Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
Upcoming SlideShare
영화표 한장에 담긴 불편한 진실
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

7

Share

당신이 9시부터 6시까지 근무해야 하는 이유

Download to read offline

[Goodgle의 이모저모 PT]

IT 전문 블로거 Goodgle님의 생활 속 다양한 주제에 대한 재미있는 프리젠테이션 자료입니다.

Zdnet Korea에서 블로거 Goodgle님과 상의 후 공유하고 있습니다.

자료제공 : http://goodgle.kr

당신이 9시부터 6시까지 근무해야 하는 이유

 1. 1. !"# 9$%& 6$'( )*+, #- - Taylorlism! "#$% - GOODgle.kr
 2. 2. ./(100&) 012("#$%) #34 '( ... )*+, -"
 3. 3. But... ./0?
 4. 4. 56 7) ...
 5. 5. 89:;< =>?
 6. 6. @ABCDE ...
 7. 7. F=;< 3) ...
 8. 8. DGH IJK ;< LM...
 9. 9. 12% N34?
 10. 10. You?
 11. 11. O N#P~ Q R=S Q VW~ Q T#U~
 12. 12. 8XYZ 18[4 , ]^ _X` - CaL8
 13. 13. bcE(+5$6)d eL “7 89 : ; <;” “=>% ?"@ =A% BC”
 14. 14. fg hg ij 14h
 15. 15. 3~ 3! D klmn! Karl Marx 1818~1883
 16. 16. 4od p(?)
 17. 17. Frederick Winslow Taylor (1856~1915) DE% FGFH. !IJ KL MNFO 'PQR STU'% VW". XYZI% 6[ “Eq rs' f tuv wxyyz#3 { |}B~ Ä rÅy ... ÇÉ3 L8ÑÖÜ áÅE( àÇÉ?”
 18. 18. PQR STU% ]^> _ gâäy/$ãäy` ab cd =A eYfg hi (!YMN) j Jk< eY"` lm, åçéè n ê|ëop pq (rZS sA, /tS eY" +u) v KLwXr xyg zb íÑì íîï pq { z 44 rZS Y|f }4 PQR STU% ~Ä> ~Ä: KLwXr xy Ä: ÅÇwXZ~ÉÑ JÖ KL"% %H |S, KL Üá /tS KL"% àÑ ñãd 4ó`
 19. 19. R=S $òôö õê$ú ù J û3! bgü† °¢ VW
 20. 20. £§#l•¶ß #®2 hgL8ê ©C` Ca L8 > ™¢DF > Ca´¨ > /≠Æ
 21. 21. 1910ØC +∞ 8$ã w 5-6= -/*ë±E ≤!/ê|ë íÑ/≥¢ï
 22. 22. Elton Mayo, 1880~1949 c[â äãAIå çé XY^NI, èêëLí ìAr 1924~1932, DE QNKB$ îï ñ2 Z~ /óg ab ‘L8 ÑÖ< ¥X µd ∂Ü∑ ∏π> ∫ù dª’< ;9 H/ mò %D: 3ô0 FG4 6ö;! KL"õ "#4% Bb úg ùB9 û ü@ äã% rt4 †s Z°/¢Z°èê £Ö§ •
 23. 23. îï /ó% <G?
 24. 24. KL"4 6¶ "#4(äã") ßxJ ®õ ©s™o` ºñÉ´ +u
 25. 25. 1930s 1980s
 26. 26. -Ω æøwd ¨≠ AÆ %Ø ∞$$% i±` ab Ä≤J3 ≥O¥@ HØ$%` /. “UG>? *¿'(” ^E(i+)4 ®` +u êµJ3 KH A∂ Ø∑ 1950s~1990s
 27. 27. =c [¡¬(√ƒ)≈} 17c BS; üBô% ∏π∫Iª “ïX∆≤«(»… ÀÃ)” Q "º4 3Ωéæ, p` ø9 • !îd #Õ# Œ9ÅÜ hg+Å! wXr-;9 ¿¡, ¬rp` √S KHA∂ AÆ 4XB ® +u 1950s ~ 1980s ex. ƒÆ*Öo B≈∆N 4«» (ç∏… ≠ Ø~) äã% À, ÃÕSŒ *KTœ
 28. 28. C2ø^ “çJ ‘:oõ °∞` ’÷ "#$% pq ◊F "#$% ÿb` :Ÿ⁄ i±¨≠ äó äo ∆–0 Q#° FY ∆–0 DE° HØF— ∆–0 “”° ® +u0 œE?
 29. 29. #ï $3ß –—rb ...
 30. 30. A¢d “(role)”‘ < *’ñE?
 31. 31. ‘÷W _î’ (ÑB(b◊B) R=S/VW $òô
 32. 32. ‘ÿd _î(ÀÃ)’ ŸÜB /⁄€ üì` R=S/VW + [¡¬
 33. 33. GEd Y" æ‹ 80&A ◊—€ GE9 ñ‹J3 oèY F— % ™›m AFY (ñF, "Lfi, å"fl, : ‡, èl, ·≤, 4ñ ... ) ı ˆ± Ø~ ˜„ ¯ ¨ÆJ3 º¡Ål ë. oèYºÉ˘ ˙‡˚/‰¸Yº@ ˝Æ 4X›` Y" ‚0 „‰! ® Â@ÊÁ (.3 *Ö) ƒÆ*Ö Ëÿ 20/20 OÈ (äÍ) TÃÎÏÌ /Ó (Ô, åΩÒ|) MBAéÚ% =yz çÛ oZ (GEÙéå) “fiêbe fl”
 34. 34. 1926& “Q< 4H ‡∂, 1962& y~ A5o¿: W67…∞, 89:, “<;T >“õ äã ˛N (ˇÊFY X) !!< äã r!` ü"¥@ o#YG =*éÚ% $%/® ‚0 „‰(YG&' 30-100%By) (l ¯w®: I¢-è(80&A~), Û6)ê(*), çÛ/Ùé + T,-. oZ &'Ò/ Ùé 8& PQR/0â STUBÑ, ‡· T#U #‚g 1/2 µ3
 35. 35. @…3 Æ™? ñ‹J3 R=S/VW $òô GE≈ “<æë©A , <¿g wXc=> sNp 4B§€? i-(?T)` wXc=>% fiB
 36. 36. “^EoæE „S‰ö ÂÄ *’ö ÄÊ ≤ Á,( Ë( / „S‰# ^E oæß ÂÄ *’ö È ≤ Á,( ÍlrÅ”
 37. 37. *ÎÏ Ìö DÍÅ, Ó4, fsD
 38. 38. Ôf? Òqö Ó4+4 rD EÑ2 Cà| ÚÛö òò Ù/ ºı+Å, Ó4
 39. 39. ˆ, $òô> π˜ ¯˘< *¢ R=S/VW $òô< 100Ø ˙< ˚Í#D ù¸Å ˝Ûö M®
 40. 40. O wÂd â< ˛%& Jˇrb!
 41. 41. odE (∞Ä? !"< # xö'? odß $:Áù È ≤ Á, %%& &l'Å! (< à# ÁD˜ Ïd∑ )*
 42. 42. 8)# @l? +, 3)#3 ... -$. / )*$ã> 0fi 12ÄÅ ÇÉ? b"d È =%& 34Å 5X#Ř g6ß Ü∑7Å 8) à+, 9æŘ :í; Ó4 yÎBñ ›ïŘ(SI+<) D= íîö >fr, ˛Ü ?
 43. 43. Cë# Bl? A/B! - $*Dóß E~Å - ó8ö D$ Ä'Å (ê|ë VF G) )ï, /( Hö ≤ ÁD - b"d ê|ß 4IÄÅ (Eî fiU!) - #ß )J äK59> B© CL - #í< ë„ß á¸ ≤ Á, 4o(q ¢ò∫(8íÆ, MN, î4)O)ß /n "fi;
 44. 44. ◊PE QnR? S0 > ... T ... S0 T S0Ä? ¢@DÄÅ!
 45. 45. ±E O4E UVr„? ¯ .. O= ±E { .. - óYö [R? :¢ r/ÄÅ (=w=) - %$ß C¨+Å (ñ≤ñó) - JZ [, ÄÅ - ïÜß M®+] ^®V ˛ ¯Ü { ... W? XÅ/?
 46. 46. J (Æ%& $â!
 47. 47. GOODgle.kr
 • freddiekim75

  Jan. 3, 2016
 • hahaha1004

  Feb. 22, 2015
 • ryunzae

  May. 11, 2012
 • binssii

  May. 2, 2012
 • sigistory

  May. 2, 2012
 • pcs1000

  Apr. 22, 2012
 • gentleflux

  Apr. 21, 2012

[Goodgle의 이모저모 PT] IT 전문 블로거 Goodgle님의 생활 속 다양한 주제에 대한 재미있는 프리젠테이션 자료입니다. Zdnet Korea에서 블로거 Goodgle님과 상의 후 공유하고 있습니다. 자료제공 : http://goodgle.kr

Views

Total views

5,997

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

651

Actions

Downloads

59

Shares

0

Comments

0

Likes

7

×