Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Loading in …3
×
1 of 35

A. galik program horizon 2020

0

Share

Download to read offline

Related Books

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

Related Audiobooks

Free with a 30 day trial from Scribd

See all

A. galik program horizon 2020

 1. 1. 1 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Instrumenty finansowania badań i rozwoju przez KE Program Horyzont 2020 (2014-2020) Podstawowe założenia Prelegent: Andrzej J. Galik Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Warsztaty w ramach projektu RICHARD Łódź, 11 września 2013 W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP
 2. 2. 2 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN - narzędzie wzmacniania konkurencyjności UE na świecie - instrument finansowy wdrażania inicjatywy flagowej Unia Innowacji w ramach strategii Europa 2020 - narzędzie rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej - instrument finansowy wspierania badań i innowacji na poziomie unijnym – następca 7.PR
 3. 3. 3 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Strategia Europa 2020 „The Europe 2020 strategy is about delivering growth that is: smart, through more effective investments in education, research and innovation; sustainable, thanks to a decisive move towards a low-carbon economy; and inclusive, with a strong emphasis on job creation and poverty reduction. The strategy is focused on five ambitious goals in the areas of employment, innovation, education, poverty reduction and climate/energy.”
 4. 4. 4 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN „Europe has identified new engines to boost growth and jobs. These areas are addressed by 7 flagship initiatives: Strategia Europa 2020 Within each initiative, both the EU and national authorities have to coordinate their efforts so they are mutually reinforcing.” Smart growth Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Sustainable growth Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation era Inclusive growth An agenda for new skills and jobs European platform against poverty
 5. 5. 5 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN 3. Wspólne Centrum Badawcze dostarczy Komisji solidniejszych podstaw naukowych przy stanowieniu polityki. Komisja stworzy również „Europejskie forum ds. działań przyszłościowych”, które ma zebrać istniejące badania i dane oraz zaangażować podmioty publiczne i prywatne w starania o politykę opartą na dowodach naukowych.” Unia Innowacji (Innovation Union) Komunikat Komisji z 6.10.2010 r.: „1.Przyszłe unijne programy badań i innowacji będą się skupiać na celach strategii Europa 2020, w szczególności Unii innowacji. Mając na uwadze przyszłe ramy finansowe, do 2011 r. Komisja określi sposoby nakierowania przyszłych programów na problemy społeczne, usprawnienia instrumentów finansowania oraz radykalnego uproszczenia dostępu do tych programów poprzez lepszą równowagę między systemem opartym na kontroli a systemem opartym na zaufaniu. Należy zwiększyć rolę Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych w promowaniu doskonałości oraz położyć większy nacisk na priorytety związane z przemysłem (w tym partnerstwa związane z przemysłem w takich dziedzinach, jak kluczowe technologie) w ramowym programie badań. 2. Komisja będzie planować przyszłe unijne programy badań i innowacji z myślą o zapewnieniu łatwego dostępu i większego zaangażowania małych i średnich przedsiębiorstw, w szczególności dysponujących dużym potencjałem wzrostu. Wykorzystać należy w dalszym ciągu partnerstwa z agencjami państw członkowskich, zwłaszcza w oparciu o doświadczenia inicjatywy Eureka Eurostars.
 6. 6. 6 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN innowacyjność konkurencyjność budżet Horyzont 2020 nowy program, nowe podejście Jeden program, łączący trzy oddzielne programy/inicjatywy: badania i rozwój
 7. 7. 7 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN 0 10 20 30 40 50 60 70 80 1984- 1987 1987- 1991 1990- 1994 1994- 1998 1998- 2002 2002- 2006 2007- 2013 2014- 2020 3,27 5,36 6,6 13,12 14,96 19,11 50,52 ok. 70,2 Budżety Programów Ramowych (w mld euro)
 8. 8. 8 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE ustanawiające „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Horyzont 2020 nowy program, nowe podejście Podstawy prawne programu UE Horyzont 2020:  DECYZJA RADY UE ustanawiająca program szczegółowy drażający program „Horyzont 2020” – program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020)  ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY UE ustanawiające zasady uczestnictwa i upowszechniania dla programu „Horyzont 2020”- programu ramowego w zakresie badań naukowych i innowacji (2014–2020)
 9. 9. 9 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN  Silniejszy akcent na innowacje ‐ od badań do rynku,  wszelkie formy innowacji Horyzont 2020 nowy program, nowe podejście Podejście nakierowane na kompleksowe rozwiązywanie problemów:  Nacisk na wyzwania społeczne  Koncentracja na konkretnych wyzwaniach i  rozwiązaniach, a nie na określonych technologiach
 10. 10. 10 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Podstawowa zasada: simplification  Uproszczona struktura programu  Uproszczony dostęp dla wszystkich uprawnionych (przedsiębiorstw, uczelni, instytucji) we wszystkich krajach UE i poza nią  Łatwiejsze niż dotychczas zasady aplikowania o dofinansowanie, uczestniczenia w projektach i ich rozliczania Horyzont 2020 nowy program, nowe podejście Uproszczona struktura, uproszczone zasady:
 11. 11. 11 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Cooperation 32,413 Ideas 7,510 People 4,750 Capacities 4,097 JRC 1,751 (działania nienuklearne) 50,521 mld euro (bez EURATOM) Horizon 2020 ok. 70,2 ok. 70,2 mld euro 7PR a H2020 - struktura i budżet
 12. 12. 12 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Tackling Societal Challenges  Health, demographic change and wellbeing  Food security, sustainable agriculture and the bio-based economy  Secure, clean and efficient energy  Smart, green and integrated transport  Climate action, resource efficiency and raw materials  Inclusive, innovative and reflective societies  Secure Societies Creating Industrial Leadership and Competitive Frameworks  Leadership in enabling and industrial technologies  ICT  Nanotech., Materials, Manuf. and Processing  Biotechnology  Space  Access to risk finance  Innovation in SMEs Excellence in the Science Base  Frontier research (ERC)  Future and Emerging Technologies (FET)  Skills and career development (Marie Curie)  Research infrastructures Shared objectives and principles Common rules, toolkit of funding schemes Europe 2020 priorities European Research Area Simplified access International cooperation Dissemination & knowledge transfer EIT JRC ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT ICT Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Upowszechn.   doskonałości  i zapewnianie szerszego  uczest.
 13. 13. 13 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Europejska Rada ds. Badań Naukowych (ERC) Pionierskie badania prowadzone przez najlepsze zespoły indywidualne 11 934 Przyszłe i Powstające Technologie (FET) Wspólne badania w celu otwarcia nowych dziedzin innowacji 2 457 Akcje Marie Skłodowska Curie  Możliwości kształcenia i rozwoju kariery 5 616 Infrastruktura badawcza (w tym e‐infrastruktura) Zapewnienie dostępu do światowej klasy infrastruktur 2 267,5 Uwaga! Dane szacunkowe! Excellent science HORIZON 2020 31,73% budżetu H2020, tj. ok. 22 274,5 mln euro:
 14. 14. 14 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Wiodąca pozycja w zakresie technologii wspomagających  i przemysłowych (technologie informacyjne i komunikacyjne (ICT), nanotechnologie,  zaawansowane materiały, biotechnologia, zaawansowane systemy  produkcji i przetwarzania, przestrzeń kosmiczna) 12 355 Dostęp do finansowania ryzyka Wspomaganie finansowania sektora prywatnego i kapitału ryzyka w  dziedzinie badań  i innowacji 2 590 Innowacje w MŚP Wspieranie wszelkich form innowacji we wszystkich typach MŚP 562 Uwaga! Dane szacunkowe! HORIZON 2020 Industrial leadership 22,09% budżetu H2020, tj. ok. 15 507 mln euro:
 15. 15. 15 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Zdrowie, zmiany demograficzne i dobrostan 6 809,4 Bezpieczeństwo żywnościowe, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo,  badania mórz i wód śródlądowych oraz biogospodarka 3 510 Bezpieczna, ekologiczna i efektywna energia 5 405,4 Inteligentny, ekologiczny i zintegrowany transport 5 777,5 Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka  zasobami i surowce 2 808 Europa w zmieniającym się świecie ‐ integracyjne, innowacyjne i  refleksyjne społeczeństwa 1 193,4 Bezpieczne społeczeństwa – ochrona wolności i bezpieczenstwa  Europy i jej obywateli 1 544,4 Uwaga! Dane szacunkowe! HORIZON 2020 Societal challenges 38,53% budżetu H2020, tj. ok. 27 048 mln euro:
 16. 16. 16 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego  uczestnictwa 744 Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa 421 Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) 2 471 Wspólne Centrum Badawcze (JRC) 1 734 Uwaga! Dane szacunkowe! HORIZON 2020 Wyodrębnione cele szczegółowe: EIT i JRC:
 17. 17. 17 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN 31,73 22,09 38,53 1,06 0,60 3,52 2,47 Doskonała baza naukowa Wiodąca pozycja w przemyśle Wyzwania społeczne Upowszechnianie doskonałości i zapewnianie szerszego uczestnictwa Nauka z udziałem społeczeństwa i dla społeczeństwa Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) Wspólne Centrum Badawcze (JRC) Horyzont 2020 – struktura Uwaga! Dane szacunkowe! Struktura (w podziale budżetowym):
 18. 18. 18 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN 0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00 30,00 35,00 40,00 45,00 Horyzont 2020 – struktura Uwaga! Dane szacunkowe! Excellent Science Industrial Leadership Societal Challenges Struktura (w podziale budżetowym):
 19. 19. 19 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Jeden zestaw zasad  Przyjmowany dla całego cyklu badawczo-innowacyjnego  Obejmujący wszystkie programy i organy je finansujące Horyzont 2020 – zasady uczestnictwa Założenia KE (1): Jeden projekt – jeden poziom finansowania  Do 100% kosztów kwalifikowanych (dla projektów innowacyjnych – do 70%, ale dla osób prawnych o charakterze non-profit – do 100%)  Koszty pośrednie – stały poziom - 25% kwalifikowanych kosztów bezpośrednich Proste kryteria oceny Doskonałość – Wpływ - Implementacja (dla ERC – TYLKO doskonałość) Nowe formy finansowania nakierowane na innowacyjność przedkomercyjne zamówienia publiczne, nagrody motywacyjne (inducement prizes), dedykowane instrumenty finansowe
 20. 20. 20 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Uproszczone zasady – przykłady: Horyzont 2020 – zasady uczestnictwa Założenia KE (2):  szersza akceptacja zwykłych praktyk księgowych beneficjenta,  ryczałt na koszty pośrednie  brak wymogu rejestracji czasu pracy dla osób zatrudnionych wyłącznie do realizacji projektu  granty „output-based”  mniej ale lepiej przygotowanych kontroli i audytów – strategia w zakresie audytów nakierowana przede wszystkim na zapobieganie nadużyciom
 21. 21. 21 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN  Projekty realizowane przez konsorcja złożone z co najmniej 3 partnerów z 3 różnych państw członkowskich UE i/lub państw stowarzyszonych) Horyzont 2020 – zasady uczestnictwa Utrzymanie generalnych zasad:  We wskazanych programach/działaniach/celach projekty składane przez indywidualnych naukowców (w 7PR: programy szczegółowe IDEAS (ERC) i PEOPLE (MCA), w H2020: cele szczegółowe: ERC, MSCA)  Projekty finansowane wyłaniane w drodze konkursów ogłaszanych przez KE  Jakość projektów oceniana przez niezależnych ekspertów  Podstawowe kryteria oceny: Doskonałość – Implementacja – Wpływ (dla ERC – TYLKO Doskonałość)  Wymiar europejski projektu (European added value)
 22. 22. 22 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Projekty „badawcze” Projekty „badawcze” Projekty innowacyjne polegające „głównie na działaniach mających bezpośrednio na celu opracowywanie planów i systemów lub projektów nowych, zmienionych lub ulepszonych produktów, procesów lub usług. Do tych celów działalność taka może obejmować przygotowywanie prototypów, testowanie, demonstrację, projekty pilotażowe, walidację produktów na dużą skalę i powielanie rynkowe” 7PR a Horyzont 2020 Różnice (przykłady):
 23. 23. 23 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Jeden poziom finansowania dla całego projektu (bez różnicowania na grupy beneficjentów lub rodzaje działań!) Zróżnicowanie wysokości dofinansowania w projekcie wg: - grup beneficjentów - rodzajów działań (np. RTD, MGMT) Podstawowy poziom dofinansowania kosztów bezpośr. kwalifik. do 50% (dla uczelni do 75%) Podstawowy poziom finansowania kosztów bezpośr. kwalifikowalnych do 100% VAT niekwalifikowalny VAT kwalifikowalny, jeśli nie można odzyskać (zmiana na podstawie zmiany rozporządzenia finansowego UE) Rejestracja czasu pracy dla wszystkich w projekcie Brak wymogu rejestracji czasu pracy dla zatrudnienia wyłącznie w projekcie Finansowanie kumulatywne Szersze upowszechnienie otwartego dostępu 7PR a Horyzont 2020 Różnice (przykłady):
 24. 24. 24 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN PPP, np. JTI PPP, np. JTI, P2P, np. ERA-NETs, art. 185P2P, np. ERA-NETs, art. 185 Ale… ERA-NETs, ERA-NETs+ ERA-NETs … w takiej samej lub zbliżonej formule RSFF Access to risk finace (debt and equity facilities) 7PR a Horyzont 2020 Utrzymanie sprawdzonych instrumentów: cPPP
 25. 25. 25 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN 25 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 Strategic Programme Work Programme 1 (plus tentative information for 2016) Strategic Programme Work Programme 2 (plus tentative information for 2018) Strategic Programme Work Programme 3 (plus tentative information for 2020) Work Programme 4 Cykle realizacji H2020
 26. 26. 26 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN środki na badania  kontakty międzynarodowe  wymiana wiedzy i doświadczeń  promocja własnych osiągnięć  dostęp do infrastruktury na światowym poziomie  możliwość udostępnienia własnej infrastruktury do badań dostęp do wiedzy i technologii na poziomie międzynarodowym  otwieranie się na dalsze kontakty Przykładowe korzyści z uczestnictwa w PR
 27. 27. 27 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Krzywickiego 34 02-078 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Dziękuję za uwagę Pytania? Andrzej J. Galik email: andrzej.galik@kpk.gov.pl
 28. 28. 28 Copyright © KPK PB UE IPPT PAN ICT 2013: Create, Connect, Grow 6-8 November 2013, Vilnius Registration: Open from the end of April 2013 Structure of the event :  conference,  exhibition,  networking. Aim of the event: ICT in Horizon 2020 - the EU's Framework Programme for Research and Innovation for 2014-2020. http://ec.europa.eu/ictevent
 29. 29. FI-PPP INFORMATION DAY & BROKERAGE EVENT http://fi-ppp.pl/ Info also available at EC webpage
 30. 30. Objectives Support building Future Internet partnerships across Europe in order to facilitate international cooperation and bring together stakeholders from the enlarged EU and AC. • First day will focus on building innovative and inclusive ecosystems with regard to FI-PPP, national and regional FI initiatives and business stakeholders. • Second day will focus on networking and match-making between relevant partners, especially with regard to the Future Internet-PPP Call 3.
 31. 31. Agenda overview • Day 1 – 1st Session – Future Internet in the European context – 2nd Session – National & regional Future Internet ecosystems – 3rd Session – Building the ecosystem: Identification of own strengths (Panel discussion) – 4th Session – Exchange of best practices and presentation of organisations • Day 2 – 1st Session – Future Internet Public Private Partnership in EU – 2nd Session – FI-PPP Use-cases and development – 3rd & 4th Sessions – European Brokerage and Match-making with regard to FI-PPP Call 3
 32. 32. Confirmed speakers • Arian Zwegers (EC) - Future Internet in FP7, H2020 and FI-PPP Phase 3 • Nuria De Lama (Atos) - FI-WARE • Cezary Mazurek (PSNC) - INFINITY • Barbara Zambrini (BBC) - FI-CONTENT 2 • Sjaak Wolfert (Wageningen UR) - FIspace • Joanna Modławska (ITTI) - FI-STAR • Rafał Artych (Orange Labs Poland) – FINESCE • Martin Potts (Martel Consulting) - XIFI (XIFI’s support for phase 3)
 33. 33. Organisation • Date: 17-18 September 2013 • Event web page: http://fi-ppp.pl/ • Venue: Poland / Poznań / SCIENCE CENTRE in POZNAŃ (http://fi-ppp.pl/venue/) • Language: English • Fee: Free of charge • Organizers: – Polish Ministry of Science and Higher Education (MSHE) – Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC) – supported by • European Commission • Future Internet Public Private Partnership (FI-PPP) • Ideal-IST Project
 34. 34. http://fi-ppp.pl/

×