Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ΙΩΑλmJÝ[Σ Χ" ΔΑΜΙΑΡ              ΛΑΚΗΣ ΑΡΧΩ}f  ΔΙΔ ΑΣΚΑΛΟ Σ ΤΟγ Ψ ΑΛΤΗΡ Ο Σ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟγ ΧΡΙΣΤΟγ ΙWΕΤΑΛΗΣ...
ßΩΑΝΝΗΣ Χ"   ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ                    Σελ, 2  σγÜπηò, θελησηò καß σφιÝοωσηò, ΑπλÜ πσßοò λσ|κüò ...
ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ                           Σελ, 3  }_} Στην αρχÞ μσθαßνω απü στÞθουò (gπÝξ...
You’ve finished this document.
Upcoming SlideShare
1ο μάθημα-β-τάξη
Next
Upcoming SlideShare
1ο μάθημα-β-τάξη
Next

Share

Πως βρίσκω τον ήχο ενός τροπαρίου

Πως βρίσκω τον ήχο ενός τροπαρίου

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Πως βρίσκω τον ήχο ενός τροπαρίου

 1. 1. ΙΩΑλmJÝ[Σ Χ" ΔΑΜΙΑΡ ΛΑΚΗΣ ΑΡΧΩ}f ΔΙΔ ΑΣΚΑΛΟ Σ ΤΟγ Ψ ΑΛΤΗΡ Ο Σ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΤΟγ ΧΡΙΣΤΟγ ΙWΕΤΑΛΗΣ ΕΚΚ^ΗΣΙΑΣ ΠΡ ΩΤ Ο Ψ ΑΛΤΗΣ ΙΕΡ ογ ΝΙΗΤΡ α Πο ΛΙΤΙΚΟ γ ΝΑ Ο γ ΑΓΙ οΥ ΝßΗΝ Α κΑ Θ ΗΓΗτΗΣ Βγ ΖΑΝπλιΗΣ κΑι ΕγΡ ΩπιΙκκ» Μ ο¾ΣικΗΣ Φ,ι.λ,ε}λÞνων και Φιλßαò1 - Τ.Κ. 71-3 07 - ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΤηλÝφωνα και Fαχ 281_0.230.620 - 6977.412.081, ΗΡ ΑΚΛΕΙο 7. ο ΚΤΩ Β ΡΙ οΥ, 201 2Πωò βρßσκω ταν Þχο ενüò τροπαρßου ΜετÜ αηü μια ολüκληρη 40ετÞ θητεßα στα ιερÜαναλüγια κοι 30ετÞ στη διακονßα τηò διδασκαλßαò τηòΒυζαντινÞò ΕκκλησιασπκÞò ΜουσικÞò δεν μπορþ ακüμη νακατανοÞσω πωò και γιατß <<κυκλοφορεΙ» στα <<ψαλτικÜδρþμενα>> η φρÜση: <<θα πιÜσω τον Þχο>>. Πωò κσι γιατßλÝγεται: <<θÝλω να μÜθω να βρßσκω τουò Þχουò». ΠολλÝòφορÝò σκωπτικÜ αηαντοýσα : <<Να τþρα εΙναι στον οÝραÝναò Þχθζ, πιÜστε τον!>>Η <<κÜτι κυκλοφορεß ανÜμεσα βοζ,ψÜξτε» ! ΣÞμερα με την μεγÜλη πεßρα, που üπωò ανÝφερααπÝκτησα, καθþò και αηü μια μεγÜλη Ýρευνα που ÜρχισεαμÝσωò μετÜ την κυκλοφορßσ του πρþτου Ýργου μου<<ΠΩΣ ΘΑ ΜΑΘΩ ΝΑ ψΑΛΛΩ ΠΡΑΚΤΙΚΑ>>, επßσηò με τηνσυνεργασßα üλων των μαθητþν μου αλλÜ και των Β5συγΧορωδþν βου, σαò δtοβεβαþ üτι üλα αυτÜ εΙναιουτοπΙα, Ýναò μýθοò! Και εξηγοýμαι: ¼ταν σοòπαρακαλÝσω να τραγουδÞσετε Ýνα τραγοýδι η να ψÜλλετεÝνα τροηÜριο που ξÝρετε καλÜ, θα ψÜξετε να βρεßτε τονÞχο η οτιδÞηοτε Üλλο η θα ξεκινÞσετε αμÝσωò χωρßò6,σrαγμü να το τραγουδÜτε η να το ψÜλλετε; Τι συμβαßνειλοιπζν σ αυτÞ τη περßπτωση; Εηßσηò Ýνο Üλλο ηαρÜδgγμακαθαρÜ ψαλτßκü. πωò Ýναò ψÜλτηò μουσικüò η πρακ_τικüòψÜλλει !νσ προσüμοιο αηü το Μηναßο χωρßò μουσικÜ; Τισυμβαßνει λοιπον ; ποιο εßναι το συμηÝρασμα οοζ., θαρþßησrrr; Εχω πει ηολλÝò φορÝò üτι η μουσικÞ,τραγουδι, το η ψαλτικÞ εßναι πρþτιστα θÝμα ταλÝντου,
 2. 2. ßΩΑΝΝΗΣ Χ" ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ Σελ, 2 σγÜπηò, θελησηò καß σφιÝοωσηò, ΑπλÜ πσßοò λσ|κüò δημοτικüò τραγουδιστÞò, αργανοπαßχτι7ò, συνθÝτηò εßχε μαυσκεò γνωσεßò; Ελεγσν οι ΠερßσσüΤεροΙ <«εμεßò εξ ακοÞò ,-Α^ ,,,..,-^,^- ,ι- ι ^. --_ τρσγσυδÜμε»! «Το σκοýμε κσι τσ λÝριε>>, Ýλεγε α μεγÜλοò ΣτÝλιοò ΚαζαντζΙδηò. ««Πωò ηαΙζετε τüσο üμορφα», ρþτησε τον ΒασΙλη ΤσιτσÜνη, «χωρΙò να ξÝρετε μουσικÞ; » Ýναò μεγÜλαò; συνθÝτηò τηò Δýσηò, <«Εγþ μλþ με το μπουζοýκ:,ι μου! ΜαγαηÜ και ταγαπþ! ¼τι του λÝω κÜνεßι Εχω ενα καλþδιο αüρατο που συνδÝg τα χÝρια μου με τιò χορδÝò του κα ι με τη ψ υχÞ μου ! Ο μεγÜλοò δÜσκαλοò τηò >> κρηπκÞò μουσικÞò ΘανÜσηò Σκορδαλüò ερωτηθεßò αηü τον Σπýρο !1εριστÝρη, ποιο ωδεßο Ýχει τελειþσει, απÞντησε : <<Το ωδεßο του Σπηλßου». <<Ποιο εΙναι το ΣπÞλι;>>, συνÝχισε ο ΠεριστÝρηò, «Το χωριü βου>>, εßηε ο Σκορδαλüò, <<Και Ýχει ωδεßο το χωριü σαò» ; <<Εχει τα γÜργαρα νερÜ, τα Þθη και τα εθιμα, την παρÜδοσÞ του!>> «ΔηλαδÞ δεν ξÝρετε γα διαβÜζε,ιε νüτεò;>> <<Ζþ τη ΚρητικÞ ΠαρÜδοση, αγαηþ την ΚρÞτη, εΙμαι Ορθüδοξοò Χριστιανüò και απü μικρü παιδß στο ψαλτÞρι, Αυτü εΙναι το ωδεßο μου>>! Θα μποροýσα να φÝρω χιλιÜδεò παραδεßγματα για να στηρΙξω την πεποßθησÞ βθυ, το <<πιστεýω>> μου και μÜλιστα πολλÜ ψαλτικÜ παραδεßγμαται üτι ««ο Þχοò εßνσι Üυλον, Üοσμον και αüρατον»> κατÜ την Ýκφραση του αειμνÞστου Üρχοντοò ΔιδασκÜλου του γÝνουò ημþν Κ, Π ρßγγου. Τüτε πωò θα βρßσκω τουò Þχουò; Θα εξακολουθÞσετε να με ρωτÜτε, Η απÜντηση μια και μοναδικÞ (το ßδιο παρÜδειγμα χρησιμο,ποιþ και στουò σπουδαατÝò τηò μουσικÞò μαò). Εχετε δg ηοτÝ θεατρικÞ η κινηματαγραφικÞ παρÜσταση και να κρατοýν οι ηθοποιοß τουò ρüλουò τουò στα χÝρια; ¼χι φυσικÜ θα αηαντÞσετε, Τüτε; Θα πρÝπει απαραιτÞτωò να μÜθει το ρüλο του απ Ýξωκαι ο υποβολÝαò οπλÜ κρυμμÝνοò θα τον βοηθÜ, Για μαòτουò μουσικοýò το μουσικü κεßμενο εßναι ο υποβολÝοò, ¼πωò γρÜφω στο κεφÜλαιο <<ηερΙ μελÝτηò» τηòβυζσντινÞò μουσικÞò, δηλαδÞ τον τρüπο μελÝτηò,εκμÜθησηò και εν τÝλει πρακτικÞò εξÜσκησπζ, η ψαλτικÞτÝχνη θÝλει μελÝτη, επιμονÞ και υπομονÞ,ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ (Ýναò πρακτικüò τοüποò νια ναυÜθουυε να ιμÜλουυε):
 3. 3. ΙΩΑΝΝΗΣ Χ. ΔΑΜΑΡΛΑΚΗΣ Σελ, 3 }_} Στην αρχÞ μσθαßνω απü στÞθουò (gπÝξω κι ανακατωτÜ üηωò λÝγαμε στα σχολεΙο) τα κυριüτερα ηροσüμαισ. 2) Τα γνωστÜ τροπÜρια : Α Þχοò : <<Σþσον Κýριε τον λgüν σοιJ>>. Β Þχοò : «Φþò ιλσρüν», Γ Þχοò : <<Την ωραιüτητοΣ, <<Αι γενεαß πÜσαι>>. Δ ηχοò : <<Ανοßξω το στüμα βου>>, <<Η γÝννησßòσου>>. Πλ. Α Þχοò: «Χριστüò ανÝστη», <<Η ζωÞ εντÜ φω >>, << Ε υ λòγητÜ ρ ι α ». Πλ, Β Þχοò: <<Κýματι θσλÜσσηò» (««,..ον παΙδεòευ λογεΙτε»», ««ΣÞ μερον κρεμÜτα ι >>. Βαρýò Þχοò: <<Πλοýσιοι επτþχευοον>Σι ««Τιò ΘεüòμÝγαò». Πλ. Δ Þχοò: <<Τη υηερμÜχω>>, <<ευλογητüò ειΧριστÝ ο Θεüò ημþν>>,θα σαò βοηθÞσοLιν..,, σαν προετοιμασßα στον Þχο που,ετοιμÜζεστε να ψÜλετε και 3) αρχßζω σιγÜ - σιγÜ αλλÜ σταθερÜ και σταλÜντευτα την εκμÜθηση τηò βυζοντινÞò εκκλησιαστικÞò μουσικÞò απü παραδοσιακü ΔΑΣΚΑΛΟ ψΑΛΤΗ, ΠαρÜλληλα συνεχþò και ακαταπαýστωò ακοýω παραδοσιακοýò ψÜλτεò (ακοýω και üχι ψÜλλω μαζß - σημαντικü να μÜθουμε να ακοýμε).ΑυτÜ <<εν ολßγοιò>> εßναι η απÜντησÞ μου στο : <<ηωò θαπιÜσω τον Þχο». ΑπλÜ üηωò ξετνÜò και τραγουδÜò Ýνατραγοýδι Þ μια ψαλμωδßα που γνωρΙζειò, δηλαδÞ Ýχει <<μπειμÝσα σαιJ>>| Ýχει γßνει <<κτÞμα οοLι)ι το <<ξÝραò>>, Ýτσι θαμÜθειò και τα υπüλοιπα. Και μη ξεχνÜò η επανÜληψη«μÞτηρ μαθÞσεωò>>. Η συμβουλÞ μου και η προτροπÞ μουεßναι αυτü που ο μεγÜλοò μουσικüò τηò ιερÜò ψαλμωδßαòΜανουÞλ Ýγραφε : <<Ο θÝλων υουσικýν υαθεßν καιθÝλων επαινεßσθαι θÝλει πολλÜò υπουονÜò θÝλειπολλÜò ημÝραò θÝλει καλüν σωαοονισυüν και òοüΒοντου Κυοßου τιυÞν ειò τον ΔιδÜσκαλον. δουκÜτα ειòταò γεßραò τüτε να μÜθει ο υαθητΤò κσι τÝλειοò νανßνει >» !
 • kapa5a

  Mar. 8, 2013

Πως βρίσκω τον ήχο ενός τροπαρίου

Views

Total views

1,517

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

5

Actions

Downloads

0

Shares

0

Comments

0

Likes

1

×