  - Struma Ovari: Troid parankim dokusu içerir
•  - Gonadoblastom: Disgenetik gonaddan ...
SERVİKS KANSERİNDE EVRELENDİRME

 •  EVRE 0: Ġntraepitelyal karsinom (CIS)
 •  EVRE 1: TÜMÖR SERVĠKSTE SINIRLI
 •  1...
• EVRE 2: TÜMÖR PARAMETRĠUM VEYA
 VAJĠNAYA YAYILMIġ
• 2A: Tümör 2⁄3 üst vajinaya yayılmış, parametriumda
• tümör yok
• 2B...
•  178. Hipergonadotropik amenorede gonadal disgenezi sıklıkla
•  Turner sendromu düşünülmeli. Sekonder hipergonadotropi...
•  182.Serviks kanseri inguinal nodları tutmaz. Endometrium
•  kanserinde inguinal LN tutulumu Evre 4b, over tümöründe
•...
KEMİK PELVİS

• Os sakrum, os coccyx ve os coxae

• Orta pelvis (interspinöz mesafe)
 çapı > 10 cm pelvisin en dar
 yeri...
DOĞUMDA ÖNEMLİ
 PELVİS ÇAPLARI
• Diagonal conjugate:
 Promontoryum ile simfisiz pubis
 alt dıĢ kenarı arasındaki çap ol...
PELVİS TİPLERİ
• Jinekoid pelvis: Spinaların silik,
 interspinöz mesafenin >10 cm olduğu tip
 vajinal doğum için en uygu...
Situs
• Fetusun logitudinal ekseninin
 anne ile olan iliĢkisini ifade
 eder (longitüdinal, transvers
 veya oblik). Akti...
Oblik situs
   Eylemdeki gebede sezaryen endikasyonu
Prezentasyon

• Doğum kanalına önde giren
 yapıyı ifade eder (Sefalik,
 makad veya omuz gibi).En sık
 prezantasyon vert...
Makat geliş

 1. Saf makat
 2. Tam makat
 3. Ayak geliş
         Nullipar makat geliş sezaryen endikasyonu
Habitus
•Fetusun intrauterin
 durusunu tanımlar (kendi
 üzerine katlanmıĢ, baĢ
 fleksiyonda ) (TUS N-96)
Pozisyon
• Önde gelen kısmın doğum yoluna göre konumunu ifade
 eder
 ▫ verteks geliĢlerde oksiput
 ▫ yüz geliĢte mentum...
Angajman (TUS E-95)
• Fetusun önde gelen kısmının (verteks geliĢlerde biparietal

 çapın) pelvik girimin altında olmasıdır...
•  Sinklitizm: Biparietal
 çapın pelvik girim ön-arka
 çapına ya da sagittal sütürün
 transvers çapa paralel
 olması...
•  Fetus verteks geliĢlerde suboksiputabregmatik
 çap(9.5cm) ile pelvise girer
• Yüz geliĢlerde submentobregmatik çapla(...
DOĞUMDA BAŞIN KARDİNAL
HAREKETLERİ
 • 1. Angajman
 •  2. ĠniĢ (descent)
 •  3. Fleksiyon
 •  4. Ġnternal rotasyon
 •  ...
• Serviksin mekanik etkenlerle gerilmesi birçok
 hayvanda ve insanda uterus aktivitesini artırır. Bu
 fenomene Ferguson ...
ÇOCUK BAŞINDAKİ DEĞİŞİKLİKLER
• 1. Caput succadeneum: Vertekste
 ödeme bağlı ĢiĢlik geliĢmesidir.

• 2.  Molding
0   1     2    3

Dilatasyon   0   1-2   3-4   4-6

Silinme    0-30  40-50  60-70  80(%)
Se...
İndüksiyon yöntemleri
•
•
 1. Oksitosin
 2. Amniotomi
• 3. Lavman
• 4. Misoprostol (Prostaglandin E1)
• 5. Meme baĢı sti...
Uterotropin
•  Connexin 43 (en belirgin gj proteini)
• Paratiroid hormon-related protein (PTHrR)
• Calbindin D9K
• Trans...
Uterotoninler
• Oksitosin
• Endotelin 1
•   Doğum Ritgen manevrası ile (çenenin
 vulvadan sıyrılarak kurtarılması) tamamlanır.
 Bu esnada fetal baĢa extansiy...
• Epizyotomi bir ikinci derece cerrahi kesidir.
• Anal sfinkter yaralanması 3.derece laserasyondur.
• Rektum mukozası zede...
•  Nitabuch tabakası invaze olan trofoblastlarla desidua
 basalis arasında yer alan bir fibrinoid dejenerasyon alanıdır...
DEFLEKSİYON
GELİŞLERDE DOĞUM
• Yüz prezantasyonunda mentum anterior normal doğuma
 bırakılırken   mentum posterior mut...
• Compound prezantasyonlar içinde en sık gözlenen elin baĢın
 üzerinde olmasıdır.
Genital siklus

Menstrual siklusta
• hipotalamo-
 hipofizer,
• over ve
• uterusu içine alan

kompleks sistemin
 koordinas...
HIPOTALAMUS
Beyin tabanında         üzerinde


GnRH hipotalamusun             olarak
portal sirkülas...
• GnRH tüm memelilerde aynı yapıda olan bir
 dekapeptiddir. Yarı ömrü 2-4 dakikadır.
 ▫ 60 - 120 dakikada bir pulsatil r...
Her bir menstrüel siklusun uzunluğu ortalama 28 gündür.

Adetin 1. Günü siklusun ilk günü olarak kabul edilir.


 Ovaryen...
Önceki siklusa ait corpus luteumun regresyonu
ile luteal progesteron ve inhibin üretimi azalır, böylece
FSH seviyesi yükse...
· Östrojenler endometriumun fonksiyonel tabakasının gelişme ve
differansiasyonunu stimüle eder.
 Östrojen endometriumda g...
·
·
Pregnan deriveleri        Progestinler ve KortikosteroidlerAndrosten deriveleri (19 karbonlu) Androjenler


...
D5 yolu foliküler fazda D4 yolu ise luteal fazda gerçekleĢir


                 Asetat  Kolesterol (Plas...
• Over, her 3 seks steroidini de üretir ancak

             nedeniyle adrenal bezden
  farklıdır, bu nedenl...
  Primordial Follikül
  Preantral Follikül
  Antral Follikül
  Preovulatuar Follikül
Her siklusta ovulasyon olması için seçilen foliküle          denir.
Dominant folikül daha fazla FSH reseptörü iç...
Luteal fonksiyon LH varlığına bağımlıdır.
Devamlı LH sekresyonu olmaması halinde corpus
luteum 12-16 günde regrese olur ve...
Progesteron gebelikde ilk iki ay corpus

luteumdan salgılanır sonra plesanta bu görevi

sürdürür.

  Beta-hCG sinsityotr...
Her menstrüel siklusta birkaç primordial folikül FSH‟na yanıt
olarak büyümeye başlar. Ovulasyona kadar olan bu periyod pri...
Foliküler gelişmenin başlangıcı gonadotropin stimülasyonundan
bağımsızdır. Bir grup folikül hormonal değişime yanıt verdiğ...
Androjenleri östrojene çeviren aromataz enzim sistemi
ovaryen östrojen sentezini sınırlayan bir faktördür. Aromatizasyon F...
Granulosa hücreleri genişlerken hücreler
aralarında elektrik ve metabolik eşlemeyi
sağlayan ”gap juction” sayesinde fonksi...
Androjenler düşük konsantrasyonlarda kendi aromatizasyonlarını ve
östrojen yapımını artırırken,yüksek androjen konsantrasy...
Granulosa proliferasyonunun en fazla olduğu antral folikül
en yüksek östrojen konsantrasyonu ve en düşük androjen/östrojen...
.
                     . Mid-foliküler ve geç foliküler
faz arasında dominant folikülün çapı günde or...
DOMİNANT FOLİKÜLÜN SEÇİMİ:


     siklusun 8. ve 9. günleri dominant folikül giderek daha fazla
sentezlemeye başlar. D...
o    Granulosa proliferasyonu ve fonksiyonu bozulduğunda folikül mikroortamı
androjenik mikroortama dönüşmekte ve foli...
FSH granulosa hücrelerinden inhibin sekresyonunu stimüle ederken,
kendisi inhibin tarafından suprese edilir. Dolaşıma inhi...
Bunlardan”insülin-like growth factor I (somatomedin C”
granulosa hücreleri tarafından yapılır ve granulosa hücre
prolifera...
Preovulatuar folikülde ovulasyondan 24-36 saat önce
östrojen yapımı peak yapar. LH dominant folikülde
luteinizasyonu başla...
Prematür oosit matürasyonu ve luteinizasyon lokal faktörler tarafından
önlenmektedir. Foliküler sıvı LH surge‟üne kadar ma...
LH surge ile ortaya çıkan progesteron, santral etkileri yanında

folikül duvarının gerilebilirliğinide artırır. Mekanizmas...
Prostaglandin sentezinin inhibisyonunun luteinizasyon ve oosit matürasyonunu etkilemeden
folikül çatlamasını önlediği göst...
·     Ovulasyon LH piki ile sağlanır.

·     Ovulasyonun gerçek göstergesi gebelikdir.

·     LH piki ile pre-...
Ovulasyondan sonra folikülde granülosa hücrelerindeki değişiklik ile
luteinizasyon ve korpus luteum oluşumu ortaya çıkar. ...
Luteal fazda LH seviyelerinin nispeten düşük olmasına rağmen LH‟nın
luteotropik etkisini nasıl sürdürdüğü tam belli değild...
Progesteron ve östrojenin her ikisininde negatif feedback etkileri ile
düşük seviyelerde kalan gonadotropin seviyeleride l...
10-12 günlük bir süre sonra korpus luteum LH reseptörlerini kaybetmeye başlar ve
implanta olmuş embriyonun sinsityotrofobl...
ENDOMETRİAL SİKLUS
• Menstrüel Periyod
• Proliferatif Faz
• Sekretuar Faz

Siklus süresi ne olursa olsun sekretuar fazın 1...
MENSTRÜEL SİKLUSUN MENSTRÜEL FAZI:

    Menstruasyon reproduktif sistemin reperasyon ve
reorganizasyonunun tekrarlandı...
Endometrial stromanın glandüler yapıları önemlidir.
Uterus lümeninden stromanın derinliklerine doğru boşluklar
şeklinde uz...
Fonksiyonel olarak ise endometriumu menstrüasyon ile
dökülmeyen basal tabaka (lamina basalis ) ve lümene doğru lokalize
fo...
Progesteronla karşılanmamış östrojen endometriumda hiperplaziye neden
olabilir.
      DUK en sık görüleni anovulatua...
Sekretuar faz boyunca östrojen reseptörleri giderek azalırken
progesteron reseptörleri özellikle stromada olmak üzere yoğu...
Implantasyona hazırlık için

    glikojen,
    glikoprotein,
    lipid,
    integrin ve
    fibronektin,
 ...
Folik asit eksikliğinde annede


 plesanta aderan anomaliler,
 dekolman,
 preeklampsi-eklampsi,
 megaloblastik anemi o...
Nöral tüp defektin olgularında maternal serum AFP düzeyleri artmıştır. Ancak
amniotik sıvıda asetil kolin esteraz çok daha...
·    Steroidlerdeki azalma progesteronun prostaglandin sentezi üzerindeki inhibitör

etkisini elimine eder ve lokal pr...
Menstruasyon tipik bir progesteron çekilme
kanamasıdır.
   Mid siklusta olan kanama östrojen çekilme
kanamasıdır.
  En...
Primordial folliküllerden Graaf folikülleri gelişerek siklusun 14.
gününde ovulasyon meydana gelir. Corpus hemorajikum olu...
Mens  3-5 gün sürer, 30-80 ml. kan kaybı olur.
İnterval yaklaşık 21-35 gündür.
Oligomenore   35 gün interval
Polimenor...
·    Servikal mukus Östrojen etkisinde incelir, sulanır ve bazik bir hal alır.
Ovulasyon zamanı mukus en akışkan ve in...
VAJİNAL DEĞİŞİKLİKLER:

    Östrojen etkisiyle epitel kornifiye hal alır. Smearde süperfisial hücre
hakimiyeti östroje...
Laktasyon oluşmaz,
     Östrojen pubertede telarştan sorumludur.
     Östrojen etkisinde memede duktus prolifera...
1. Endometrial biopsi
2. Cx mukusun kalın, hücresel olması, Spinnbarkeit ve Fern Like (-) olması
3. Bazal vücut ısısında a...
·      Progesteron termojeniktir. Ovulasyonda bifaz vücut ısısı saptanır.
·     Ovulasyonun kesin göstergesi gebe...
D5 yolu foliküler fazda D4 yolu ise luteal fazda gerçekleşir
                     LH    p450sc...
HORMON BĠOSENTEZĠ, METABOLĠZMALARI ve ETKĠ
MEKANĠZMALARI

Bütün steroid hormonlar aynı kimyasal yapıya sahip olup, küçük
k...
Dokulardaki kolesterol sentezi ihtiyacı karşılayamadığı için bu steroid
prekürsörünün temel kaynağı kan‟dır. Kandaki koles...
Nonpolar yağları kan plazması gibi polar bir çözücüde taşıyan
büyük moleküllere lipoprotein denilir ve 5 grup tanımlanmışt...
Bu süreçde yer alan tüm enzimler               enzim
sisteminin üyeleridir. Steroid üreten tüm endokrin orga...
D5 yolu foliküler fazda D4 yolu ise luteal fazda gerçekleĢir. Ovulasyon

öncesi folikülde granüloza hücre vaskülarizasyonu...
LDL ile plazmada taĢınanan kolesterol teka interna hücrelerine alınır ve

burada                     ...
STEROĠDLERĠN TAġINMASI


Östradiol ve testesteron büyük bir kısmı bir -globülin olan SHBG (sex hormon
bağlayıcı globulin) ...
ÖSTROJEN METABOLİZMASI
Prekürsörü androjenlerdir.  Ġnsan overi tarafından üretilen major östrojen
östradiol‟dür.
    ...
Reprodüktif dönemde en fazla üretilen östrojen östradiol‟dür.
Östriol ile denge halindedir. Östradiol ve östriol metaboliz...
Östradiol-östron iki yönlü çevriminin devamlı olduğu
dokulardan en önde geleni endometriumdur. Estradiol özellikle
hipotal...
PROGESTERON METABOLĠZMASI
Gebe olmayan kadınlarda steroidlerin progesterona periferik dönüĢümü
gözlenmez.
 Adrenal bez ve...
Progesteron idrarda pregnandiol olarak atılır.


Progesteron   17-OH progesteron


Prenanediol   Pregnanetriol (*)

...
Dehidroepiandrosterone (DHA) ve androstenedion‟un yarıya yakını adrenal bezden salınır.
Androstenedion‟un diğer yarısı ove...
·    Sürrenal patolojilerin değerlendirilmesinde
kullanılır. Tamamına yakını adrenal orjinlidir.
ÜREME FİZYOLOJİSİ

 Hipotalamus
Beyin tabanında                              yerleĢik küçük b...
Gebelikte ACTH artıĢına neden olur.


Prolaktin inhibe edici faktör (Dopamin)       Prolaktin ve büyüme hormonu
inhi...
Aynı anda iki hormonun (FSH ve LH) sekresyonunu düzenleyen tek serbestleĢtirici hormon
GnRH‟dır.

Menstrüel siklus regülas...
Puberte yaklaĢtıkça GnRH uyarısına FSH yanıtı olur ve gonadal steroidler (östrojen ve progesteron) arttıkça
LH sekresyonu ...
GnRH‟ın sekresyon paterni gonadoropinlerin salınımı etkiler
Sık pulslar veya sürekli GnRH uygulanımı gonadotropinlerin
sek...
GnRH ANALOGLARI
1-  GnRH Agonistleri


GnRH‟ın etki süresini arttırmak amacıyla agonist özellik gösteren
analogları s...
GnRH agonisti uygulaması, öncelikle hipofizer gonadotropinleri stimüle eder;
böylece FSH ve LH sekresyonu ve beklenen gona...
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
Kadin Dogum öZet
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
Trombofililer ve Gebelik - www.jinekolojivegebelik.com
Next